Ljudboken

Tex­tivals ljud­bok är en gemen­sam lyss­nings­upp­le­velse. En lit­te­rär instal­la­tion med inlästa verk av utvalda för­fat­tare som ger simultan­lyss­ning i gemen­sam avskildhet.

Vi väl­jer i detta pro­jekt skri­ben­ter och för­fat­tare som för­tjä­nas att lyss­nas till och upp­munt­rar dessa att utmana den lyss­nade och lästa tex­tens form. Vi låter vår ljud­bok ta plats i olika rum och sam­man­hang och under­sö­ker samt utma­nar med det även lyss­nan­dets möj­lig­he­ter och lyss­na­rens mot­ta­gande. Tex­tival har pro­du­ce­rat en ljud­bok varje år sedan 2008.

I Ljud­bok 5.0 hörs skri­ben­ter och bli­vande för­fat­tare från Biskops-Arnö för­fat­tar­skola och För­fat­tar­sko­lan vid Lunds uni­ver­si­tet. Med det ramar vi in och bely­ser både de kol­lek­tiva pro­ces­ser som utbild­ning­arna rym­mer och enskilda skri­ben­ter och deras texter.

Med­ver­kar gör:

Mor­ris Wik­ström, Adam Westman,

Jesper Strömbäck-Eklund, SkAlla,

Amanda Sibe, Tone Schunnesson,

Freke Räihä, Channa Riedel,

Maja-Viola Palm, Victor Nylund,

Ewa­Ma­ria Myhr­lin, Caro­lina Lindstedt,

Heidi Kemppe, Christina Jacobson,

Gabriel Itkes Sznap, Moa Hil­de­man Togner,

Jonas Ham­mar­bäck, Jonas Gren,

Victo­ria Eriks­son Jons­son, Lisa Carlsson,

Klara Carl­ström, Maja Andreasson

 

 

Ljud­bok 4.0 hit­tar ni här.

En pre­sen­ta­tion av Ljud­bok 3.0 finns här.

Och här hit­tas några ord om Ljud­bok 2.0