○ ◇ ◆ Program > ETT RUM TILL 24–27/9 ◆ ◇ ○

Rätt­Buss  och Tex­tival : bok­mäs­san får ETT RUM TILL med säsongs­av­slut­ning av Buss­bib­li­o­te­ket, pro­gram på Järn­tor­get, bok­dok­to­rer, verk­stad, läs­ningar, utflyk­ter, film : med mera!

PROGRAM ○ ◇ ◆ ◇ ○ KORTA VERSIONEN

(en mer utför­lig ver­sion av pro­gram­met hit­tas längre ned här)
—————-
⇛ Resa Stock­holm — Göte­borg. Avgång fr. Sthlm 24/9 kl. 09:00. Avgång fr. Gbg 27/9 kl. 13:00. För bil­jet­ter, se tick­s­ter här.
—————-
På resan, och i viss mån: i bus­sen hela hel­gen!
Buss­bib­li­o­te­kets vin­terut­lå­ning: Hjälp våra böc­ker att hitta ett torrt vin­ter­hem!
– Rös­ter ombord: Om akti­vism och resande med Ingen Män­ni­ska är Ille­gal och Robert Fux!
– Paus vid Vät­terns strand : Jön­kö­ping
queer*bygd > dub­bel­text­po­ne­ring — en geo­gra­fiskt spridd och gemen­sam läs­ning av Rebecca Sol­nits Gå vilse — en fält­hand­bok. Detta sker 12.00 den 24 sep­tem­ber. Anmäl dig att vara med här.
—————-
◆ ◇ ○ Fredag-Lördag ○ ◇ ◆
På Järn­tor­get under båda dagarna: Låna hem böc­ker! Skriv upp dig i läse­cirk­lar! Rös­ter ombord: Om akti­vism och resande med Ingen Män­ni­ska är Ille­gal och Robert Fux. Häng med Tex­tival och Rätt­Buss — snacka om rörelse, text och plats.

◆ ◇ ○ Fre­dag 25 sep­tem­ber ○ ◇ ◆
12.00–12.20 Bild­vis­ning och sam­tal kring tors­da­gens dub­bel­text­po­ne­ring med queer*bygd
12.30–13.00 Soci­al­re­a­lis­tisk fan­tasy med Pål Eggert och Brev­no­vel­ler
12.30–13.30 Bok­dok­torns mot­tag­ning hål­ler öppet i bus­sen
13.30–14.00 Läs­ning med Chris­ter Boberg och Trom­bone för­lag
14.30–15.00 Brev­no­vel­ler om lit­te­rär adap­tion till film
16.00–17.00 A poe­tic con­ver­sa­tion with Val­gerður Þórodds­dót­tir, Kári Tuli­nius, Sop­hie Erland­son and Anton Göran­son (english/icelandic/swedish)

Utan­för Svenska Mäs­san, entré no. 8
19.00–20.00 Kär­leks­Bus­sen — en buss­resa till Glän­tas Bok­mäs­se­fest! Rosa
drin­kar, vul­gära kär­leks­bal­la­der med vis­sång­a­ren Elin Call­mer och lit­te­rära
kär­lek­san­fö­ran­den med lit­te­ra­tur­ve­ta­ren Anders Johans­son. Avsläpp
utan­för Scan­dic Opalen.

◆ ◇ ○ Lör­dag 26 sep­tem­ber ○ ◇ ◆
11.00–12.00 Släpp­fest och Gröt­bo­nanza med Ver­bal för­lag och för­fat­tarna till boken ”Gröt — en fan­tas­tisk histo­ria”, Jana Frö­berg och Vanda Lönngren.
12.00–13.15 Film­vis­ning med TEG Publishing: ”Nu är det doku­men­te­rat” med pre­sen­ta­tion av för­läg­ga­ren och fil­ma­ren Anders Teglund
12.30–14.00 Bok­dok­tor: Scen­konst­gui­dens Matilda Johansson

Avgång från Järn­tor­get
14.00–17.30 Resa till Röda Sten och ett späc­kat kul­tur­pro­gram med Kul­turUng­dom
Bland annat med Röda Sten Tex­tworks­hop – “Skriv om histo­rien”, konst­nä­ren Tove Niska­kari, musi­kern Moa Lenngren, konst­nä­ren Jacob Schill samt poe­ten och konst­nä­ren Moa­zima Sta­nik­zai i sam­tal med pro­fes­sorn Per­nilla Myrne.

