GIBCA Extended 2015

Tex­tival och pro­jek­tet Textrakt med­ver­kar i GIBCA Exten­ded : 9 sep­tem­ber till 22 novem­ber 2015. Våra pro­gram och sam­ar­be­ten ser du här nedan. Med reser­va­tion för änd­ringar, det hin­ner hända myc­ket innan hös­ten kommer.

Den 9 sep­tem­ber: Göte­borg /// Den 19 sep­tem­ber och 14 novem­ber: Mol­la­ryd /// 10 okto­ber: Jön­kö­ping /// Den 24 okto­ber: Möln­lycke /// Den 7 novem­ber: Skärhamn

Reak­tio­ner – Text­konst­nä­rer möter Guerlainsamlingen

Lör­dag 7 novem­ber /// Nor­diska Akva­rell­mu­seet, Södra Ham­nen 6, Skär­hamn /// kl. 14.00

2013 done­rade de kända franska konst­sam­larna Flo­rence och Daniel Guer­lain 1200 teck­ningar av främst sam­tida konst­nä­rer till Centre Pom­pi­dou i Paris. Nor­diska Akva­rell­mu­seet har fått pri­vi­le­giet att välja verk ur denna konst­skatt till hös­tens utställ­ning. Bland de 25 med­ver­kande konst­nä­rerna märks bl.a. Nancy Spero, Mar­lene Dumas, Kiki Smith, Ger­hard Rich­ter, Sil­via Bächli, Mar­cel Dzama och Pavel Pepperstein.

I sam­band med GIBCA Exten­ded bju­der Nor­diska Akva­rell­mu­seet och Tex­tival in för­fat­ta­ren Eiríkur Örn Norð­dahl och dra­ma­ti­kern Nasim Aghili till en dia­log kring utställ­ningen. En utfors­kande pro­cess tar rum i detta nu, Norð­dahl och Aghili arbe­tar till­sam­mans med muse­ets konst­pe­da­go­ger, varandra och fram­förallt: kons­ten. Resul­ta­tet av denna pro­cess fram­förs lör­da­gen den 7 novem­ber kl. 14 då ver­ken möter såväl text som besökare.

Eiríkur Örn Norð­dahl är för­fat­tare, över­sät­tare, för­läg­gare, fes­ti­va­lar­ran­gör och poet. Bosatt i Ísafjörður på Island. Norð­dahl är pri­sad, hyl­lad och upp­märk­sam­mad för såväl roma­ner som spek­ta­ku­lära upp­läs­ningar och ljud­po­esi. 2014 kom Norð­dahls fjärde roman, Ondska, ut på svenska på Rámus för­lag. Roma­nen har belö­nats med såväl Isländska lit­te­ra­tur­pri­set som Islands bok­hand­la­res pris för bästa roman, samt var nomi­ne­rad till Nor­diska rådets litteraturpris.

Nasim Aghili är för­fat­tare, regis­sör och dra­ma­ti­ker. Bosatt i Järna utan­för Stock­holm. Aghili är pri­sad, debat­te­rad och varmt upp­märk­sam­mad för sitt arbete med norm­bry­tande scen­konst, text och gra­fisk design. Aghili har en diger lista på intres­santa pro­jekt och stod, genom tid­skrif­ten Ful, för manus och regi i den upp­märk­sam­made anti­na­tio­na­lis­tiska kabarén Europa Europa 2014. Vahák – en före­ställ­ning och ett rum om kolo­ni­a­lism, hete­ro­sex­u­a­li­tet och dröm­mar med inspi­ra­tion från berät­tel­serna från Que­e­ring Sápmi – är nu på turné via Ögonblicksteatern.

