Barnens Textival

BARNENS TEXTIVAL

Tex­tivals rum för de yngre besö­karna när­mar sig lit­te­ra­tu­rens lager genom hög­läs­ning, ska­pande och lek. I Fri­lag­rets verk­stad utfors­kar vi till­sam­mans vad som kan dölja sig under olika lager eller vad som hän­der när vi ska­par ett nytt.

Lager på lager på lager
Tid: Lör­dag 11.30–12.30
Plats: Frilagret/Verkstaden

Skapa till­sam­mans med foto­gra­fen och bil­der­boksma­ka­ren Erika Hed­man en bok av skira och genom­skin­liga pap­per. Nya bil­der trä­der fram när nya lager och sidor läggs till. Ålder: ca 4 år och uppåt.

Glid­ningar — lek med rörelse och skis­sande.
Tid: Lör­dag 13.00–14.00
Plats: Mötes­plats utan­för Fri­lag­ret, sedan fort­sät­ter leken in i Verkstaden

Delta i lek med rörelse och skis­sande. Rörel­se­ko­re­o­graf Minna Elif Wen­din och Skulp­tör Jose­fina Posch med Dan­sare Jan Råd­vik bju­der in till att delta i Glid­ningar — Ett skulp­tu­ralt rörel­se­verk. Alla åldrar.

Blom­poj­ken — Hög­läs­ning och gemen­samt ska­pande med Elias S. Eric­son
Tid: Lör­dag 13.00–13.45
Plats: Frilagret/Logen

Seri­e­teck­na­ren och illust­ra­tö­ren Elias S. Eric­son besö­ker Bar­nens Tex­tival med sin bil­der­bok Blom­poj­ken. Till­sam­mans med bar­nen ska­pas en ny bildberättelse.Blompojken är en “bil­der­bok om att vara fin som man är. Blom­poj­ken är inte stor och stark. Blom­poj­ken är fin, snäll, vän­lig. Han tyc­ker om fina saker, blom­mor. Han grå­ter tyst när liten blomma tram­pas ner.” Ålder: ca 7 år och uppåt.

Skri­var­stuga
Tid: Lör­dag 14.00–14.45
Plats Frilagret/Logen

Text: Works­hop i skri­vande med barn och ung­doms­för­fat­tarna Katja Tim­gren och Malin Eriks­son. Ålder: 12–18 år.

Vart tog den lilla fågeln vägen i Eme­lie Öster­grens Ele­fant­ste­nen?
Tid: Lör­dag 14.30–15.30
Plats: Frilagret/Verkstaden

För­fat­ta­ren, seri­e­ska­pa­ren och illust­ra­tö­ren Eme­lie Öster­gren och bar­nen läg­ger till­sam­mans till ett nytt lager till hen­nes bil­der­bok Ele­fant­ste­nen. Teckna stort och till­sam­mans! Ålder: ca 4 år och uppåt.
“Char­lie har fått en födel­se­dags­pre­sent. En pape­goja! Det är bara ett pro­blem med den. –Är du led­sen? frå­gar Char­lie. Char­lie tar med fågeln på en cykel­tur till sko­gen, där de klätt­rar upp på en väl­digt kons­tig sten. Men fågeln fly­ger iväg! Tänk om den ald­rig kom­mer tillbaka!”

Seri­eworks­hop för unga
Tid Lör­dag 16.00–17.00
Plats: Frilagret/Verkstaden

Seri­e­teck­nare från pro­jek­tet Tusen Serier leder en works­hop i seri­e­ska­pande. Tusen Serier “vill öppna upp den svenska seri­e­kul­tu­ren och bryta det möns­ter som länge gjort att serier gjorts och getts ut i Sve­rige med få undan­tag bara för­sö­ker till­tala “svens­kar”. Tusen Serier visar att det finns tusen sätt att berätta en histo­ria, tusen håll att komma ifrån.” Ålder: 10–18 år.