Utstäl­lare

Utstäl­lare Tex­tival Litteraturfestival

Under Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val kom­mer ni kunna bota­ni­sera bland föl­jande förlag:

4 ARK 4 ARK är en arki­tek­tur­tid­skrift som av star­ta­des och drivs av arkitektstudenter

10-tal 10TAL Bil­da­des 1980 och är en obe­ro­ende, icke-förlagsstyrd tid­skrift för lit­te­ra­tur, konst och samtidsdebatt.

ABF Är stu­di­e­för­bun­det som finns i alla lan­dets kom­mu­ner och erbju­der stöd, stu­die­cirk­lar, kur­ser, före­läs­ningar och kulturarrangemang.

Alham­bra Främ­jar en anda av sam­hö­rig­het mel­lan olika mänsk­liga kul­tu­rer och bely­ser den ara­biska lit­te­ra­tu­rens höjdpunkter.

Alvina för­lag Pro­du­ce­rar barn­böc­ker och illu­stre­rad fack­lit­te­ra­tur för barn och vuxna, all­tid med hän­syn till miljön.

Anta­lis Arbe­tar med fin­pap­per och har ett fullt sor­ti­ment, från konst­trycks­pap­per till kopieringspapper.

Ata­lante Är en scen och en mötes­plats där det nyska­pande och expe­ri­men­tella tillåts och uppmuntras.

Ber­til Henry Sam­lar skäg­giga var­dags­fi­lo­so­fer från Göteborgs-Postens Fria ord-sida 2003–2010 i boken Teck­ning Ber­til Henry

B4-press Hjäl­per till att för­verk­liga för­fat­tar­dröm­mar. Att ge ut bok på egen hand är var­ken sär­skilt dyrt eller komplicerat.

Brända böc­ker Spe­ci­a­li­se­rar sig på och ger ut ungersk lit­te­ra­tur, klas­sisk lyrik, prosa och barn­böc­ker, på svenska.

Celan­ders för­lag Är ett litet, obe­ro­ende för­lag med bred utgiv­ning som arbe­tar för att ge sprid­ning åt tex­ter som bely­ser säl­lan berörda områden.

Char­lie by Kabusa Star­ta­des 2010 och ger ut lit­te­ra­tur som rör sig utan­för heteronormen.

Christine Hellqvist Är musi­kern, skri­ben­ten och för­fat­ta­ren som även leder skri­var­cirk­lar med guldkant.

Folk­u­ni­ver­si­te­tet Är ett obe­ro­ende stu­di­e­för­bund som bedri­ver folk­bild­ning och vux­en­ut­bild­ning i hela Sverige.

For­la­get 284 Det nystar­tade för­la­get 284 foku­se­rar på tryck­bara verk i gräns­lan­det mel­lan text och bildkonst.

För­fat­tar­cent­rum väst Ver­kar för att sprida lit­te­ra­tu­ren i sam­häl­let, skapa möten mel­lan för­fat­tare och deras läsare.

Galago Är dels ett av Sve­ri­ges ledande för­lag för alter­na­tiva serier, dels nam­net på en tid­skrift som ges ut fyra gånger per.

Glänta Är en tid­skrift som rör sig i gräns­lan­det mel­lan bland annat filo­sofi, lit­te­ra­tur, konst, poli­tik och historia.

Göte­borgs fria tid­ning Finns för alla som trött­nat på de stora medie­bo­la­gens ensi­diga verk­lig­hets­be­skriv­ning, som del av medi­e­koo­pe­ra­ti­vet Fria Tidningar.

Göte­borgs Skri­varsäll­skap Sam­lar män­ni­skor som har intresse av det skrivna ordet i alla dess former.

H:ströms Är spe­ci­a­li­se­rade på god skön­lit­te­ra­tur och huma­niora och dri­ver antik­va­riat, bok­han­del, bok­för­lag och digi­tal­tryc­keri i Umeå.

Kabusa böc­ker Ger ut såväl svensk som över­satt skön­lit­te­ra­tur för vuxna och barn, dec­kare, fack– och presentböcker

Kul­tur­chock Arbe­tar efter devi­sen: kul­tur­tid­skrif­ter åt fol­ket! De letar reda på alla Sve­ri­ges tid­skrif­ter och visar dem för världen.

Kul­tur för fred Käm­par för en värld av fri­het och fred och sät­ter soli­da­ri­tet fram­för kon­kur­rens och profitjakt.

Mint Är en ny popu­lär­kul­tu­rell tid­skrift med humor och all­var, om sådant som är roligt och sådant som är viktigt.

Nutida musik Är nor­dens ledande tid­skrift för konst­mu­sik och ljudkonst

Ord & Bild Har haft örat mot sam­ti­den i 120 år och sepa­re­rar inte sam­häl­let från kons­ten eller kons­ten från samhället

Ordbilder.se Menar att män­ni­skor har ett stort behov av fan­tas­tiska berät­tel­ser, såväl serier och roma­ner som jour­na­lis­tiskt material.

Palet­ten Arbe­tar tema­tiskt och under­sö­ker spe­ci­fika ämnen som konst­när­liga ten­den­ser, teo­rier eller konst­po­li­tisk problematik.

Salt Vill ge ut väl­gjorda, annorlunda och este­tiska böc­ker som säl­jer samt böc­ker i små upplagor.

Styxx fan­tasy Är inrik­tade på fan­tasy, sci­ence fic­tion och skräck för barn, ung­do­mar och vuxna.

Sub­al­tern Är en kul­tur­tid­skrift som ver­kar i gräns­lan­det mel­lan filo­sofi, poli­tik, lit­te­ra­tur och andra mänsk­liga uttrycksformer.

Thorén & Lind­skog Är ett ungt för­lag, med bas i Malmö och Ber­lin, som ger ut tysk­språ­kig kva­li­tets­lit­te­ra­tur i svensk översättning.

Tid­skrifts­cen­tra­len Syf­tar till att främja fin­lands­svenska kultur-, opi­ni­ons– och veten­skaps­tid­skrif­ters synlighet

Trom­bone Har mål­sätt­ningen att trampa nya lit­te­rära sti­gar i olika for­mer, poesi, prosa, epifysik.

Ver­tigo Pre­sen­te­rar tex­ter på avgrun­dens rand för läsare som inte öns­kar vända bort ansik­tet från vår tids katastrof

Vi vär­de­lösa Är ett konst­kol­lek­tiv som dri­ver blogg och för­lag, pro­du­ce­rar lit­te­ra­tur och kri­tik samt anord­nar lit­te­rära salonger.

Över­sät­tar­hör­nan / Trans­la­tion Cor­ner Sam­ar­be­tar för att kunna hjälpa till med över­sätt­ning av till exem­pel avtal, kata­lo­ger, reklam­ma­te­rial eller böcker.