PROGRAM ○ ◇ ◆ ◇ ○ DEN MER UTFÖRLIGA VERSIONEN

—————-
Resa Stock­holm — Göte­borg. Avgång fr. Sthlm 24/9 kl. 09:00. Avgång fr. Gbg 27/9 kl. 13:00. För bil­jet­ter, se tick­s­ter här.
—————-
På resan, och i viss mån: i bus­sen hela hel­gen!
- Buss­bib­li­o­te­kets vin­terut­lå­ning: Hjälp våra böc­ker att hitta ett torrt vinterhem!

- Rös­ter ombord: Om akti­vism och resande med Ingen Män­ni­ska är Ille­gal och Robert Fux!
Robert Fux: Rörelse är energi. Fux bidrar med tan­kar, fun­de­ringar och tex­ter om plat­sen, män­ni­skan och sam­häl­len, skrivna av honom själv och kända polska för­fat­tare. Vi rör stän­digt på oss men fun­de­rar säl­lan på vart eller var­för. På vems bekost­nad? Bus­sen är inte bara ett färd­me­del och en plats för gemen­skap, den är i bästa fall en plats där vi kan ifrå­ga­sätta vår egen rörelse och skifta per­spek­tiv från betrak­tare till betrak­tad.
Med utgångs­punkt i IMÄIs platt­form delar de två akti­vis­terna här med sig av ett sam­tal om no-borders-rörelser, akti­vis­tisk prak­tik och organisering.

- Paus vid Vät­terns strand : Jön­kö­ping. Passa på att under­söka för­fat­ta­ren Mian Loda­lens hem­ma­mark, eller kika in på fan­tas­tiska Kul­tur­hu­set i Tändssticksområdet.

- queer*bygd > dub­bel­text­po­ne­ring — en geo­gra­fiskt spridd och gemen­sam läs­ning av Rebecca Sol­nits Gå vilse — en fält­hand­bok. Detta sker 12.00 den 24 sep­tem­ber. Anmäl dig att vara med här
—————-

◆ ◇ ○ Fredag-Lördag ○ ◇ ◆
På Järn­tor­get under båda dagarna: Låna hem böc­ker! Skriv upp dig i läse­cirk­lar! Rös­ter ombord: Om akti­vism och resande med Ingen Män­ni­ska är Ille­gal och Robert Fux. Häng med Tex­tival och Rätt­Buss — snacka om rörelse, text och plats.

◆ ◇ ○ Fre­dag 25 sep­tem­ber ○ ◇ ◆ ◇ ○ JÄRNTORGET ○ ◇ ◆
12.00–12.20 Bild­vis­ning och sam­tal kring tors­da­gens dub­bel­text­po­ne­ring med queer*bygd.
För exakt ett dygn sedan läs­tes valda styc­ken ur Rebecca Sol­nits bok Gå vilse — en fält­hand­bok. samma text // på samma klock­slag // på olika plat­ser : som en för­kropps­ling och ett för­text­li­gande av nät­ver­ket queer*bygd. Här visar vi bilder/ljud/film och berät­tar lite om dub­bel­text­po­ne­ring­ens magi.

12.30–13.00 Soci­al­re­a­lis­tisk fan­tasy med Pål Eggert och Brev­no­vel­ler
Brev­no­vel­ler är en rörelse för ny lit­te­ra­tur i kort for­mat. Pål Eggert soci­al­ar­be­tare och för­fat­tare som drivs av en stark känsla för män­ni­skor som ham­nar utan­för. I novel­len De bort­valda släpps folk­tro och reli­giös magi lös i mil­jon­pro­gram­met. Resul­ta­tet är en modern soci­al­re­a­lis­tisk fantasy-tragedi.

