Jag har inte gått på hög­skola eller uni­ver­si­te­tet. Inte ett enda poäng har jag och det om något bäd­dar natur­ligt­vis för kom­plex i bil­dade sam­man­hang. Jag kan föra dis­kus­sio­ner, jag kan halvtaff­ligt och stund­tals skarpt ana­ly­sera diverse teo­rier, jag kan en hel massa saker men jag har ingen exa­men, ingen aka­de­misk titel, ingen­ting som berät­ti­gar mina påstå­en­den. Jag hit­tar inte bland hyl­lorna av kurslit­te­ra­tur på KTB, jag kan myc­ket lite om insti­tu­tio­ner och ten­tor. Och jag är dåligt bevand­rad i måsten – vad gäl­ler fot­nöt­ter på rätt stäl­len, kor­rekta menings­bygg­na­der i aka­de­miska kon­tex­ter och gängse nor­mer kring hur infor­ma­tion ska för­med­las. Jag står utan­för aka­de­miska över­ens­kom­mel­ser kring hur argu­men­ta­tion i text ska föras och vad som är den sanna kun­ska­pen. (Eller vänta nu, det här vet jag såklart ingen­ting om, eftersom jag inte har gått på uni­ver­si­tet, jag gis­sar bara.) Jag har alltså stund­tals djupa och molande kom­plex över att inte ha några hög­sko­le­po­äng att säkra mitt existens­be­rät­ti­gande med. Jag kan leka med tan­ken att om jag säger mig ha stu­de­rat det och det skulle sam­tal kring diverse teo­rier och ana­ly­ser, sedan kunna få vara just sam­ta­let och inte ett vägande av par­ter­nas tim­mar i ten­ta­sa­lar. Eller så skulle det bli just så, ett mätande, och där­till en än mer för­lju­gen själv­bild för mig. Över­ens­kom­mel­sen finns där – över hur saker ska vara, hur vi ska läsa och hur vi ska pre­sen­tera – inte base­rat på det för stun­den mest lämp­liga utan på vad vi är vana vid. Och det ger både hjäl­pande ramar (för de invigda) och begrän­sande hin­der (för de med andra refe­ren­ser) i våra sam­tal. Jag tam­pas med kom­plex­i­te­ten i att å ena sidan såklart vilja vara en klok och lärd per­son och å andra sidan vilja utmana bild­ning­ens nor­mer som – utan att vara kun­skaps­fi­ent­lig – ofta ver­kar bak­åt­strä­vande och förste­nande mer än utveck­lande och intres­sant. Nåväl, kom­plexet finns där, lever och mår i de ofta osäkra sam­man­hang där kun­skap inte duger utan en titel att luta den mot.