Program 2015

PROGRAM 2015

 

FREDAG 27/3

Stina Otter­berg — Lit­te­ra­tu­ren som fristad
Tid: Fre­dag 18.00–18.45
Plats: Litteraturhuset

Stina Otter­berg är lit­te­ra­tur­ve­tare, kri­ti­ker och för­fat­tare. Hen är verk­sam som kri­ti­ker i Dagens Nyhe­ter. 2010 dis­pu­te­rade hen på en upp­märk­sam­mad avhand­ling om Olof Lagercrantz, och i fjol gav hen ut ”Älska, dricka, sjunga, leva dö. En essä om Erik Axel Karl­feldt”. Med utgångs­punkt i sin lju­dessä ”Madon­nan och gyck­la­ren” reso­ne­rar Stina Otter­berg kring lit­te­ra­tu­rens egen­värde och kons­tens rätt att vara onyttig.

Kul­tur­tid­skrif­ter 2015
Tid: Fre­dag 19.00
Plats: Litteraturhuset

Vin­tern 2014 lades för­sla­get att dras­tiskt minska stö­det till Sve­ri­ges kul­tur­tid­skrif­ter. Utgången blev annorlunda och i kam­pen för den blev en kol­lek­tiv frå­ge­han­te­ring syn­lig, ur fru­stra­tion kom lust och ur gemen­sam­he­ten kom energi. Tex­tival vill hylla kul­tur­tid­skrif­terna, lyfta några av de aspek­ter som gör dem så vik­tiga och ge utrymme för sam­tal kring konst och sam­hälle. Plats på scen och i rum för bland andra 10-tal, Ord & Bild, Pro­vins, Glänta och läsare.

Läs­ningar
Tid: Fre­dag 20.00 — 22.00
Plats: Litteraturhuset

Imri Sand­ström är verk­sam som konst­när och arbe­tar med text, ljud, rör­lig bild och foto, ofta sam­man­vävda i form av inter­me­di­ala musi­ka­liska per­for­mance. Sand­ström använ­der fler­di­men­sio­nella sam­man­sätt­ningar för att utforska lit­te­rära och histo­riska kopp­lingar, den läsande och skri­vande prak­ti­ken och skär­nings­punk­ter mel­lan röst och rumslighet.

Jonas Gren är poet, jour­na­list, akti­vist och redak­tions­med­lem för tid­skrif­ten 10TAL samt Kli­mat­ma­ga­si­net Effekt. Gren debu­te­rade 2014 med Lant­mä­te­riet där motor­vä­gar och svam­par, ciga­ret­tän­dare och alba­tros­ser, kärn­kraft­verk och vit­ha­jar möts. En lant­mä­tare föder upp djur i gran­nens bad­rum och en rökande mård lyss­nar till fågelsången. På Non för­lag pre­sen­te­ra­des nyli­gen tex­ten och tele­fon­tjäns­ten Över­allt ska jag vara i centrum.

Per­nilla Berglund är poet och redak­tör för tid­skrif­ten Pro­vins. Berglund debu­te­rade 2013 med den väl mot­tagna dikt­sam­lingen Till­tar, en bok som under­sö­ker det täta sam­band mel­lan hur vi för­hål­ler oss till män­ni­skor som omger oss, hur vi söker kon­takt och vill hitta en plats. På TEG för­lag kom nyli­gen hen­nes andra dikt­sam­ling Fälla ut. Där möts en sorg över något för­lo­rat och en befri­else i upp­rät­tan­det av ett avstånd till det smärtsamma.

Pär Thörn är ljud­konst­när, per­for­man­ce­ar­tist och poet. Thörn debu­te­rade 2002 med Kän­di­sar som jag har delat ut post till och har sedan dess pub­li­ce­rat en lång rad tit­lar, nu senast Ägan­de­rät­ten måste stän­digt omför­hand­las, till­sam­mans med Lars Krantz. Där följs en SS-dolk från tret­ti­o­ta­lets Ber­lin till tvåtu­sen­ta­lets Borås i en hård­kokt histo­ria och reflek­tion kring nit­ton­hund­ra­ta­let, feti­scher och våld. Thörn med­ver­kar även på efter­fes­ten med Koloni, lör­dag kväll.

