GIBCA Extended 2015

Tex­tival och pro­jek­tet Textrakt med­ver­kar i GIBCA Exten­ded : 9 sep­tem­ber till 22 novem­ber 2015. Våra pro­gram och sam­ar­be­ten ser du här nedan. Med reser­va­tion för änd­ringar, det hin­ner hända myc­ket innan hös­ten kommer.

Den 9 sep­tem­ber: Göte­borg /// Den 19 sep­tem­ber och 14 novem­ber: Mol­la­ryd /// 10 okto­ber: Jön­kö­ping /// Den 24 okto­ber: Möln­lycke /// Den 7 novem­ber: Skärhamn

Reak­tio­ner – Text­konst­nä­rer möter Guerlainsamlingen

Lör­dag 7 novem­ber /// Nor­diska Akva­rell­mu­seet, Södra Ham­nen 6, Skär­hamn /// kl. 14.00

2013 done­rade de kända franska konst­sam­larna Flo­rence och Daniel Guer­lain 1200 teck­ningar av främst sam­tida konst­nä­rer till Centre Pom­pi­dou i Paris. Nor­diska Akva­rell­mu­seet har fått pri­vi­le­giet att välja verk ur denna konst­skatt till hös­tens utställ­ning. Bland de 25 med­ver­kande konst­nä­rerna märks bl.a. Nancy Spero, Mar­lene Dumas, Kiki Smith, Ger­hard Rich­ter, Sil­via Bächli, Mar­cel Dzama och Pavel Pepperstein.

I sam­band med GIBCA Exten­ded bju­der Nor­diska Akva­rell­mu­seet och Tex­tival in för­fat­ta­ren Eiríkur Örn Norð­dahl och dra­ma­ti­kern Nasim Aghili till en dia­log kring utställ­ningen. En utfors­kande pro­cess tar rum i detta nu, Norð­dahl och Aghili arbe­tar till­sam­mans med muse­ets konst­pe­da­go­ger, varandra och fram­förallt: kons­ten. Resul­ta­tet av denna pro­cess fram­förs lör­da­gen den 7 novem­ber kl. 14 då ver­ken möter såväl text som besökare.

Eiríkur Örn Norð­dahl är för­fat­tare, över­sät­tare, för­läg­gare, fes­ti­va­lar­ran­gör och poet. Bosatt i Ísafjörður på Island. Norð­dahl är pri­sad, hyl­lad och upp­märk­sam­mad för såväl roma­ner som spek­ta­ku­lära upp­läs­ningar och ljud­po­esi. 2014 kom Norð­dahls fjärde roman, Ondska, ut på svenska på Rámus för­lag. Roma­nen har belö­nats med såväl Isländska lit­te­ra­tur­pri­set som Islands bok­hand­la­res pris för bästa roman, samt var nomi­ne­rad till Nor­diska rådets litteraturpris.

Nasim Aghili är för­fat­tare, regis­sör och dra­ma­ti­ker. Bosatt i Järna utan­för Stock­holm. Aghili är pri­sad, debat­te­rad och varmt upp­märk­sam­mad för sitt arbete med norm­bry­tande scen­konst, text och gra­fisk design. Aghili har en diger lista på intres­santa pro­jekt och stod, genom tid­skrif­ten Ful, för manus och regi i den upp­märk­sam­made anti­na­tio­na­lis­tiska kabarén Europa Europa 2014. Vahák – en före­ställ­ning och ett rum om kolo­ni­a­lism, hete­ro­sex­u­a­li­tet och dröm­mar med inspi­ra­tion från berät­tel­serna från Que­e­ring Sápmi – är nu på turné via Ögonblicksteatern.

///

Textival/Textrakt: med samma gång

Lör­dag 14 novem­ber — Mol­la­ryd Sta­tion, Herr­ljunga kom­mun /// Start kl. 11.50. Sam­man­fat­tande fika kl. 14.00

I gemen­samma pro­me­na­der under­söks rörel­sens histo­ri­e­skriv­ning såväl som alter­na­tiva geo­gra­fier. Vad hän­der i Bel­grad när du pas­se­rar Nos­sans dal­gång och hur lutar Red­wood­sko­gen när du går ige­nom Molla bok­skog? Som del­ta­gare går du en sträcka, utri­tad på en karta som också är en karta över en annan plats. Vand­ring­arna genom­förs i byn Mol­la­ryd mel­lan Herr­ljunga och Borås, och arrange­mang sker sam­ti­digt i bland annat Wars­zawa, Kairo, Bel­grad, Ber­lin, Karl­stad och Tirana. Med dessa kopp­lar vi sam­man vad som hän­der vid bestämda klock­slag på olika platser.

