När våra läppar talar tillsammans

När våra läp­par talar till­sam­mans är en inter­di­sci­pli­när pro­gram­se­rie om begä­rets poli­tiska poten­tial och möj­lig­he­ten till agens och mot­stånd inom lit­te­rärt skapande.

Under våren och hös­ten 2017 möts för­fat­tare, poe­ter, konst­nä­rer, cura­to­rer, fors­kare och sex­u­alupp­ly­sare under olika rubri­ker för att närma sig frå­gor som rör begä­rets figu­ra­tio­ner inom såväl den sam­tida som den äldre lit­te­ra­tu­ren och text­ba­se­rade kons­ten. Pro­gram­met består av läs­ningar och pre­sen­ta­tio­ner följt av för­dju­pande sam­tal om begär, kön, kär­lek, sex­u­a­li­tet, sub­jek­ti­vi­tet, kropp, ero­tik och språk­liga och lit­te­rära motståndsstrategier.

Sam­tals­le­dare: Karin Brygger

Tors­dag 23 feb­ru­ari — Göte­borgs Lit­te­ra­tur­hus
BEGÄR, MAKT & MOTSTÅND Lit­te­rära och språk­liga stra­te­gier som på olika vis gör mot­stånd mot ord­ningar som upp­rätt­hål­ler ojäm­lik­het. Med­ver­kande: Aase Berg, Leif Holmstrand, och Shadi Ange­lina Bazeghi. Läs mer här.

Tors­dag 23 mars - Göte­borgs Lit­te­ra­tur­hus
BEGÄR, KÖN & KÄRLEK För­dju­pat sam­tal om begär, kön, kär­lek, sub­jek­ti­vi­tet och lit­te­rära mot­stånds­stra­te­gier med Zafire Vrba, Ceci­lia Annell och Edda Manga. Läs mer här.

Fre­dag 21 april - Göte­borgs Lit­te­ra­tur­hus
EROTISKT BEGÄR Det ero­tiska utfors­kas som en plats för mot­stånd och ero­tiskt beja­kande fram­ställ­ningar i den sam­tida lit­te­ra­tu­ren kom­mer att prö­vas som en källa till kraft och kun­skap. Med­ver­kande: Sin­zi­ana Ravini, Tone Schun­nes­son, Daniel Mårs. Läs mer här.

Ons­dag 17 maj - Göte­borgs Lit­te­ra­tur­hus
NY TEXTBEGÄRETS POLITISKA POTENTIAL Ny text pro­du­ce­ras och fram­fö­ras på temat begä­rets poli­tiska poten­tial av del­ta­gare i kur­sen Konst­när­ligt skri­vande på Folk­hög­sko­lan i Ange­red. Läs mer här.

Tors­dag 15 juni — Café NäRA, Öster­lång­ga­tan 10 i Borås
JUDE DIBIA — I BEGÄRETS SKUGGOR — Café NäRA i Borås
Den nige­ri­anska för­fat­ta­ren och HBTQ-aktivisten Jude Dibia gäs­tar Tex­tival och Borås Pride. Dibia läser ur sina utgivna och ännu inte pub­li­ce­rade böc­ker, berät­tar om det lit­te­rä­ras roll i ett sam­hälle som för­bju­der homo­sex­u­a­li­tet och sam­ta­lar med poe­ten och lit­te­ra­tur­ve­ta­ren Karin Bryg­ger, bland annat om fristads­för­fat­ta­rens möj­lig­he­ter att skapa nya gräns­lösa berättelser.

Sön­dag 20 augusti — Kri­stall­fo­a­jén, Stora Tea­tern i Göte­borg
HIROMI ITō — LÄPPARNA GÖR MITT BRÖST BRUNSTIGT — Stora Tea­tern i Göte­borg
Den japanska för­fat­ta­ren och poe­ten Hiromi Itō gäs­tar Tex­tival i augusti. Hiromi Itō läser poesi till­sam­mans med över­sät­ta­ren Johanne Lykke Holm och Lisa Pääjärvi och sam­ta­lar med poe­ten och lit­te­ra­tur­ve­ta­ren Karin Brygger.

_ _ _

Titeln till pro­gram­se­rien är häm­tad från den fransk femi­nis­tiska teo­re­ti­ker Luce Iri­ga­ray (f. 1930) som i den poe­tiska essän ”Quand nos lèvres se par­lent” (1976) före­slår en alter­na­tiv femi­nin sym­bol till fal­lo­sen i den laca­ni­anska psy­ko­a­na­ly­sen. Läp­parna på en gång talets och det kvinn­liga könets uni­ver­sum, kan betrak­tas som ett alter­na­tiv till fal­los, en kri­tisk inter­ven­tion i den laca­ni­anska psy­ko­a­na­ly­sen där kvin­nan och kvinn­lig sex­u­a­li­tet inte får utrymme och där ingen plats i språ­ket finns för kvinn­lig sub­jek­ti­vi­tet och sex­u­a­li­tet. Att använda sig av läp­parna som trop kan för­stås som ett stra­te­giskt dis­kur­sivt drag, ett alter­na­tivt sätt att för­stå kvin­nors ana­tomi (könet som inte är ett) och mänsk­lig sex­u­a­li­tet som inte redan är impreg­ne­rat av ett man­ligt språk.Vi hop­pas att med pro­gram­se­rien skapa ett sam­man­hang som ger en känsla av vad det inne­bär när våra läp­par talar tillsammans.

Pro­gram­se­rien arran­ge­ras av Tex­tival i sam­ar­bete med Göte­borgs Lit­te­ra­tur­hus, RFSL Borås Sju­hä­rad, Café NäRA, Stora Tea­tern, Göte­borgs Kul­tur­ka­las, Folk­hög­sko­lan i Ange­red och med stöd av Göte­borgs stad, Västra Göta­lands­re­gi­o­nen, Kul­tur­rå­det och ABF.