 

LÖRDAG 28/3

Där­ibland – Frida Sand­ström
Tid: Lör­dag 11:00–13:00
Plats: daribland.tumblr.com, start på Litteraturhuset

Där­ibland är en med­ver­kan­de­ba­se­rad stu­die av delade rum, tider och berät­tel­ser. Med sin huvud­punkt på fes­ti­va­lens andra dag, kl 11.00–13.00, lig­ger fokus på del­ta­ga­rens när­mande av detta till­fälle. Där­ibland bör­jar dock tidi­gare — i och med din anmä­lan — anmäl dig nu, se mer på sidan här, ja väl­kom­men in: daribland.tumblr.com. Du ger bort en bil­jett, maila till , och skriv där vem du vill ge bort en biljett till.
Även dokumentation av arbetets tidigare stadier tar plats under festivalen, i form av en film och under namnet Läckage. Filmen visas på Frilagret under lördagen.

Fem finaste — en sam­ling av män­ni­skors finaste, i ord
Tid: Lör­dag 11.00–18.00
Plats: Fri­lag­rets café

Med Ann Hans­son och Stina Ring­dahl. I en värld av dysto­piska nyhets­flö­den, hori­son­tella regnsku­rar och apa­tiska kol­lek­tiv­tra­fik­re­se­nä­rer, glöm­mer en lätt det finaste: att titta på grä­set under­i­från, hur vatt­net slu­ter sig om en när man badar på nat­ten, områ­det där ögat tar slut och kin­den bör­jar, luk­ten av solvarm skog. Läs and­ras och lämna egna ord.

Hanna Sjö­gren — Tex­ten, För­fat­ta­ren & Läsa­ren
Tid: Lör­dag 11.00–18.00
Plats: Fri­lag­rets café

Ver­ket under­sö­ker hur omstän­dig­he­ter påver­kar tex­tens dig­ni­tet och för­gäng­lig­het, hur den i sub­stans och uttryck kan vara för­än­der­lig bero­ende sitt forum, sin mot­ta­gare och för­fat­tare. Finns ett språk ägnat inter­net utan tanke på tex­tens över­lev­nad och vil­ken bety­delse spe­lar tra­di­tio­ner kring hur vi han­te­rar text?

Åter­upp­rät­tel­sen - Nät­verk­stan kultur
Tid: Lör­dag 11.00 — 18.00
Plats: Lit­te­ra­tur­hu­set
I decem­ber 2014 ham­nade kul­tur­tid­skrif­terna i cent­rum av den svenska medi­e­de­bat­ten. Det rabal­der som utbröt visade på vil­ken bety­delse dessa små men vik­tiga blad har för det offent­liga sam­ta­let. Instal­la­tio­nen hand­lar om far­hå­gan vad som kunde ha hänt om inte en mängd rös­ter från hela den poli­tiska ska­lan gjort sig hörda under peri­o­den. Kul­tur­tid­skrif­ten är här för att stanna, i alla dess for­mat och former.

Det Digi­tala Lag­ret
Tid: Lör­dag 12.00–12.45
Plats: Frilagret/Logen

Sam­ta­let syf­tar till att utforska och under­söka det digi­tala lag­ret och de möj­lig­he­ter som en digi­tal lit­te­ra­tur erbju­der. Julia Penn­lert, som fors­kar om poesi-communities på nätet sam­ta­lar med Rasmus Flei­scher, histo­ri­ker och för­fat­tare som dri­ver blog­gen Copy­riot, Helena Fager­tun, över­sät­tare och redak­tör som dri­ver Ett lysande namn och Ken­neth Pet­ters­son för­läg­gare på AFV Press.

Cla­rice Lis­pector - Levande vatten/Blåsa liv
Tid: Lör­dag 12.00–13.00
Plats: Frilagret/Blackbox

Malou Zil­li­acus går sista året på skå­de­spe­lar­pro­gram­met på Stock­holms Dra­ma­tiska Hög­skola och arbe­tar med en dra­ma­ti­se­ring av Cla­rice Lis­pectors Levande vat­ten som sitt slut­ar­bete. Till Tex­tival kom­mer Zil­li­acus att fram­föra delar ur ver­ket samt läsa ur Cla­rice Lis­pectors postuma och senast över­satta verk till svenska Blåsa liv. I sam­ar­bete med Bok­för­la­get Tranan.

