Milen — vandringar

Milen — vandringar

En mil, två plat­ser, två grup­per, ett gemen­samt möte

Alster, en del av Milen

kl. 15.27 vil­ken histo­ria skulle du vilja berätta från denna plats”

Vad hän­der någon annan på en annan plats när något hän­der dig där du är? Fun­de­rar du på om en upp­le­velse kan vara samma på olika plat­ser? Med Milen bju­der vi in till en sådan upp­le­velse, där tid är samma och plat­ser olika.  Milen är en gemen­sam och sam­ti­digt enskild upp­le­velse där text och miljö för­e­nas.
Lör­da­gen den 9 maj kom­mer två mils­långa pro­me­na­der äga rum. Den ena runt Fjäl­lasti­gen i Mol­la­ryd utan­för Herr­ljunga, och den andra uti­från Als­ters Herr­gård och runt norra delen av Frö­ding­le­den utan­för Karl­stad. De som del­tar på pro­me­na­derna för­ses med frå­gor och leds av en pro­me­nad­le­dare. Frå­gorna är kopp­lade till tid, och plats. “kl 13.12 titta till höger, vad läg­ger du märke till?” kl. 15.27 vil­ken histo­ria skulle du vilja berätta från denna plats” Genom att regi­strera och doku­men­tera upp­le­vel­ser på samma tid på olika plat­ser kopp­las plat­serna och män­ni­skorna till varandra, obe­ro­ende och sam­ti­digt i sam­tal med varandra.

Milen avslu­tas med gemen­sam fika och ett web­sam­tal där vi läser våra iakt­ta­gel­ser för varandra, det blir även ett öppet sam­tal. För­hopp­nings­vis har vi lik­he­ter, skill­na­der och reflek­tio­ner att dela med varandra: vil­ken blomma har sla­git ut i Als­ter­da­len? Vil­ken fågel skå­da­des i Mol­la­ryds bok­skog? Vilka histo­rier borde ta plats i Värm­land och Väs­ter­göt­land? Betrak­tel­serna kom­mer sam­las in och pub­li­ce­ras på textival.se/projekt/textrakt/milen.

Prak­tisk info:

Både Fjäl­lasti­gen, och den anpas­sade milen runt Als­ter är kupe­rade pro­me­nad­le­der. Vi kom­mer gå i mak­lig takt och göra flera stopp för att skriva ned iakt­ta­gel­ser. Vi räk­nar med att pro­me­na­derna tar fyra tim­mar. Med­ver­kan kos­tar inget, men fikan efteråt beta­las av var och en.

 

Anmäl ditt intresse att gå med oss till: (Mollaryd) eller (Alster)

Sam­ling för den som vill vara i god tid: 10:00
Pro­me­nadstart: 10:30
Fika efter avslu­tad pro­me­nad: 15:00 gemen­samt web­sam­tal — möt den andra milen

Fjäl­lasti­gens pro­me­nad utgår från Mol­la­ryd tåg­sta­tion, vid par­ke­ringen.
Frö­ding­e­le­den­pro­me­na­den utgår från Als­ters herr­gård, pla­nen fram­för själva herrgården.

På face­book: https://www.facebook.com/events/1573903746198525/

Kon­takt­per­so­ner:

Stina Nilss, Mol­la­ryd                                             0702303653
Sabina Ostermark, Alster                            0733969584

Mer om Fjällastigen

Fjäl­lasti­gen är en popu­lär och fin vand­rings­led som star­tar och avslu­tas vid Mol­la­ryds tåg­sta­tion i Herr­ljunga kom­mun. Leden tar pro­me­ne­ra­ren på en 10 kilo­me­ter lång upp­le­velse i bok– och bland­skog, förbi små­sjöar, via sti­gar och grus­vä­gar genom kul­tur– och natur­in­tres­sant miljö. Mer info här

Mer om Alsterdalen

Als­ter­dal­gången är ett riks­in­tresse för kul­turmil­jö­vård. Det är ett område av skif­tande karak­tär med stora natur­vär­den. Här finns flera kor­tare vand­rings­le­der och vi kom­mer att kom­bi­nera två av dem på vår vand­ring. Vid Als­te­räl­ven som föl­jer dal­gången har sedan 1500-talet anlagts kvarn– och järn­bruks­rö­rel­ser. Bebyg­gel­sen vid Als­ters, Gun­ne­ruds och Alstrums bruks­herr­går­dar min­ner om den verk­sam­he­ten. Dal­gången rym­mer åtskil­liga kul­tur– och lit­te­ra­tur­hi­sto­riska min­nes­mär­ken, främst knutna till Gustaf Frö­ding. Hit hör i första hand går­darna Als­ter, Gun­ne­rud och Byn. I “dungen där göken gol” norr om Als­ters herr­gård res­tes 1921 en min­nes­sten över skal­den. Mer info här