12.30–13.30 Bok­dok­torns mot­tag­ning hål­ler öppet i bus­sen
Är det något som kliar och ska­ver i ditt läsande? Vad är det som smär­tar när du öpp­nar en bok? Har du en odia­gno­s­te­rad krämpa som tycks kopp­lad till lit­te­ra­tur? Många har erfa­ren­he­ter av lik­nande besvär och det är helt natur­ligt. Rätt­Buss och Tex­tival pre­sen­te­rar där­för Bok­dok­torn som under hel­gen finns till för att hjälpa dig med ditt läsande, oav­sett pro­ble­ma­tik. Vi har rekry­te­rat Bok­dok­to­rer med exper­tis inom ett fler­tal områ­den som är till för bara dig.

13.30–14.00 Läs­ning med Chris­ter Boberg och Trom­bone för­lag
Bok­för­la­get Trom­bone för­lag har sitt utgiv­nings­fo­kus är svensk sam­tidspo­esi och prosa, men några över­sätt­ningar har också pub­li­ce­rats. Bland de utgivna för­fat­tarna kan näm­nas Mar­gu­e­rite Duras, Chris­ter Her­mans­son, Peter Lucas Erixon och Mor­ten Søndergaard.

Chris­ter Boberg, född 1970, är poet och bosatt på Got­land. Chris­ter har gett ut tre dikt­sam­lingar och en CD — Sekven­sen om pap­pers­blom­man, Revel, Skugg­väl­tan — på Bok­för­ka­get Trom­bone. Några dik­ter finns över­satta till tur­kiska och pub­li­ce­ra­des i tid­skrif­ten Eliz Ede­biyat 2011. 2013 över­sat­tes ett antal dik­ter till kro­a­tiska och Chris­ter läste under svenska vec­kan i Zagreb. Här läser för­fat­ta­ren ur sina böc­ker och fram­för ett nytt ljud­poem samt några styc­ken ur den ännu ej utgivna svi­ten NOSKON.

14.30–15.00 Brev­no­vel­ler om lit­te­rär adap­tion till film
Den 3–7 juni 2015 genom­förde Brev­no­vel­ler ett unikt pro­jekt­rum på konst­mu­seet Alma Löv i Värm­land med adap­tion som tema. I en kre­a­tiv works­hop har sce­ner ur åtta av Brev­no­vel­lers pub­li­ce­rade novel­ler adap­te­rats till film av ele­ver från Broby Gra­fis­kas yrkes­hög­skola för manus­för­fat­tare. Syf­tet var att under­söka den kre­a­tiva pro­ces­sen med att ta lit­te­ra­tur till fil­mens medium.
Här berät­tar Jens från Brev­no­vel­ler om pro­jek­tet och dess resultat.

16.00–17.00 A poe­tic con­ver­sa­tion with Val­gerður Þórodds­dót­tir, Kári Tuli­nius, Sop­hie Erland­son and Anton Göran­son (english/icelandic/swedish)
Här möts fyra poe­ter, med skilda ingångar och uttryck men med det gemen­samt att grän­sen mel­lan konst, kropp och text är oskarp. Läs­ning­arna sker på isländska, svenska och engelska.

Sop­hie Erlands­son. Konst­när, per­for­man­ce­ar­tist, poet.
Sop­hie arbe­tar i sina tex­ter och per­for­man­ces med ett pend­lande mel­lan det starka och det bräck­liga och mel­lan det humo­ris­tiska och det djupt smärt­samma. Hon tar språ­ket på all­var genom att söka bety­delse och sam­man­hang för sina ord i en tid av språk­ligt över­flöd och genom att avsöka grän­serna för upp­rik­tig­het och parodi. Sop­hie är född i Växjö och är för när­va­rande stu­dent på Konst­facks mas­ter­pro­gram i Konst.

