Texturer på bokmässan i Od

18–19 juli // Od, Herr­ljunga kom­mun // kl. 10–18

Under Crea Diem Bok­mässa i Od med­ver­kar Tex­tival och pro­jek­tet Textrakt med två berät­tande pro­me­na­der, båda vill väva sam­man olika tider och olika rum till en rörelse av möten med per­so­ner och karak­tä­rer, pro­me­ne­rare och läsare.

TEXTUR GICK DE(T). På bok­mäs­sans område, bland bord och hus, går en pro­me­nad som blir till en karta av berät­tel­ser, som på samma gång är Od och andra plat­ser. I berät­tel­serna får vi träffa lokala och geo­gra­fiskt avlägsna karak­tä­rer, figu­rer och per­so­ner, alla med reflek­tio­ner om plats och tid. Tex­terna är fan­ta­sier, och san­ningar, med utgångs­punkt i boken ”Torp och back­stu­gor i Od” samt världs­lä­get samt väl valda poe­ter och författare.

TEXTURMED SAMMA GÅNG. En berät­tel­se­ba­se­rad upp­le­velse som är lika myc­ket en fin pro­me­nad som ett konst­när­ligt och histo­ri­e­fo­ku­se­rat pro­jekt tänkt att inspi­rera och utforska tid, plats och rörelse, utom­hus­rum och rum­men inom­bords. Tex­terna är berät­tel­ser skrivna av Sabiha Babak­hani, uti­från den resa som är hela hen­nes liv. Dessa vävs sam­man med utdrag och tolk­ningar av verk av väl valda för­fat­tare och poe­ter samt boken ”Torp och back­stu­gor i Od”.

 

johan-och-jenny-johansson-vid-sitt-hem

od-kyrka  Crea-Diem-Exteriör

Länk till detta inlägg