En bok­skog och en åtta plan­kor bred per­rong, en genom­fartsort, en by, en lands­bygd. Mitt emel­lan Borås och Herr­ljunga lig­ger Mol­la­ryd och det är det som är utgångs­punk­ten. När vi låter text och konst från olika håll och med olika rikt­ning möta plat­sers ele­ment, miljö och människor.

Hur rela­te­rar en sinn­lig rörelse till det skrivna ordet? Vad gör en fysisk rör­lig­het med den lit­te­rära upp­le­vel­sen? Vil­ken roll spe­lar berät­tel­serna i plat­sens identiteter?

Textrakt är en utsväv­ning som är tänkt att testa Tex­tivals erfa­ren­he­ter och mål på och med nya are­nor och sam­ar­be­ten. Ett slags under­sök­ning där text, konst och berät­tel­ser möter plats, rörelse och sam­man­hang, en inbju­dan till ett inter­ak­tivt utfors­kande nära en bok­skog, utmed en järn­vägs­räls, i en by och vidare och mer. Vi vill skapa fler och andra rum för tex­ter utan­för mitt­få­ran, visa på en bredd av nära och avlägsna berät­tel­ser samt skapa både fysiska och sinn­liga plat­ser för textkonst.

Som en sam­lande punkt finns Mol­la­ryd Per­rong­bib­li­o­tek — ett bib­li­o­tek utan åter­läm­nings­krav där böc­ker möter andra böc­ker, tex­ter söker läsare, läsare hit­tar annan läsare.

Kom­mande arrange­mang och projekt:

Mer info kom­mer, snart.

Tidi­gare arrange­mang och projekt:

Bil­der från lite av det som varit hit­tas här.

2015

> Buss­bib­li­o­te­ket på Rätt­Buss. Läs mer här.

> 7 mars 2015. Tex­ter­nas Hem på Fram­tids­da­gen vid Herr­ljunga stationshus

> 29 april — 4 maj 2015. Alter­na­tiv Char­ter till Wars­zawa med RättBuss

> 9 maj 2015. Fjäl­lasti­gens dag. Konst­pa­u­ser. Vår­öpp­ning och gall­rings­fest i Perrongbiblioteket.

> 9 maj 2015. Milen. Mol­la­ryd och Als­ter. Läs mer här.

> 18–19 juli 2015. En tex­tur. Bok­mäs­san i Od.

> 5 sep­tem­ber 2015. Vandra i Sju­hä­rad — Fes­ti­val. Per­rong­bib­li­o­tek, kul­tur­vand­ring, installation.

> 19 september-14 novem­ber 2015. GIBCA exten­ded, Mol­la­ryd, Tjörn, Möln­lycke + Wars­zawa, . Läs mer här.

2014

> 8 juni 2014. Invig­ning av Mol­la­ryd Per­rong­bib­li­o­tek. Läs mer här.

> 14 juni 2014. Tex­ter­nas hem med Marie Hål­lan­der och Tove Mörk­berg på Uddebofestivalen.

> 26–29 mars 2014: Tex­ter­nas hem, i Herr­ljunga — i sam­band med Fram­tids­vec­kan Sju­hä­rad. Läs mer här.

> 10 maj 2014. Konst­pa­u­ser under Fjäl­lasti­gens dag. Läs mer här.

2013

> Under hös­ten 2013 var vi en av många goda satel­li­ter under GIBCA — Göte­borgs inter­na­tio­nella konst­bi­en­nal.
Läs här.

> Första arrange­manget var 18 maj 2013, i sam­band med Fjäl­lasti­gens dag och i sam­ar­bete med Molla Bya­lag. Läs mer här.

> 10 augusti 2013 kl. 15–22: Ord­lop­pis och Poe­si­pub. Läs mer här, och på even­tet på face­book.

> 31 augusti 2013 kl. 11–15: Text för räls, tåg och per­rong. Läs mer här.

> 7 och 8 sep­tem­ber 2013 kl. 11–21: Textrakt — Radi­cal Ima­gi­na­tion at the Play Round. Läs mer här.

> 21 sep­tem­ber kl. 14–21: Textrakt — Sep­tem­ber Ses­sion Inställt/framflyttat/det här datu­met är ett annat datum

> 12 okto­ber 2013 kl. 14–21: Textrakt — Likt benen som en pas­sare. Läs mer här. Och even­tet på face­book finns här.

> 26 okto­ber 2013: Textrakt — Ima­gine the Clo­sure Con­ti­nu­ing. I sam­ar­bete med Spel­kul­tur i Skåne, Malmö Stads­bib­li­o­tek, Lek­klub­benInter­ak­tions­de­sign på Malmö Hög­skola och Stu­di­e­främ­jan­det. Obser­vera: det hände i Malmö.

 

I sam­ar­bete med lite olika, och de första två arrange­mangen hade stöd från Lea­der Sju­hä­rads kulturcheck