Buss­bib­li­o­te­ket är ett plats­spe­ci­fikt och mobilt bib­li­o­tek med kure­rat inne­håll. Och ett sam­ar­bete med Rätt­Buss. Här möter läs­ning­ens enskilda akti­vi­tet det kol­lek­tiva resan­det och vice versa: läs­ning­ens kol­lek­tiva upp­le­velse möter den enskilda resenären.

Buss­bib­li­o­te­ket är en mötes­plats i mötes­plat­sen, och — så att säga — en resa i sig: från sagor till repor­tage till dikt och spridda ord, via fes­ti­va­ler, små­vä­gar, arrange­mang och rak­sträc­kor. Sam­ar­be­tet mel­lan Tex­tival och Rätt­Buss ger alltså en väl­kom­po­ne­rad och flå­dig sam­ling böc­ker och tex­ter, lite extra väl läm­pade för färd och flärd utan­för olika typer av mittfåror.

I Buss­bib­li­o­te­ket finns just nu verk från dessa för­lag och aktö­rer:
Tra­fik­no­stal­giska för­la­get, C’est Bon Ant­ho­logy, Dai­da­los, TEG Publishing, Dock­ha­veri, H-ströms för­lag, Gid­lunds för­lag, Atlas för­lag, Trom­bone, Brev­no­vel­ler, Vi Vär­de­lösa, Les­bisk poc­ket, Rast­lös för­lag, Kolik för­lag, Ver­bal för­lag, Qub förlag/Queering sapmi , Const Lit­te­rary ℗review + CLP Works, Tusen serier, Non För­lag, 10TAL Bok.

Mer om Buss­bib­li­o­te­kets utbud:

10TAL Bok
10TAL Bok har fokus på poesi, essä­istik och prosa. Som ett av många lit­te­rära utskott på det 33-åriga 10TALsträdet ger för­la­get plats åt de större blad­ver­ken som inte tid­skrifts­gre­narna kan bära. 10TAL ger också ut en tid­skrift samt arran­ge­rar sam­tal och arrange­mang kring lit­te­ra­tur, konst och sam­hälle.
www.10tal.se

I Buss­bib­li­o­te­ket från 10tal:
Romerska nät­ter av Mar­tin Glaz Serup
Mar­ken av Mar­tin Glaz Serup,
Hundra tusen tim­mar av Gro Dahle,
Jag äter mig själv som ljung av Olga Ravn,
Repuls av Helena Boberg
Men säg nåt om nat­ten då av Nora Gom­ringer
Lant­mä­te­riet av Jonas Gren

Atlas
Atlas star­tade sin utgiv­ning 1997 och beskri­ver sig som ett pro­gres­sivt för­lag med föt­terna i sam­ti­den, men med blic­ken rik­tad mot fram­ti­den. För­la­get ger främst ut skön­lit­te­ra­tur, sak­prosa och repor­tage.
www.bokforlagetatlas.se

I Buss­bib­li­o­te­ket från Bok­för­la­get Atlas:
Rekviem för en van­skapt av Mat­tias Hag­berg (roman)
Från det fem­tonde distrik­tet av Gal­lant Mavis (novel­ler)
Jäm­lik­het – Novel­ler av Leff­ler Ann-Charlotte (novel­ler)
En hjäl­pande hand av Göran­son Fabian, Krantz Lars & Quist­bergh Fred­rik (doku­men­tär seri­e­ro­man)
Natu­ren av Ringskog Ferrada-Noli Caro­line (roman)
No tears for que­ers av Hil­ton Johan (repor­ta­ge­bok)
Drott­ning­lan­det av Elin Berge & Frida Hyvö­nen (foto­re­por­ta­ge­bok & CD)
Akti­vis­ter av Hilma Holm, Johan Lind­gren, Hen­rik Nord­vall, Adri­enne Sör­bom & Mag­nus Wen­ner­hag (repor­ta­ge­bok)
Spe­gels­ken av Den­nis Eriks­son & Ceci­lia Hans­son (poesi & illustration)

