ETT RUM TILL — säsongsavslutning för Bussbiblioteket under Bokmässan

Bok­mäs­san får ETT RUM TILL när Tex­tival och Rätt­Buss ord­nar en resa, par­ke­rar med pro­gram i Göte­borg, utflyk­tar till Möln­dal och hål­ler fest­lig­he­ter mel­lan mässa och natt.
Som­mar­sä­songen ombord på Rätt­Buss har bju­dit på ett lit­te­ra­tur­fyr­ver­keri i form av det Buss­bib­li­o­tek som Tex­tival och Rätt­Buss dri­ver, i sam­ar­bete med en mängd favo­rit­för­lag. Det har lästs allt från polsk poesi till serier om sam­ti­den på färd, men nu är det dags för säsongs­av­slut­ning.
Följ med på färd från Stock­holm eller kom förbi oss på Järn­tor­get i Göte­borg för att lösa dina lit­te­ra­turkräm­por, låna en bok, haka på utflykt eller någon annan av våra stor­ar­tade programpunkter.

⇛ Resa Sthlm — Göte­borg 24–27 sep­tem­ber. Mer om resan här. Bil­jet­ter här.

Pro­gram­met inne­hål­ler och görs i sam­ar­bete med bland annat ett klu­rigt Lit­te­ra­turquiz, våra utvalda Bok­dok­to­rer, Gröt – en fan­tas­tisk histo­ria (Ver­bal för­lag), Brev­no­vel­ler, Dub­bel­text­po­ne­ring med nät­ver­ket queer*bygd, fil­men Nu är det doku­men­te­rat (Teg Publishing), Scen­konst­gui­den, Forså­kers­om­rå­det och bygg­nad 14, Kul­turUng­dom, Ingen Män­ni­ska är Ille­gal, Robert Fux, Buss­bib­li­o­te­kets vin­terut­lå­ning: hjälp våra böc­ker att hitta ett torrt vin­ter­hem eller delta i en bok­cir­kel på distans.

Och myc­ket mer kom­mer — om tider, plat­ser, pro­gram med mera — se även even­tet här.