På frå­gan om vad man blir av mina huma­nis­tiska uni­ver­si­tets­stu­dier bru­kar jag svara Bil­dad. – Vad blir man av det då? – Man blir bil­dad. Ibland tän­ker jag att bil­dad är samma sak som smart, men det är väl bara del­vis sant. Kun­skap utan syfte, för­u­tom i sig självt, antar jag känns bättre. Bild­ning är i alla fall något med värde i sig för min del. Och i detta begrepp ingår ett sorts viss­het och insikt och reflek­te­rande tänkande.