Val­gerður Þórodds­dót­tir. Poet, essä­ist och för­läg­gare.
Val­gerður har stu­de­rat filo­sofi och lit­te­ra­tur­ve­ten­skap på Island och nomi­ne­ra­des 2014 till PEN Inter­na­tio­nal New Voi­ces Award.
The Sugar of Things (Syku­rinn í öllu), Val­gerðurs första poe­si­sam­ling, utkom­mer i okto­ber 2015.
Lyssna på Val­gerður
Läs en essä av Val­gerður

Kári Tuli­nius. Poet, roman­för­fat­tare och för­läg­gare.
Kári är aktu­ell med sin första solo­dikt­sam­ling som utkom­mer i höst. Kári debu­te­rade 2010, en roman som omar­be­ta­des för scen av tea­ter­grup­pen Pota­to­Po­tato till en före­ställ­ning med nam­net Talang­lösa Mar­ty­rer.
Lyssna på Kári

Val­gerður och Kári har till­sam­mans gett ut en dikt­sam­ling samt grun­dade och är verk­samma i för­la­get Með­gön­guljóð som varje år ger ut en hand­full poe­tiska verk, före­trä­des­vis debu­tan­ter. Með­gön­guljóð pub­li­ce­rar även novel­ler och essäer.

Anton Görans­son. Poet.
Antons skri­vande rör sig kring en vilja att fånga in det som rör sig kring och utan­för språ­ket; för­nim­mel­sen, affek­ten. Att genom språ­ket skapa en hän­delse och en plats som defi­nie­ras uti­från sin egen form. Erfa­ren­he­ter som lever i krop­pen och präglas av det dif­fusa; detta ska­par det poe­tiska verk­tyg för att fånga in. Anton är verk­sam i Göte­borg, läser idéhisto­ria på mas­ter­nivå och sit­ter i redak­tio­nen för konst­tid­skrif­ten Paletten.

◆ ◇ ○ Fre­dag 25 sep­tem­ber ○ ◇ ◆ ◇ ○ Utan­för Svenska Mäs­san, entré no. 8 ○ ◇ ◆

19.00–20.00 Kär­leks­Bus­sen - En twistad/kitschig/akademisk ingång till “jag äls­kar dig” och en buss­resa till Glän­tas Bok­mäs­se­fest! Rosa drin­kar, vul­gära kär­leks­bal­la­der med vis­sång­a­ren Elin Call­mer och lit­te­rära kär­lek­san­fö­ran­den med lit­te­ra­tur­ve­ta­ren Anders Johans­son. Avsläpp utan­för Scan­dic Opa­len efter en smäk­tande tur genom sta­den.
✹✹ Anders Johans­son ✹✹ MED SIN BOK KÄRLEKSFÖRKLARING: Lit­te­ra­tur­ve­ta­ren Anders Johans­son hål­ler anfö­rande om kär­leksläng­tan, nar­cis­sism och mobil­te­le­fo­ner.
✹✹ Elin Call­mer ✹✹ ENSAMHETENTVÅSAMHETENMAKTLÖSHETENHÄRLIGHETEN
Elin Call­mer (tidi­gare med­lem i köns­pop­duon Opoku Made Me Do it) skri­ver och sjunger råa och vackra visor om läng­tan efter bekräf­telse, om slappa sam­lag i efter­fest­sof­for, om för­vir­rade fyl­lor och van­liga var­da­gar. Om glitt­rande höjd­punk­ter och gru­sade förväntningar.

◆ ◇ ○ LÖRDAG 26 SEPTEMBER ○ ◇ ◆
11.00–12.00 Släpp­fest och Gröt­bo­nanza med Ver­bal för­lag och för­fat­tarna till boken ”Gröt — en fan­tas­tisk histo­ria”, Jana Frö­berg och Vanda Lönngren.
Grö­ten är värl­dens äldsta maträtt, ändå vet vi så lite om den. Jana Frö­berg och Vanda Lönngren har rest vida kring i stän­dig jakt på nya gröt­mål. De besö­ker Näv­gröt­sa­ka­de­mien i Värm­land, går på VM i gröt­kok­ning i Skott­land och kokar lyx­gröt med bagar­mäs­ta­ren Jan Hedh. Rotar i gamla kok­böc­ker och far till Syrien efter sedan länge bort­glömda recept.

Nu blir det ett slags släpp­fest!
Utan­för och i Rätt­Buss kor­kar vi upp hav­re­grynspa­ke­ten och ser­ve­rar gröt i fest­lig form, dess­utom kom­mer för­fat­tarna för att dela med sig av sitt arbete.