Seri­e­kol­lek­ti­vet Ritu­a­len — Läs­ning i bil­der
Tid: Lör­dag 13,00–14.00
Plats Frilaget/Blackbox

Upp­läs­ning av seri­estrip­par ackom­pan­je­rade av musik. Med inbjuda gäs­ter sam­ta­lar Ritu­a­len kring kol­lek­tiv: hur det är att jobba till­sam­mans och hur detta påver­kar skapandet.

Kastra­tet
Tid: Lör­dag 14.15–15.00
Plats: Frilagret/Blackbox

Lager av själv­för­pac­kande väv­nad. Kastra­tet pre­sen­te­rar två scen­konst­verk: Per­sona Peep Show, vide­o­konst­verk av Sara Tuss Efrik och Mark Efrik Ham­mar­berg och I Love Tran­syl­va­nia, dra­ma­tisk mono­log av Max Bolo­tin. Per­sona Peep Show visas också under resan med Rätt­Buss till Stock­holm på söndagen.

Jenny Wrang­borg — Läs­ning
Tid: Lör­dag 14.45–15.30
Plats: Litteraturhuset

Jenny Wrang­borg är poet och krö­ni­kör som skri­ver för Arbe­tet, Flam­man, ETC, Kom­mu­nal­ar­be­ta­ren och Dagens Arbete. Wrang­borg läser här ur sina dikt­sam­lingar Kall­skän­ken och Vad ska vi göra med varandra med fokus klass samt talar uti­från egna erfa­ren­he­ter och om arbe­tar­lit­te­ra­tu­ren som genre.

Wri­ting move­ments
Tid: Lör­dag 15.15–15.45
Plats: Frilagret/Blackbox

Intres­set för Expe­di­tions in Dance Wri­ting. Wri­ting Move­ment 2012–2014 är stort och boken tog slut strax efter den inter­na­tio­nella rele­a­sen i Oslo i Decem­ber. Nu har nya exem­plar tryckts. Det firas med en svensk rele­ase i sam­band med Tex­tival Litteraturfestival.

INSTÄLLT på grund av sjuk­dom. Poo­neh Rohi — Ara­ben
Tid: Lör­dag 15.15–16.00
Plats: Frilagret/Logen

Ara­ben som nyli­gen blev nomi­ne­rad till Kata­pult­pri­set är en förra årets mest intres­santa debu­ter. Rohi kom­mer på Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val att läsa samt sam­tala med Khashayar Nade­re­hvandi om boken som lit­te­ra­tur och dess plats i det lit­te­rära land­ska­pet; vad/hur är det roma­nen repre­sen­te­rar och vad krävs det för ett språk för att det ska kunna ske.

Khashayar Nade­re­hvandi
Tid: Lör­dag 15.15–16.00
Plats: Frilagret/Logen

Det trå­kiga: Poo­neh Rohi lig­ger sjuk och kan ej komma till lör­da­gens lit­te­ra­tur­fes­ti­val, Poo­neh häl­sar att hon hade sett fram emot att vara med: ”att lyssna på andra, se vad ni gör och att sam­tala med Khashayar, det var så intres­sant sist” Vi instäm­mer: som vi hade sett fram emot detta. Men vårens kalla stråk av sjuka till­hör den dystra delen av verk­lig­he­ten, så istäl­let för sam­ta­let mel­lan dessa två pre­sen­te­rar vi en läs­ning med Khashayar Nade­re­hvandi – aktu­ell med dikt­sam­lingen Rosen­fingrede dag­gry (Vir­ke­lig 2015). En fort­fa­rande i san­ning vär­dig, om än för­änd­rad pro­gram­punkt, alltså.

Novell­konst i rörelse. Brev­no­vel­ler åter­upp­fin­ner Pos­ten som bärare av lit­te­ra­tur
Tid: Lör­dag 15:45–16.30
Plats: Litteraturhuset

Sam­tal och verk­stad om hur en mul­ti­di­sci­pli­när lit­te­ra­tur­verk­sam­het med ord, design, scen­konst, live­mu­sik, film, femi­nism och fest ska­pas med små medel och ide­ella resur­ser. Även: släpp av Pål Eggerts Lit­te­rär fantasy-novell ”De bortvalda”.