Brev­no­vel­ler
Brev­no­vel­ler är en ide­ell rörelse och tid­skrift med syfte att sprida nyskri­ven intres­sant lit­te­ra­tur i ett kort for­mat. Pas­sio­nen för ny lit­te­ra­tur och att skapa ett forum där kul­tur möts i olika for­mer dri­ver rörel­sen. Till­sam­mans med för­fat­tare, gra­fi­ker, konst­nä­rer, musi­ker och kul­tur­in­tres­se­rade män­ni­skor run­tom i Sve­rige vill Brev­no­vel­ler ge novel­len det utrymme den för­tjä­nar.
www.brevnoveller.se

I Buss­bib­li­o­te­ket från Brev­no­vel­ler:
Piz­zaskä­ra­ren av Mija Åhlan­der (novell)
Sur­vi­va­lis­ten av Pär Thörn (novell)
Nära ögat av Sara Mann­hei­mer (novell)
Ronny, häs­ten, myten och legen­den av Eric Eric­son (novell)
Sys­ter Linda av Bir­gitta Sten­berg (novell)
Gym av Mag­nus Carl­bring (novell)
Du kom­mer att komma till­baka till mig av Elise Karls­son (novell)
Flugdrott­ningen av Eli­sa­beth Lahti (novell)
Över­lag är det bra av Christian Daun (novell)
Utgången av Jonas Karls­son (novell)
Prin­ses­san av Fred­häll av Maria Zenn­ström (novell)
Stjärn­jä­garna av Ste­fan Lind­berg (novell)
De bort­valda av Pål Eggert (novell)

C’est bon Kul­tur / C’est bon Ant­ho­logy
Since 2001 C’est Bon Kul­tur has worked for a more varied and exci­ting comics cul­ture in Swe­den and on the inter­na­tio­nal scene. The for­mal pur­pose of the orga­ni­sa­tion is to sup­port, evolve and dis­se­mi­nate comics with hig­her artistic ambi­tions. The main vehicle for this pur­pose is the inter­na­tio­nal comics art maga­zine, C’est Bon Ant­ho­logy. CBK also arranges exhi­bi­tions of comics art, lectu­res and other cul­tural events. The vision is to push the bounda­ries of what can be done in comics, to bro­a­den the per­spective of what the comics medium is and can be, both in rela­tion to itself and to other art forms.
www.cestbonkultur.com

I Buss­bib­li­o­te­ket från C’est bon Kul­tur / C’est bon Ant­ho­logy:
C’est Bon Ant­ho­logy vol 20–21 (ant­ho­logy of grap­hic short sto­ries)
C’est Bon Ant­ho­logy vol 24: hair (ant­ho­logy of grap­hic short sto­ries)
C’est Bon Ant­ho­logy vol 25: Lapsos by Inés Estrada. (grap­hic novel)
C’est Bon Ant­ho­logy vol 26: romance (ant­ho­logy of grap­hic short sto­ries)
AltCom 2014 ant­ho­logy: POSTAPOKALYPS Red: Mat­tias Elf­torp & C’est Bon Kul­tur (gra­o­hic anthology)

CONST Lite­rary ℗review + CLP Works
CONST Lite­rary ℗review är en lit­te­ra­tur­tid­skrift med ambi­tio­nen att vara ett forum för intres­santa och utma­nande skön­lit­te­rära tex­ter, pub­li­ce­rade på både svenska och eng­elska. CLP inne­hål­ler tidi­gare out­givna tex­ter och pre­sen­te­rar konst­när­skap som för­dju­par det skön­lit­te­rära.
CLP Works är ett för­lag som bil­da­des 2014, med mål att ge ut böc­ker de inte vill leva utan.
www.clpworks.se
I Buss­bib­li­o­te­ket från CLP och CLP Works:
CONST Lite­rary ℗review 1–2 2013 med bland andra: Sara Danius, Lina Hagel­bäck, Christina Ouzouni­dis, Sara Vil­lius, Karl Lar­s­son. (tid­skrift)
CONST Lite­rary ℗review 3–4 2013 med tema sf och fan­tasy och tex­ter av bland andra: Alan Asaid, Lars Jakob­son, Hen­rik Bro­man­der, Linda Heden­dahl. (tid­skrift)
CONST Lite­rary ℗review 1–2 2014 CLPs konst­num­mer med bland andra Zoe Bar­cza, Tris Vonna-Michell, Jenny Kal­li­o­ku­lju, Iris Smeds. (tid­skrift)
CONST Lite­rary ℗review 3–4 2014 tema: ent­re­pre­nör med tex­ter av bland andra: Malin Axels­son, Andreas Boonstra, Elis Bur­rau, Sara Tuss Efrik. (tid­skrift)
Sokra­tes död av Niklas Åkes­son (poesi)