Gröt – en fan­tas­tisk histo­ria inne­hål­ler över 100 grötre­cept, från svår­lästa anvis­ningar på kil­skrift­stav­lor till 2000-talets avant­gar­dis­tiska anrätt­ningar. Vissa är svår­til­la­gade eftersom tum­lare och malawiska tof­smyg­gor är besvär­liga att komma över, men de ger ändå en inblick i en avläg­sen gast­ro­nomi.
Jana Frö­berg är utbil­dad konst­när. Vanda Lönngren är bete­en­de­ve­tare. Detta är deras debutbok.

12.00–13.15 Film­vis­ning med TEG Publishing: ”Nu är det doku­men­te­rat” med pre­sen­ta­tion av för­läg­ga­ren och fil­ma­ren Anders Teglund
Ibland är det som om allt jag rör vid för­vand­las till tid. Som om allt jag rör vid bara är en påmin­nelse: ”detta ska du också mista”.
– ur Nina Björks essä
* * *
Jonas och Anders Teglunds “Nu är det doku­men­te­rat” är en doku­men­tär­film och utgå­van inne­hål­ler också en nyskri­ven essä av för­fat­ta­ren Nina Björk. För film­mu­si­ken står kom­po­nis­ten Björn Ols­son.
“Nu är det doku­men­te­rat” hade pre­miär på Göte­borgs Inter­na­tio­nella Filmfes­ti­val 2013 och visa­des sedan på en rad bio­gra­fer och fes­ti­va­ler. Nu ges den ut i en längre ver­sion med en massa här­ligt extra­ma­te­rial.
Vad hän­der när man för­sö­ker doku­men­tera till­va­ron? I fil­men möter vi Jonas och Anders Teglunds äldre släk­tingar Ber­til och Sig­nild Måns­son från Jämt­land. Ber­til har under hela sitt liv fört nog­granna doku­men­ta­tio­ner av var­da­gen – dag­bok­san­teck­ningar, still­bil­der, smal­film och VHS – och detta i en his­nande omfatt­ning.
Uti­från ”Nu är det doku­men­te­rat” har Nina Björk skri­vit en essä om hur vår tids rädsla för det som är gam­malt hänger sam­man med dagens kon­sum­tions­i­deal. Resig­ne­rat skri­ver hon om sor­gen över tidens gång, hur våra liv består av mil­jon­tals stun­der som rin­ner genom fing­rarna: Att leva är att för­lora den tid man en gång hade.

12.30–14.00 Bok­dok­tor: Scen­konst­gui­dens Matilda Johans­son kom­mer med sin spe­cial exper­tis göra sitt bästa för att sätta in en tidig behand­ling och hitta nya vägar för att bota era åkom­mor. Med spe­cial kun­skap inom tea­ter och dra­ma­tik, är Matilda bra på att skapa vänd­punk­ter och ställa saker på sin spets. Recept kom­mer skri­vas ut på löpande band och det finns en risk för övermedicinering.

◆ ◇ ○ Lör­dag 26 sep­tem­ber ○ ◇ ◆ ◇ ○ Till Röda Sten — avgång från Järn­tor­get ○ ◇ ◆
14.00–17.30 Den bästa utflyk­ten, likt en fes­ti­val i mini­for­mat med musik, konst, poesi, sam­tal, verk­stad och en busstur i mju­kaste sof­forna. Musi­kern och filo­so­fistu­den­ten Ste­fan Cui kure­rar en resa till Röda Sten med ett späc­kat kul­tur­pro­gram inra­mat av Kul­turUng­dom. Bland annat med Röda Stens egen tex­tworks­hop – “Skriv om histo­rien”, affisch­verk­stad med konst­nä­ren Tove Niska­kari, blip bop pop med musi­kern Moa Lenngren, film och snack med konst­nä­ren Jacob Schill samt poe­siläsning och konst­visning med Moa­zima Sta­nik­zai som även sam­talar med fors­ka­ren och pro­fes­sorn Per­nilla Myrne.