Vi är nu i cen­trala Kairo / var­för por­lar fon­tä­nen fort­fa­rande?
Vi är nu strax utan­för Visby / om vem skrevs dessa ord? 

Genom att följa lit­te­rära utsnitt genom en geo­gra­fiskt avläg­sen plats när­mar sig “med samma gång” det som hän­der på andra plat­ser; berät­tel­ser som berät­tas och histo­rier som skrivs.

Med­ver­kande aktö­rer, skri­ben­ter och berät­tel­se­för­med­lare denna gång: Zei­nab El-saneh / Kairo, Nina Vur­delja / Bel­grad, Selda Goro­velli / Lushnja, Magda Latuch / Wars­zawa, Anika Zińc­zuk / Wars­zawa, Stina Nilss / Mol­la­ryd, Ni / Här och Där.

Anmäl ditt del­ta­gande till: 
Vid väder som inte inbju­der till vand­ring: det finns alter­na­tiv, väl­komna. Vand­ringen är möj­lig att göra också med cykel, rull­stol, i barnvagn.

///

Textrakt: en tex­tur, eller en gemen­sam tid

Lör­dag 24 okto­ber /// Möln­lycke kul­tur­hus /// kl. 13.00–14.00

Vi utfors­kar han­dens rörelse och går en sam­ling ord, en mening: eller en gemen­sam tid. “Textrakt : en tex­tur. eller en gemen­sam tid.” är en pro­me­nad. Med viss kopp­ling till såväl Elin Stål­ham­mars som Malin Lagers utställ­ningar som har ver­nis­sage denna dag, pro­me­ne­rar vi gemen­samt utef­ter en kart­bild, som på samma gång är Möln­lycke och helt andra plat­ser. Vi går en sam­ling ord, en mening: eller en gemen­sam tid. Och vi under­sö­ker vad som möter oss på vägen upp för kon­so­nan­ter, ned­för mel­lan­rum och runt vokalerna.

En hand­full brev som berät­tar om en kär­leks­re­la­tion i slu­tet av andra världs­kri­get, upp­spi­kade under ett hyll­plan i käl­la­ren med tre spi­kar rakt ige­nom är utgångs­punk­ten för Elin Stål­ham­mars utställ­ning. http://www.elinstalhammar.com

Tex­til­konst­nä­ren Malin Lagers utställ­ning tar sin utgångs­punkt i de veck och skrynk­lor som bil­dats i bot­ten­ty­get på sängar. Rörel­ser som bli­vit till möns­ter, kvar­läm­nade dröm­mar och spår av män­ni­skors liv. http://www.malinlager.se

Mer om Möln­lycke kul­tur­hus: www.harryda.se/kultur

Textival/Textrakt: med samma gång

Lör­dag 10 okto­ber /// Kul­tur­hu­set, Jön­kö­ping /// Start kl. 11.50. Sam­tal med fika kl. 14.00

Med samma gång under­sö­ker rörel­sens histo­ri­e­skriv­ning såväl som alter­na­tiva geo­gra­fier och den orga­ni­se­ring vi kan enas i trots en geo­gra­fisk distans. Vad hän­der i Wars­zawa när du pas­se­rar Bra­he­par­ken och hur lutar Red­wood­sko­gen medan du tän­ker på Visingsö? Som del­ta­gare går vi en sträcka, som utri­tad på en karta också är en karta över andra plat­ser. Vi är nu i cen­trala Kairo / var­för por­lar fon­tä­nen fort­fa­rande? Vi är nu i Sara­jevo / om vem skrevs dessa ord.
Genom att ta del av utsnitt från en geo­gra­fiskt avläg­sen plats när­mar sig “med samma gång” det som hän­der på andra plat­ser; berät­tel­ser som berät­tas och histo­rier som skrivs.

