Bild­nings­kom­plexet efter­ly­ser din berät­telse. Ditt möte, din reaktion.

Tex­ten är ofrån­kom­lig. Och knap­past neu­tral. Genom att närma oss Bild­nings­kom­plexet, när­mar vi oss för­hopp­nings­vis en bre­dare defi­ni­tion av kun­skap. Bild­nings­kom­plexet syf­tar till att belysa och pro­ble­ma­ti­sera före­ställ­ningar om bild­ning. Pro­jek­tet består av sam­tal, enkä­ter, läs­ningar och insam­ling av texter.

Pro­jek­tet bju­der sam­ti­digt in till med­ver­kan. Lämna in din berät­telse. Från inläm­nade bidrag till bild­nings­kom­plexet genom­förs en serie läs­ningar,  eller en enda syn­kro­ni­se­rad läs­ning. Tex­ter läses upp enligt prin­ci­pen “det är inte den i fil­men som skri­vit bre­vet” Möt vån­dan med säll­skaps­spel, det snus­kiga med trev­lig­he­ten och en liten histo­ria om det tredje, ej hem­språks­gil­tiga, modersmålet.

Hur ser ditt möte med bild­ningen ut? När för­stod du inte? När lät du någon annan för­stå att de borde veta bättre?

Max 2000 tec­ken skic­kas till

Alla bidrag är ano­nyma, men vid even­tu­ellt tryck kom­mer de som vill att namn­ges i inledning.

 

Gör Bild­nings­kom­plex­ets weben­kät här.

 

Under Tex­tivals lit­te­ra­tur­fes­ti­val den 31 mars 2012 finns bild­nings­kom­plexet på plats för att låta besö­kare ta sig an sina egna fun­de­ringar om vem som är bil­dad, vad som är bil­dat och vem som har mak­ten över bild­ningen –är det du eller något annat?

Bild­nings­kom­plexet stöds av Fri­spel

#1. Säll­skaps­spe­let

#2. Uni­ver­si­te­tet

#3. Ljuga i jobbet

#4 Älska med akademiker

#5 Quiz

#6 Mus­be­grav­ningen

#7 Den som är den

# 8 Osä­ker­het och klassbakgrund

# 9 Mobb­nings­men­ta­li­tet över min bildning

# 10 Stock­holms­kom­plex

# 11 Över­bild­ning och ensamhet

# 12 Rädsla över att svara fel i Vem Vet Mest?

# 13 Bild­ning som ett värde i sig