Dai­da­los
Sedan star­ten 1982 har Bok­för­la­get Dai­da­los pre­sen­te­rat klas­siska tex­ter och skrivna bidrag till vår tids tän­kande. Den största delen av för­la­gets utgiv­ning lig­ger inom filo­sofi och sam­hälls­ve­ten­skap, men i utbu­det syns också histo­ria, peda­go­gik och lit­te­ra­tur­ve­ten­skap.
www.daidalos.se

I Buss­bib­li­o­te­ket från Dai­da­los:
Den Arge av Gro Dahle & Svein Nyhus (bil­der­bok)
Snäll av Gro Dahle & Svein Nyhus (bil­der­bok)
Gå vilse – en fält­hand­bok av Rebecca Sol­nit (filo­sofi)
Avstånds­mät­ning av Marie Sil­ke­berg (essä)
Resa och skriva: en guide till den moderna rese­lit­te­ra­tu­ren av Arne Mel­berg (reportage/reseberättelser)
Våld. En dag­bok av Cle­mens Meyer (dagbok/skönlitteratur)
Nat­ten och Lju­sen av Cle­mens Meyer (novellsamling)

Dock­ha­veri
Dock­ha­veri är ett kol­lek­tivt för­lag som sedan star­ten 2011 sys­sel­satt sig med stra­te­gier för fler­samt skri­vande, kri­tik av genimy­ten, for­mer för lit­te­rär orga­ni­se­ring som inte byg­ger på kon­kur­rens och för­fat­ta­ren­sam­het, samt poli­tiska frå­gor kring femi­ni­ni­tet, funk­tio­na­li­tet och mot­stånd. I för­la­get ingår runt tjugo aktiva konst­nä­rer från text­fäl­tet som vill för­ändra vill­ko­ren för pub­li­ka­tion och tex­tre­la­te­rad este­tik i Sve­rige.
www.dockhaveri.se

I Buss­bib­li­o­te­ket från Dock­ha­veri:
Min käft är fylld av tän­der och tid av Aylin Bloch Boy­nu­kisa (roman)
Anti­de­bu­ten — kors­be­fruk­tande upp­lopp, som vill skapa för­ut­sätt­ningar för en alter­na­tiv recep­tion.
PORR FÖR VLADA / HJÄRTAHJÄRTAHJÄRTA!!! / MITT LIV SOM MUN av Lidija Prai­zo­vic (dikt­sam­ling)
En posi­tiv liten kniv av Sofie Nohrstedt (dikt­sam­ling)
Ursäkta Drake av Anna-Beda Mas­lanka (kon­cept­dikt)
Jat­ke­taan dia­ries av Moa Schul­man (gra­fisk novell)
Flic­kor­nas gene­a­logi av Aylin Bloch Boy­nu­kisa (dikt­be­rät­telse)
Kära du av Anna Lind­berg och Karin Rapp (vykorts­verk)
Inför nästa rörelse av Mia Axels­son och Ragni Svens­son (vykorts­verk)
Ver­bet tycks sakna mening av R.C. Kjell­strand (refu­se­rings­ro­man)
RSVP av Tova Gerge (essä)
Sys­ter­kaka av Hanna Rii­sa­ger och Kaisa Rii­sa­ger (fotodikthybrid)

Gid­lunds för­lag
Gid­lunds för­lag är verk­samma i norra Väs­ter­bot­ten och grun­da­des i Stock­holm 1968. Utgiv­ningen präg­la­des inled­nings­vis av tidens enga­ge­mang, vidare med fokus på veten­skap och regi­o­nala tex­ter och nu med en grund i främst tea­ter, musik, lit­te­ra­tur, kul­tur– och idéhisto­ria samt fak­si­mi­ler och klas­si­ker.
www.gidlunds.se