Arrange­manget i sep­tem­ber är fri­stående det andra av tre, den föl­jande sker den 14 novem­ber. Vi gör detta i sam­ar­bete och paral­lellt med konst­nä­rer, grup­per, per­so­ner på plats i och med kopp­ling till bland annat Wars­zawa, Kairo, Bel­grad, Got­land, Laxå, Karl­stad, Tirana.

Med­ver­kande aktö­rer, skri­ben­ter och berät­tel­se­för­med­lare denna gång: Zei­nab El-saneh / Kairo, Nina Vur­delja / Sara­jevo, Sofia Hög / Lycke , Selda Goro­velli / Lushnja, Magda Latuch / Jasło, Stina Nilss / Mol­la­ryd, En grupp vand­rare / Jönköping.

Textival/Textrakt: med samma gång

Lör­dag 19 sep­tem­ber /// Mol­la­ryd Sta­tion, Herr­ljunga kom­mun /// Start kl. 11.50. Sam­man­fat­tande fika kl. 14.00

I gemen­samma pro­me­na­der under­söks rörel­sens histo­ri­e­skriv­ning såväl som alter­na­tiva geo­gra­fier. Vad hän­der i Bel­grad när du pas­se­rar Nos­sans dal­gång och hur lutar Red­wood­sko­gen när du går ige­nom Molla bok­skog? Som del­ta­gare går du en sträcka, utri­tad på en karta som också är en karta över en annan plats. Vand­ring­arna genom­förs i byn Mol­la­ryd mel­lan Herr­ljunga och Borås, och arrange­mang sker sam­ti­digt i bland annat Wars­zawa, Kairo, Bel­grad, Ber­lin, Karl­stad och Tirana. Med dessa kopp­lar vi sam­man vad som hän­der vid bestämda klock­slag på olika platser.

Vi är nu i cen­trala Kairo / var­för por­lar fon­tä­nen fort­fa­rande?
Vi är nu strax utan­för Visby / om vem skrevs dessa ord? 

Genom att följa lit­te­rära utsnitt genom en geo­gra­fiskt avläg­sen plats när­mar sig “med samma gång” det som hän­der på andra plat­ser; berät­tel­ser som berät­tas och histo­rier som skrivs.

Med­ver­kande aktö­rer, skri­ben­ter och berät­tel­se­för­med­lare denna gång: Zei­nab El-saneh / Kairo, Nina Vur­delja / Bel­grad, Sofia Hög / Lycke, Ame­lie Lar­s­son / Fårö , Selda Goro­velli / Lushnja, Stina Nilss + en grupp vand­rare / Mol­la­ryd. Läs mer här.

Text­vand­ring

9 sep­tem­ber /// Kastell­ga­tan till Kons­te­pi­de­min /// 18.00–19.00

Med­ver­kande:

Anna Fock. För­fat­tare till Abso­lut Noll och aktu­ell med roma­nen Cir­kus Smuts. Läs mer om Anna Fock här.

Lisa Lar­s­dot­ter Peters­son. Scen– och bild­konst­när samt ini­ti­a­tiv­ta­gare till VARIA Impro­vi­sa­tions­fes­ti­val. Läs mer om Lisa här.

Afrah Nas­ser. Jour­na­list, akti­vist, blog­gare. Mer om och från Arfah Nas­ser här.

Nor­diska Folk­hög­sko­lan — Tec­ken­språks­ut­bild­ningen och skrivar­kur­sen Text & Bild. Läs mer om sko­lan här.

Vand­ringen går Kastellgatan-Majorsgatan-Sveagatan-Nordenskiöldsgatan/Sveaplan-Seminariegatan-Konstepidemin

Alla med­ver­kande kom­mer att vara på sin respek­tive plats kl. 18–19 och ni går rut­ten när ni vill, så många gånger ni vill. Om ni vill gå gemen­samt: hör av er till senast 8 september så skapar vi en grupp.

Mer om samt­liga med­ver­kande och pro­gram­met i detta inlägg.

Pro­gram­met görs i sam­band med GIBCA Exten­deds öpp­nings­ar­range­mang som det finns mer info om här.

 

bild2

GIBCA Extended logo - svart

780