Mer om de med­ver­kande:
Tove Niska­kari är konst­när, bosatt i Göte­borg. Har stu­de­rat skri­vande på Ölands folk­hög­skola och läser nu till kul­tur­pro­jekt­le­dare på Kul­tur­verk­stan i Göte­borg. Tove job­bar med bark, guld, bland­tek­nik — teck­nar hun­dar och män­ni­skor, täl­jer bark­kvin­nor och ska­par mång­bott­nade och trig­gande affi­scher. Om sin utställ­ning “Ömsom ömsint” i som­ras på Konst­hör­nan i Fal­ken­berg säger Tove: – Myc­ket av utställ­ningen hand­lar om hur ömsint det går att vara mot sig själv, omgiv­ningen, och sina dröm­mar när man har så myc­ket prestationsångest.

Moa­zima Sta­nik­zai är konst­när och poet, bosatt i Borås. Fem år gam­mal gjorde Moa­zima sin första mål­ning, då bosatt i Kabul i Afgha­nis­tan. Moti­vet var ett äpple, lära­ren öste beröm över henne och ett frö var sått. Nu arbe­tar Moa­zima såväl med rea­lis­tiska som abstrakta motiv, sat­sar stort på att nå ut med sin konst och har haft fler­ta­let utställ­ningar det senaste året. Respon­sen är fin, och på det sva­rar Moa­zima: “Givet­vis är det kul att folk tyc­ker om mina mål­ningar, men i slutän­dan så spe­lar det ingen roll – jag gör det jag vill och det är det viktigaste”

Per­nilla Myrne fors­kar och under­vi­sar i ara­biska vid Göte­borgs Uni­ver­si­tet. Hon dis­pu­te­rade 2008 i ara­biska på Göte­borgs Uni­ver­si­tet med avhand­lingen Nar­ra­tive, Gen­der and Aut­ho­rity in
ʿAbbā­sid Lite­ra­ture on Women, som ana­ly­se­rar repre­sen­ta­tio­ner av kvin­nor och deras möj­lig­het att agera som sub­jekt i tex­ter från 800– 900-talen som expli­cit hand­lar om kvin­nor. Hen­nes forsk­ning har bland annat intres­se­rat sig för repre­sen­ta­tio­nen av kvin­nor och hete­ro­sex­u­ella för­hål­lan­den i far­mo­dern ara­bisk lit­te­ra­tur, tidiga dis­kus­sio­ner om äkten­ska­pets regle­ring i islam, samt kvin­nor som ska­pande subjekt.

Jacob Schill är film­ma­kare, konst­när, foto­graf och musi­ker från Skara. Under sina tre år på Valands kan­di­dat­pro­gram har Schill med­ver­kat vid diverse utställ­ningar i Göte­borg. Till hans senare verk hör tre fil­mer med stort fokus på med­ve­tande och hjär­nan; Where is the inside? (2014), MRT (2014), & JAG VILL ATT DU STÄLLER DIG UPP OCH JOGGAR (2015). 2015 tog han sin kan­di­da­tex­a­men vid Valand, och job­bar nu vidare i Köpen­hamn. Hem­sida här.

Moa Lenngren har ett långt för­flu­tet som musi­ker. 2008 var hon med och bil­dade Brow­sing Col­lec­tion, ett band vars musik beskrivs som  “a big, fat, tight bitch slap”. Sedan dess har ban­det vart på euro­pa­turné och även spe­lat på Swe­den Rock, Geta­way Rock Fes­ti­val, Putte i Par­ken, och Siesta. Moa bestämde sig för att stu­dera, och det föll sig natur­ligt att hon skulle läsa något som inne­fat­tar musik. Det blev där­för Data­spels­ut­veck­ling med fokus på musik vid Hög­sko­lan i Väst. Med hen­nes insikt i data­spel­sin­du­strin, rela­tio­nen mel­lan musik och spelupp­le­velse, och hen­nes breda erfa­ren­het av kul­tur­ar­bete har hon en säll­synt, vär­de­full och anpass­nings­bar bland­ning av kompetenser.

///

OM RÄTTBUSS
———————-
www.rattbuss.se
www.facebook.com/rattbuss

OM TEXTIVAL
———————-
www.textival.se
www.facebook.com/textival

VARMT VÄLKOMNA OMBORD!

                                                                STORT TACK till ABF Göte­borg för stöd!