///

Textival/Textrakt: med samma gång

Lör­dag 14 novem­ber — Mol­la­ryd Sta­tion, Herr­ljunga kom­mun /// Start kl. 11.50. Sam­man­fat­tande fika kl. 14.00

I gemen­samma pro­me­na­der under­söks rörel­sens histo­ri­e­skriv­ning såväl som alter­na­tiva geo­gra­fier. Vad hän­der i Bel­grad när du pas­se­rar Nos­sans dal­gång och hur lutar Red­wood­sko­gen när du går ige­nom Molla bok­skog? Som del­ta­gare går du en sträcka, utri­tad på en karta som också är en karta över en annan plats. Vand­ring­arna genom­förs i byn Mol­la­ryd mel­lan Herr­ljunga och Borås, och arrange­mang sker sam­ti­digt i bland annat Wars­zawa, Kairo, Bel­grad, Ber­lin, Karl­stad och Tirana. Med dessa kopp­lar vi sam­man vad som hän­der vid bestämda klock­slag på olika platser.

Vi är nu i cen­trala Kairo / var­för por­lar fon­tä­nen fort­fa­rande?
Vi är nu strax utan­för Visby / om vem skrevs dessa ord? 

Genom att följa lit­te­rära utsnitt genom en geo­gra­fiskt avläg­sen plats när­mar sig “med samma gång” det som hän­der på andra plat­ser; berät­tel­ser som berät­tas och histo­rier som skrivs.

Med­ver­kande aktö­rer, skri­ben­ter och berät­tel­se­för­med­lare denna gång: Zei­nab El-saneh / Kairo, Nina Vur­delja / Bel­grad, Selda Goro­velli / Lushnja, Magda Latuch / Wars­zawa, Anika Zińc­zuk / Wars­zawa, Stina Nilss / Mol­la­ryd, Ni / Här och Där.

Anmäl ditt del­ta­gande till: 
Vid väder som inte inbjuder till vandring: det finns alternativ, välkomna. Vandringen är möjlig att göra också med cykel, rullstol, i barnvagn.

///

Textrakt: en textur, eller en gemensam tid

Lördag 24 oktober /// Mölnlycke kulturhus /// kl. 13.00-14.00

Vi utforskar handens rörelse och går en samling ord, en mening: eller en gemensam tid. "Textrakt : en textur. eller en gemensam tid." är en promenad. Med viss koppling till såväl Elin Stålhammars som Malin Lagers utställningar som har vernissage denna dag, promenerar vi gemensamt utefter en kartbild, som på samma gång är Mölnlycke och helt andra platser. Vi går en samling ord, en mening: eller en gemensam tid. Och vi undersöker vad som möter oss på vägen upp för konsonanter, nedför mellanrum och runt vokalerna.

En handfull brev som berättar om en kärleksrelation i slutet av andra världskriget, uppspikade under ett hyllplan i källaren med tre spikar rakt igenom är utgångspunkten för Elin Stålhammars utställning. http://www.elinstalhammar.com

Textilkonstnären Malin Lagers utställning tar sin utgångspunkt i de veck och skrynklor som bildats i bottentyget på sängar. Rörelser som blivit till mönster, kvarlämnade drömmar och spår av människors liv. http://www.malinlager.se

Mer om Mölnlycke kulturhus: www.harryda.se/kultur

Textival/Textrakt: med samma gång

Lör­dag 10 okto­ber /// Kul­tur­hu­set, Jön­kö­ping /// Start kl. 11.50. Sam­tal med fika kl. 14.00

Med samma gång under­sö­ker rörel­sens histo­ri­e­skriv­ning såväl som alter­na­tiva geo­gra­fier och den orga­ni­se­ring vi kan enas i trots en geo­gra­fisk distans. Vad hän­der i Wars­zawa när du pas­se­rar Bra­he­par­ken och hur lutar Red­wood­sko­gen medan du tän­ker på Visingsö? Som del­ta­gare går vi en sträcka, som utri­tad på en karta också är en karta över andra plat­ser. Vi är nu i cen­trala Kairo / var­för por­lar fon­tä­nen fort­fa­rande? Vi är nu i Sara­jevo / om vem skrevs dessa ord.
Genom att ta del av utsnitt från en geo­gra­fiskt avläg­sen plats när­mar sig “med samma gång” det som hän­der på andra plat­ser; berät­tel­ser som berät­tas och histo­rier som skrivs.