I Buss­bib­li­o­te­ket från Gid­lunds för­lag:
Det går an / Var­för reser du? av Carl Jonas Love Almqvist (kort­ro­man / dia­log­mo­no­log)
C.J.L. Almqvist. Mono­grafi. av Carl Jonas Love Almqvist (text­sam­ling)
Pla­net till salu, blå. Obe­hag­liga dik­ter. av Ingrid Sjö­strand (dikt­sam­ling)
Öpp­ningar. Idéer & Noti­ser. av Peter Cor­nell (artikel/textsamling)

Kolik för­lag
Kolik för­lag grun­da­des 2005 och har kon­tor både i Malmö och Stock­holm. För­la­get ger ut teck­nade serier: som seri­e­ro­ma­ner, humor­se­rier, femi­nis­tisk ero­tik, bio­gra­fier och skräck. För­u­tom bokut­giv­ningen har Kolik för­lag sedan 2011 en seri­e­tid­ning vid namn Utopi maga­sin, en tid­ning för episka serier. Hela utgiv­ningen går under parol­len intel­li­gent under­håll­ning.
www.kolikforlag.se

I Buss­bib­li­o­te­ket från Kolik för­lag:
Äkta Spå­man av Linda Spå­man (serie­bok)
Bort­by­tingen av Selma Lager­löf & Eme­lie Öster­gen (seri­e­ro­man)
Rymma hem av Eva Björk­strand (serie­bok)
Havets Gille av Nancy Peña (serie­bok)
Brf Ensam­he­ten av Linda Spå­man (serie­bok)
Tum­me­lisa eller Den andra vild­mar­ken av Matilda Ruta (serie­bok)
Kiki från Mont­par­nasse av Catel Mul­ler & José-Louis Boc­quet (serie­bok)
Lokal dimma av Eva Björk­strand (serie­bok)
Drift Delux av Liv Strömquist & Jan Bie­lecki (serie­bok)
Gut­tasnej­ken av Stina John­son (serie­bok)
Min ö, mitt opium av Lisa Ryd­berg (seriebok)

Les­bisk poc­ket
Les­bisk Poc­ket är ett ide­ellt för­lag, dedi­ke­rat till att ge ut queer lit­te­ra­tur som på ett eller annat sätt har med les­bisk­het att göra. För­la­get ger ut böc­ker med blic­kar och begär som änd­rar värl­den till det bättre samt vitt­nar om lidan­den och vil­jor som hete­ros inte vill kän­nas vid.
www.lesbiskpocket.se

I Buss­bib­li­o­te­ket från Les­bisk poc­ket:
Queer Nation-manifestet av Queer Nation och ACT UP (mani­fest)
En omaka flicka av Ann Ban­non (roman)
Ut av The­o­dor Hil­de­man Tog­ner (poesi)

Non för­lag
Non för­lag söker for­mer för hur inter­di­sci­pli­när pub­li­ka­tion och dis­tri­bu­tion kan fun­gera. För­la­gets verk­sam­het är knu­ten till den konst­närs­drivna grup­pen The non exi­stent Cen­ter, base­rad i Ställ­berg och Göte­borg. The non exi­stent cen­ter drivs med grund i en utvid­gad tanke om konst som ett soci­alt poli­tiskt ske­ende. Grup­pen arbe­tar ofta med verk­tyg från scen­konst, design och akti­vism.
www.nonforlag.se

I Buss­bib­li­o­te­ket från Non för­lag:
Över­allt ska jag vara i cent­rum av Jonas Gren, Karin Lin­deroth & Carl-Oscar Sjö­gren (telefontjänst/diktsamling)

Qub för­lag
Qub För­lag brin­ner för berät­tel­ser som ger nya per­spek­tiv: det sub­jek­tiva och per­son­liga säger någon­ting om sam­häl­let i stort. För­la­get star­ta­des i och med pro­jek­tet Que­e­ring Sápmi och utgår ifrån att per­so­ners berät­tel­ser kan för­ändra värl­den.
www.qubforlag.se
www.queeringsapmi.com

