Text för plats

  • Arkiv : Text för plats
  • Text för plats är ett pro­jekt som under­sö­ker och utvid­gar tex­tens plats och form.

    Pro­jek­tet hand­lar om att lyssna på nya plat­ser, om att läsa för ny publik. Om att ge dessa upp­le­vel­ser en ny dimen­sion genom omgiv­ningen och det aktiva valet av plats. Vi utgår från att det finns en rad olika sätt att läsa och lyssna på en text, och det behö­ver inte vara i tyst­nad i ett slu­tet rum. Till pro­jek­tet Text för plats ombeds för­fat­tare och skri­ben­ter att välja en plats för en text de vill läsa, eller omvänt, en text för en plats de vill skall lyssna. Genom Text för plats bjuds gäs­ten in med ett upp­drag och blir del­ak­tig i ska­pan­de­pro­ces­sen, läs­ningen utveck­las och ett större kre­a­tivt sam­man­hang ska­pas. Varje läs­ning blir unik, varje genom­fö­rande ger nya plat­ser att besöka. Text för plats är på samma gång tyd­ligt avgrän­sad och full­stän­digt utan gräns. Inom pro­jek­tets ramar ryms såväl fack­lit­te­ra­tur som debatt och lyrik.