Arrange­manget i sep­tem­ber är fri­stående det andra av tre, den föl­jande sker den 14 novem­ber. Vi gör detta i sam­ar­bete och paral­lellt med konst­nä­rer, grup­per, per­so­ner på plats i och med kopp­ling till bland annat Wars­zawa, Kairo, Bel­grad, Got­land, Laxå, Karl­stad, Tirana.

Med­ver­kande aktö­rer, skri­ben­ter och berät­tel­se­för­med­lare denna gång: Zei­nab El-saneh / Kairo, Nina Vur­delja / Sara­jevo, Sofia Hög / Lycke , Selda Goro­velli / Lushnja, Magda Latuch / Jasło, Stina Nilss / Mollaryd, En grupp vandrare / Jönköping.

Textival/Textrakt: med samma gång

Lördag 19 september /// Mollaryd Station, Herrljunga kommun /// Start kl. 11.50. Sammanfattande fika kl. 14.00

I gemensamma promenader undersöks rörelsens historieskrivning såväl som alternativa geografier. Vad händer i Belgrad när du passerar Nossans dalgång och hur lutar Redwoodskogen när du går igenom Molla bokskog? Som deltagare går du en sträcka, utritad på en karta som också är en karta över en annan plats. Vandringarna genomförs i byn Mollaryd mellan Herrljunga och Borås, och arrangemang sker samtidigt i bland annat Warszawa, Kairo, Belgrad, Berlin, Karlstad och Tirana. Med dessa kopplar vi samman vad som händer vid bestämda klockslag på olika platser.

Vi är nu i centrala Kairo / varför porlar fontänen fortfarande?
Vi är nu strax utanför Visby / om vem skrevs dessa ord? 

Genom att följa litterära utsnitt genom en geografiskt avlägsen plats närmar sig “med samma gång” det som händer på andra platser; berättelser som berättas och historier som skrivs.

Med­ver­kande aktö­rer, skri­ben­ter och berät­tel­se­för­med­lare denna gång: Zei­nab El-saneh / Kairo, Nina Vur­delja / Bel­grad, Sofia Hög / Lycke, Ame­lie Lar­s­son / Fårö , Selda Goro­velli / Lushnja, Stina Nilss + en grupp vandrare / Mol­la­ryd. Läs mer här.

Textvandring

9 september /// Kastellgatan till Konstepidemin /// 18.00-19.00

Medverkande:

Anna Fock. Författare till Absolut Noll och aktuell med romanen Cirkus Smuts. Läs mer om Anna Fock här.

Lisa Larsdotter Petersson. Scen- och bildkonstnär samt initiativtagare till VARIA Improvisationsfestival. Läs mer om Lisa här.

Afrah Nasser. Journalist, aktivist, bloggare. Mer om och från Arfah Nasser här.

Nordiska Folkhögskolan - Teckenspråksutbildningen och skrivarkursen Text & Bild. Läs mer om skolan här.

Vandringen går Kastellgatan-Majorsgatan-Sveagatan-Nordenskiöldsgatan/Sveaplan-Seminariegatan-Konstepidemin

Alla medverkande kommer att vara på sin respektive plats kl. 18-19 och ni går rutten när ni vill, så många gånger ni vill. Om ni vill gå gemensamt: hör av er till senast 8 september så skapar vi en grupp.

Mer om samt­liga med­ver­kande och pro­gram­met i detta inlägg.

Pro­gram­met görs i sam­band med GIBCA Exten­deds öpp­nings­ar­range­mang som det finns mer info om här.

 

bild2

GIBCA Extended logo - svart

780