Papercuts

Paper­cuts är en ord­konst­verk­stad med tex­ten, mate­ri­a­let och utsväv­ning­arna i fokus.

Här kopp­las berät­tel­sen och det skrivna ordet till den fysiska boken, typo­gra­fiska möns­ter och norm­kri­tisk mate­ri­al­han­te­ring. Que­era ord, tex­tila tex­ter, hant­verk, slöjd och sam­hälle tar sig konst­när­liga uttryck och låter skri­var­stu­gan inte­ra­gera med verk­tygs­lå­dan, skär­mat­tan, bok­hyl­lan och lärovärken.

Här är lite av det som gjorts:

Paper­cuts  >UPPSLAG i Kungs­backa och Alingsås

Paper­cuts  > Femi­nis­tiska upp­slag i Skövde

Paper­cuts > Veten­skaps­fes­ti­va­len, 12hfestivalen, HBTQ-Festivalen.

Äldre gre­jer, lite övningar och bil­der etc finns också här.