Anna Pers­son — ”Uttol­ka­ren”
Tid: Lör­dag 16.00–16.30
Plats: Frilagret/Blackbox

Anna Pers­son är skå­de­spe­lare, spea­ker och kon­fe­ren­cier, utbil­dad på Tea­ter­hög­sko­lan i Göte­borg och har bland annat med­ver­kat i ett fler­tal SVT-produktioner samt gjort inläs­ningar för Sve­ri­ges Radio P1. Här kom­mer Pers­son att reso­nera kring uttol­ka­rens roll i mötet med tex­ten. Mode­ra­tor Victo­ria E Kiss.

Nu är det doku­men­te­rat – film­vis­ning och sam­tal
Tid: Lör­dag 16.45–18.00
Plats: Frilagret/Logen

Om att för­söka doku­men­tera till­va­ron. Fil­men föl­jer Ber­til och Sig­nild Måns­sons sex­tionde resa genom Norr­land. Sam­ta­let rör även Nina Björks essä om hur räds­lan för det som är gam­malt hänger sam­man med konsumtionsideal.

Strata, lager, skikt
Tid: Lör­dag 16.45–17.30
Plats: Frilagret/Blackbox

Ceci­lia Grön­berg och Jonas (J) Mag­nus­son (tid­skrif­ten OEI) talar med Johan Redin om stra­ti­gra­fiska prak­ti­ker, kul­tur­se­di­ment, jord­konst och lit­te­rära utgräv­ningar. Pro­gram­punk­ten inleds med att poe­ten Helena Eriks­son läser sin Strata­dikt ur OEI #63–64

 

LÖRDAG KVÄLL

Mame­de­pro­jek­tet/ Mar­gu­e­rite Duras, Att skriva
Tid: Lör­dag 18.00–19.00
Plats: Litteraturhuset

Mar­gu­e­rite Duras essä Att skriva har på tre år över­satts två gånger. Nu finns en tredje, medial över­sätt­ning inläst av Frida Hyvö­nen på vinyl­skiva av Mamede. Essän är en betrak­telse över eti­ken i det egna skri­van­det, över det lidande som var dess för­ut­sätt­ning och dess kon­se­kvens. Inspel­ningen med Frida Hyvö­nen finns att lyssna till på Lit­te­ra­tur­hu­set på lör­dag kväll mel­lan 18–19. Vinyl­ski­van finns även till för­sälj­ning under kvällen.

Att närma sig den elfte tim­mens hori­sont – om den skri­vande och ska­pande prak­ti­ken
Tid: Lör­dag 19:00 — 19:45
Plats: Litteraturhuset

Under rubri­ken att närma sig den elfte tim­mens hori­sont sam­ta­lar för­fat­tarna Mara Lee och Helena Eriks­son om den skri­vande och ska­pande prak­ti­ken; skri­vande som hand­ling, utforsk­ning, mot­stånd och per­for­ma­tiv prak­tik. Sam­ta­let mode­re­ras av Helena Boberg.

Läs­ningar
Tid: 20.00 — 22.00
Plats: Litteraturhuset

Helena Boberg är verk­sam som poet och skri­bent. Boberg debu­te­rade 2011 med dikt­sam­lingen Repuls, en kom­pro­misslös poe­si­mo­no­log med Polan­ski, Ovi­dius och rosor. Dikt­sam­lingen över­sat­tes 2012 av Ibra­him Abdul­ma­lik till ara­biska med titeln: Sodood. 2013 pub­li­ce­ra­des Bobergs andra dikt­sam­ling Sinnesvåld.