I Buss­bib­li­o­te­ket från Qub för­lag:
Que­e­ring Sápmi – samiska berät­tel­ser bor­tan­för nor­men (svenska) red. Elfrida Berg­man & Sara Lin­dquist (foto/reportage/berättelser)
Que­e­ring Sápmi — indi­ge­nous sto­ries beyond the norm (eng­lish) red. Elfrida Berg­man & Sara Lin­dquist (photo/personal sto­ries)
Que­e­ring Sápmi – sámi mui­ta­lu­sat mat rihk­kot norpma (davvisámegiella/nordsamiska) red. Elfrida Berg­man & Sara Lin­dquist (govva/muitalus)

Rast­lös för­lag
Rast­lös är ett bok­för­lag bosatt i Malmö. Rast­lös är ett oro­ligt flac­kande. Rast­lös är ett sökande efter ord, berät­tel­ser och bil­der som lika rast­löst och bång­sty­rigt utma­nar och får oss att växa. Rast­lös för­pac­kar ord och bil­der, tryc­ker hopp­löst ned något som borde sväva fritt på bleka pap­per­sark. Rast­lös vill vara oro­ligt, oro­ande, nyfi­ket och stö­rande. Rast­lös vill möta läsare som har lika svårt att sitta still.
www.rastlösförlag.se

I Buss­bib­li­o­te­ket från Rast­lös för­lag:
Oäk­tingen av Vio­lette Leduc (själv­por­trätt)
Lära min mor att föda av Warsan Shire (diktsamling)

Rosen­larv
Rosen­larv är ett femi­nis­tiskt för­lag. Vi upp­täc­ker stor­he­ter du inte trodde fanns och åter­ut­ger böc­ker som borde ha bli­vit klas­si­ker. Många för­fat­tar­skap har skuf­fats undan ur lit­te­ra­tur­histo­rien, trots hög kva­li­tet och sam­tida popu­la­ri­tet. Vi ger ut böc­ker som vi själva vill läsa och räd­dar dem ur glömska och bib­li­o­teks­ma­ga­sin.
www.rosenlarv.se

I Buss­bib­li­o­te­ket från Rosen­larv för­lag:
Ett flick­la­bo­ra­to­rium i valda bitar av Maria Mar­ga­reta Öster­holm (lit­te­ra­tur­ve­ten­skap­lig avhand­ling)
Omslag – queer poesi. red Athena Far­ro­kz­had och Linn Hansén (poe­si­an­to­logi)
Que­era läs­ningar — Lit­te­ra­tur­ve­ten­skap möter que­er­te­ori. red. Katri Kivi­laakso, Ann– Sofie Lönngren & Rita Paqva­lén (anto­logi)
Räd­dad av Alf­hild Agrell (dra­ma­tik)
Kine­sisk utflykt av Hagar Ols­son (kort­ro­man)
Blott ett annat namn för ljus: Tre tex­ter av Frida Sté­en­hoff (mani­fest, dra­ma­tik, novell)
Dim­man, Sta­den, Natt­ljus av Eva Nean­der (sam­lingsvo­lym, prosa)

TEG Publishing
Teg Publishing är ett bok­för­lag och ett skiv­bo­lag med röt­ter i Luleå. För­la­get grun­da­des 2010 och arbe­tar med en bredd av olika uttryck: utgiv­ningen har ton­vikt både på text och musik. Näm­nas kan: repor­ta­ge­böc­ker, musikly­rik, dikt­sam­lingar, lju­des­säer och doku­men­tär­film. Med för­fat­tare, skri­ben­ter, musi­ker och poe­ter som Mat­tias Alk­berg, Köns­för­rä­dare, Annika Nor­lin, Po Tid­holm, Per­nilla Berglund, Stina Otter­berg och Nina Björk.

