Om oss

Tex­tival är en lit­te­rär aktör, en ide­ell för­e­ning och en sam­ar­be­tande grupp som rik­tar sig till för­lag, kul­tur­tid­skrif­ter, lit­te­rärt ori­en­te­rade för­e­ningar, dess använ­dare och ivrare. Vi mani­fe­ste­rar oss tyd­li­gast genom vår lit­te­ra­tur­fes­ti­val som går av sta­pel omkring månads­skif­tet mars-april varje år, men vår verk­sam­het sträc­ker sig långt utan­för det – både geo­gra­fiskt och tidsmässigt.

Vi arran­ge­rar, pro­du­ce­rar och med­ver­kar i en mängd olika pro­jekt och sam­man­hang. Vi besö­ker lands­orts­bib­li­o­tek, konst­hal­lar, fes­ti­va­ler, glän­tor, gal­le­rier och andra plat­ser där vi tvär­kul­tu­rellt strä­var efter att skapa nya for­mer för hur, var, när och för vem lit­te­ra­tur kan ska­pas, synas och höras. Vi gör det gärna till­sam­mans med andra.

Har du några frå­gor.
Kon­takta oss gärna på 

Här är våra stad­gar

Vårt orga­ni­sa­tions­num­mer är: 802439–9134
Vårt bank­giro
: 255-9565

Och post skic­kas till:
Tex­tival
c/o Stina Nilss
Mol­la­ryd Bengts­går­den 3
524 95 Ljung