Mara Lee är verk­sam som för­fat­tare, poet och konst­när­lig fors­kare. Lee utkom senast 2014 med avhand­lingen När andra skri­ver och roma­nen Future per­fect och har tidi­gare gett ut de upp­märk­sam­made dikt­sam­ling­arna Kom (2000) och Hen­nes vård (2004) samt roma­nerna Ladies och Salome (2010)

Helena Eriks­son är verk­sam som för­fat­tare, poet och över­sät­tare och debu­te­rade 1990 med dikt­sam­lingen En bygg­nad åt mig. Eriks­son har under de senaste åren del­ta­git i redak­tions­kom­mit­tén för OEI och är aktu­ell med essä­bo­ken Någon syr, är det du? (2014) om det kon­tro­ver­si­ella konst­närspa­ret Unica Zürn och Hans Bellmer.

PS. kl. 20–21 är det Earth Hour, det blir levande ljus på det.

KOLONI /Textival-kalas, Efter­fest
Tid: Lör­dag 22.00 — sent
Plats: I när­he­ten av Lager­hu­set
Vi fort­sät­ter kväl­len i till­sam­mans med sta­dens i sär­klass mest spän­nande klub­ba­ran­gör.
Koloni i sam­ar­bete med Tex­tival presenterar:

MXLX (Bri­stol)
PHANTOM CHIPS (Bri­stol)
FANTASTIC (Gbg)
Pär Thörn (Berlin)

+ dj´s, film, mat, bar.

OBS!! Obli­ga­to­risk för­an­mä­lan, görs här

 

RESTAURANG LAGERHUSET

Jenny Wrang­borg - Ett sam­tal om Marat­hon­lopp i Väst­sa­h­hara och att se värl­den och män­ni­skan från ett restau­rang­golv
Tid: Lör­dag 13.30
Plats: Restau­rang Lagerhuset

Kom på Fol­ket i Bild Kul­tur­fronts brunch-samtal med poe­ten, akti­vis­ten och restau­rang­bi­trä­det Jenny Wrang­borg under lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len Tex­tival (plats: Restau­rang Lager­hu­set, datum/tid: lör 28/3, 13:30).

Jan Myr­dal — Det övre lag­ret; Strind­berg och det rådande tän­ket
Tid: Lör­dag 14.00
Plats: Restau­rang Lagerhuset

Var­i­från kom­mer dagens san­ningar? Har de offi­ci­ösa dik­tarna tagit orden till­baka från Strind­berg och fol­ket? Tjä­nar svenskt utbild­nings­vä­sende från för­skola till pro­fes­sors­stol enbart mak­tens intres­sen? Vad har det för bety­delse för oss? Och hur bygga en ny motof­fent­lig­het? Hur lösa upp det övre lag­ret? Dessa och andra frå­gor får du till­fälle att dis­ku­tera med Jan Myr­dal på vårt för­fat­tar­sam­tal under lör­da­gens Tex­tival.
Med­ver­kande: Fol­ket i Bild Kulturfrom

 

TEXTIVAL BOKMÄSSA

Tid: Lör­dag 28 mars, 11:00–18:00
Plats: Frilagret

Sedan star­ten har sam­lingen av utstäl­lande för­lag och aktö­rer fun­ge­rat som en bas för Tex­tival lit­te­ra­tur­fes­ti­val och varit en plats för möten och sam­tal. På mäs­san träf­far du några av våra, och dina, favo­rit­för­lag, kul­tur­tid­skrif­ter, för­fat­tare, lit­te­rära aktö­rer och arran­gö­rer samt bju­der in till en mängd nya bekantskaper.

10TAL
Bok­för­la­get ETC
Brev­no­vel­ler
Dai­da­los
Fol­ket i Bild
Göte­borgs Fria Tid­ning
Kabusa
Kastra­tet
Kor­pu­lent för­lag
Kul­tur för fred
Kul­tur­chock
Lyst­ring
Non­för­lag
Oan­svar
OEI
Ord­bil­der Media
Ord&Bild
Ord­konst­nä­ren
Pro­vins
Rámus för­lag
Rojal
Rätt­Buss & Buss­bib­li­o­tekt
Seri­e­kol­lek­ti­vet
TEG publishing
Teskedsor­den
Thorén & Lind­skog
Tra­nan
Trom­bone
Tusen Serier & Worm­god
Ver­tigo för­lag
Wri­ting Move­ments
plus kanskse 10 st. utställare

 

Alter­na­tiv Char­ter med Rätt­Buss är dessvärre inställd, så också pro­gram­punk­terna kring Bussbiblioteket.