I Buss­bib­li­o­te­ket från TEG Publishing:
Per­nilla Berglund – Fälla (dikt­sam­ling)
Po Tid­holm – Norr­land (repor­tage, sam­ling)
Annika Nor­lin — Tex­ter (låttex­ter, sam­ling)
Erik Holms­tedt — Betrak­tel­ser / Tran­si­tions (foto, sam­lings­verk)
Köns­för­rä­dare — Curse All Law (CD + konst: Joanna Hell­gren)
Ska­tor — Vita Kalla (CD)
Maria Eriks­son — Stjäl Det Du Behö­ver (CD + lito­gra­fier: Frida Farm)
Nu är det doku­men­te­rat – Jonas & Anders Teglund (Film + essä: Nina Björk)

Tusen Serier / Seri­e­främ­jan­det / Worm­god
Tusen Serier är ett pro­jekt som med works­hops, utställ­ningar och serie­böc­ker vän­der sig till samma grupp som drab­bas av REVA (poli­sens inre pass­kon­trol­ler). Tusen Serier vill öppna upp den svenska seri­e­kul­tu­ren och bryta det möns­ter som länge gjort att serier som gjorts och getts ut i Sve­rige med få undan­tag bara för­sö­ker till­tala “svens­kar”. Tusen Serier visar att det finns tusen sätt att berätta en histo­ria, tusen håll att komma ifrån.
www.tusenserier.com
Seri­er­främ­jan­det grun­da­des 1968 och ver­kar för att sprida kun­skap om seri­e­kons­tens unika särart och utveckla seri­e­kul­tu­ren. Seri­e­främ­jan­det pub­li­ce­rar kul­tur­tid­skrif­ten Bild & Bubbla samt böc­ker om och med serier, delar ut serie­pri­set Urhun­den, dri­ver Svenskt Seri­e­ar­kiv, anord­nar seri­e­fes­ti­va­ler, utställ­ningar, före­läs­ningar, debat­ter och myc­ket mer.
www.serieframjandet.se

Worm­god bear­be­tar tunga ämnen genom hårda uttryck och är ett konst– och serie­pro­jekt och någon­ting myc­ket mer, ald­rig med kom­mer­si­ella intres­sen som driv­kraft. I ett sam­hälle där schla­ger­fes­ti­va­ler sam­sas med vapen­ex­port, där över­grepp sker sam­ti­digt som folk blun­dar och dric­ker sitt kaffe vill Worm­god bryta ner grän­ser i ett land som allt­mer stänger sina. Worm­god har arran­ge­rat noi­se­fes­ti­va­len TRAUMA och ett antal konstut­ställ­ningar sedan star­ten 2009.
www.wormgod.net

I Buss­bib­li­o­te­ket från Tusen Serier/Seriefrämjandet/Wormgod:
AltCom 2012 ant­ho­logy: NO BORDERS Red: Amanda Casa­nel­las och Mat­tias Elf­torp. (seri­e­an­to­logi)
Fem pap­pers­lösa kvin­nors histo­rier av Ama­lia Alva­rez. (teck­nade serier, på svenska, spanska, eng­elska)
Bekele av Raquel Lozano, Mat­tias Elf­torp & Emre Özda­mar­lar. (serie­bok)
Blå av Shab­nam Faraee. (serie­bok)
Jag & min Pappa & Zla­tan (seriebok)

Tra­fik­no­stal­giska för­la­get
För­la­get har som mål­sätt­ning att till­freds­ställa en del av det nostal­giska behov som män­ni­skan kan bära på. Idén bakom för­la­get är att enskilda per­so­ner som sam­lat mate­rial om tra­fik, tek­nik och intres­santa mil­jöer genom för­la­get skall få en möj­lig­het att pub­li­cera sina als­ter. Tra­fik­no­stal­giska för­la­get ger bland annat ut verk och pro­duk­ter med anknyt­ning till kol­lek­tiv­tra­fik, resor, vägar samt flyg­fo­to­böc­ker över olika orter.
www.tnf.se

