Tillsammans med. På andra platser

Det som hän­der på andra plat­ser hän­der också här. Här i form av en anslags­tavla i Mol­la­ryd. Tav­lan är en del av pro­jek­tet Textrakt och lyf­ter arrange­mang, aktio­ner, mani­fes­ta­tio­ner och pro­jekt från olika håll med olika rikt­ning.
Kalla det en under­sök­ning av plats och plats­lös­het, eller ett kon­tex­tö­ver­skri­dande sam­tal. Se det som en kon­ver­sa­tion mel­lan lite av allt som rör sig, mel­lan plat­ser och hän­del­ser som påver­kar här, där och i rum­men emellan.

Skrolla ner för bilder.

 

ASYLSTAFETTEN

från Malmö till Stock­holm för en human flyk­ting­po­li­tik. Följ på face­book, lyssna på poden.

FOLKDRÄKTER

Gocart gal­lery i Visby

VI ÄR ROMER

Utställ­ning på Göte­borgs Stads­mu­seum, ingår i pro­jek­tet Rom san och I vårt folk ryms hela världen

THE IMPOSSIBLE MUSIC SESSIONS

Pro­jek­tet lyf­ter tys­tade artis­ters musik genom live­fram­trä­dan­den. I Sve­rige har hit­tills musik av ryska Pussy Riot och iranske Arya Aram­ne­jad framförts.

Läs mer om pro­jek­tet här.

LEKKLUBBEN

Lek­klub­ben upp­stod ur en känsla av att det behövs plat­ser där män­ni­skor kan umgås bortom jobb, intel­lekt, mingel och pre­sta­tion. En plats och stund där kropp, trams, känsla, sinne, skratt och lek­full­het får styra.

NO BORDER MUSICAL

Före­ställ­ningen av Asyl­grup­pen i Malmö och Tea­ter Inter­Akt som berät­tar om lagar, män­ni­skor, mot­stånd och mod. Och om hop­pet att få leva i en fram­tid som till­hör alla.

QUEERING SÁPMI

Pro­jek­tet som lyf­ter fram que­era berät­tel­ser för och med samiska indi­vi­der som på något sätt utma­nar sex­u­a­li­tets– och genus­nor­mer, bland annat genom inter­na­tio­nell utställ­ning på Väs­ter­bot­tens museum, en bok och en kom­mande före­ställ­ning av Ögon­blickste­a­tern. Här finns berät­tel­ser som på olika sätt visar att män­ni­skan är större än mallen.

Följ dem också på face­book.