I Buss­bib­li­o­te­ket från Tra­fik­no­stal­giska för­la­get:
Arvi­ka­bus­sar (bil­der­bok)
Lilla boken om bus­sar (fak­ta­bok)
Pos­tens gula bus­sar: Dili­genstra­fi­kens histo­ria 1923–1991 (fak­ta­bok)
Post­di­li­gen­serna i Sve­rige som­ma­ren 1939 (tid­ta­bel­ler, kar­tor, turism)
Här slu­tar all­män väg (foto­bok)
K-spaning längs vägen (berät­tel­ser, kar­tor, bil­der)
Per Froms cykel­ka­ta­log (illu­stre­rad pris­lista)
Spår­vägs­spe­let 1921 (spelplan)

Trom­bone
är ett Göte­borgs­ba­se­rat bok­för­lag vars utgiv­ning rör sig främst inom lyrik och prosa, med mål­sätt­ningen att trampa nya lit­te­rära sti­gar i alla for­mer och med öppen­het för det nya och vågade, äldre och klassiska.

I Buss­bib­li­o­te­ket från Trom­bone:
PS av Peter Lucas Erixon (essä­is­tiska noti­ser)
Savan­nah Bay av Mar­gu­e­rite Duras (pjäs/dramatik)
Danil Charms och jag av Fred­rik Ahl­fors
Fing­ret av Simon Jensen

- Skrift­se­rien Sva­vel — hand­gjorda och all­tid sex­ton­si­diga verk i A6-format
Fotis­mer av Peter Lucas Erixon
Akut sol av Mor­ten Søn­der­gaard
Om este­tik av Ken­neth Koch
Anteck­nat i Albion av Jonas Eller­ström
Natur­ly­rik av Dan Gus­tavs­son
Haiku av Chris­ter Boberg
Att spela squash i ett rum utan väg­gar av Lou­ise Juhl Dalsgaard

- Epi­fy­sikse­rien — böc­ker i litet for­mat med nyska­pande lit­te­ra­tur
Ree­vo­lu­tio­ner av Kristian Carls­son
Utdrag ur Ända­måls­lös ända­måls­en­lig­het av Frank W Loren­zen
Blues blues blues av Jonas Eller­ström
His­to­ri­et­terna av Kristian Carlsson

Ver­bal för­lag
Ver­bal för­lag grun­da­des 2008 och ger ut främst repor­ta­ge­böc­ker, debatt, essä­istik och skön­lit­te­ra­tur samt böc­ker om sub­kul­tu­rer inom konst och musik. För­la­get finns i Stock­holm och drivs av jour­na­lis­terna Kristian Borg och Per Björklund.

I Buss­bib­li­o­te­ket från Ver­bal för­lag:
After Work. Far­väl till arbets­lin­jen. Red. Kristian Borg (anto­logi)
Noll tole­rans – Kam­pen mot graf­fiti av Jacob Kim­vall (debatt­bok)
Latuff. Med pen­nan som vapen. Red. Ivar Ander­sen (bild­sam­ling)
Vi lovade att berätta. Akti­vis­ters vitt­nes­mål från Pales­tina. Red. Majja Sola­nas Carls­son & Elin Sch­wartz (anto­logi)
Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas svarta bok. Red. Made­lene Axels­son & Kristian Borg (antologi)

Vi Vär­de­lösa
Vi Vär­de­lösa är ett kul­tur­kol­lek­tiv med bas i Stock­holm, Göte­borg och Lon­don, kol­lek­ti­vet pro­du­ce­rar sam­tids­konst och är också en näts­krift, en utställ­nings­lo­kal och en lit­te­rär salong.

I Buss­bib­li­o­te­ket från Vi Vär­de­lösa:
Tid­skrif­ten Lit­zine: tema ”första gången”. Red. Ema­nuel Holm, Carl Lindsten, Linus Lundgren-Widén, Emina Sabic (tid­skrift)
Har du en femma till kaffe? Med: Ildikó Asz­ta­los Morell, Elis Bur­rau, Tina Dani­els­son, Eme­lie Holm, Camilla Häll­bom, Andrea Lar­s­son, Sofia Lar­s­son, Daniel Lyr­stedt, Sol­veig Olsson-Hultgren, Mats O. Svens­son (poesi på kaf­fe­kop­par)
Blog­gar och Blom­mor av Carl Balle (diktsamling)