Program 2012

Pro­gram

Värl­dens Ende – är allt i sin ord­ning? 12.15–13.00

Anto­logi– och konst­kol­lek­ti­vet Värl­dens Ende arbe­tar sam­tids­kom­men­te­rande och mul­ti­me­di­alt. Här gestal­tas en kryp­tisk till­varo präg­lad av osäkra arbets­vill­kor och brist på mening med hjälp av film­klipp, masker, upp­läs­ningar, auten­tiska arte­fak­ter från städ­jobb och stulna och inspe­lade ljud. Detta audi­o­vi­su­ella debat­tin­lägg på tema arbete och mot­stånd sät­ter fing­ret på en av vår tids mest brän­nande frå­gor: är allt i sin ordning?

Country Noir – utkan­ter, nor­ma­li­tet och lit­te­rära spel­plat­ser 12.45–13.45

Hur gestal­tas social utsatt­het och per­son­skild­ringar lit­te­rärt? Tra­di­tio­nellt sett råder en anta­go­nism mel­lan lands­ort och stor­stad, i fik­tion och i verk­lig­het. Vilka bil­der kläs i ord, av vem och på vil­ket sätt? Anneli Jor­dahl har genom sitt för­fat­tar­skap berört frå­gorna och leder här sam­ta­let mel­lan för­fat­tarna Ola Nils­son (Äng­larna, Hun­darna, Kär­le­ken göm­mer min­net) och Anna Ring­berg (Boys). De este­tiska grep­pen och sti­lis­tiska vink­larna dis­ku­te­ras genom att utreda begrep­pet Country Noir. Medar­ran­gör: Kul­tur i Väst

Lit­te­rär kos­me­tika? 13.45–14.30

Vad hän­der när all lit­te­ra­tur jäm­ställs och hie­rar­ki­erna luck­ras upp? Ris­ke­rar lit­te­ra­tu­ren att redu­ce­ras till enbart ett attri­but, ett red­skap i vårt iden­ti­tets­ska­pande? Kan man tala om lit­te­ra­tur i ter­mer av fint och fult på ett annat sätt än som två mot­po­ler? Till­sam­mans med inbjudna gäs­ter anord­nar Avant kul­tur­för­e­ning ett sam­tal kring det de valt att kalla kul­tur­re­la­ti­vis­mens paradox.

Vi lovade att berätta – akti­vis­ters vitt­nes­mål från Pales­tina 14.15–15.00

Under tio år av soli­da­ri­tets­ar­bete på Väst­ban­ken och i Gaza har akti­vis­terna i Inter­na­tio­nal Soli­da­rity Move­ment lovat att föra ut pales­ti­ni­ers histo­rier till omvärl­den för att ocku­pa­tio­nen ska upp­höra. I anto­lo­gin Vi lovade att berätta – akti­vis­ters vitt­nes­mål från Pales­tina med­ver­kar 29 akti­vis­ter som varit i Pales­tina mel­lan 2001 och 2011. Redak­tö­rerna Majja Sola­nas Carls­son och Elin Sch­wartz och några av bokens skri­ben­ter berät­tar om och läser ur boken. Medar­ran­gör: Göte­borgs Fria Tidning

Kom­mu­ni­ka­tion på liv och död – en intro­duk­tion till Sarah Kane 15.00–16.00

Lit­te­ra­tur­ve­ta­ren Maria Mår­sell hål­ler ett före­drag om dra­ma­ti­kern Sarah Kane, med utgångs­punkt i det fysiska och psy­kiska våld som genom­sy­rar Kanes pjä­ser. Genom upp­läs­ningar ur Kre­va­der och Fedras kär­lek kom­mer de härskar­tek­ni­ker och hie­rar­kier som åter­finns i dia­log och hand­ling bely­sas. Med Tea­ter Trix­ters intresse för män­ni­skans skugg­sida och tea­ter­säll­ska­pet Grup­pens femi­nis­tiska grund utfors­kas mak­ten och mot­stån­det som präg­lar Kanes författarskap.

Mot­skrif­ter 15.30–16.00

I anslut­ning till vårens revo­lu­tions­före­läs­ningar ger Clan­de­s­tino Insti­tut en kurs i kre­a­tivt skri­vande. Kur­sen Mot­skrif­ter kret­sar kring begrep­pet mot­stånd och behand­lar såväl poesi och prosa som genre– och grän­sö­ver­skri­dande tex­ter. Olika hybrid­for­mer av poesi, prosa och doku­men­tära eller veten­skap­liga tex­ter möts. Med­ver­kande i kur­sen tar här plats och ger smak­prov på sitt arbete. Läs­ningar av: Benedikte Esperi, Helena Jiren­felt, Åsa Rie­stola, Masoud Vatankhah

Ropa — Call Out 16.00–16.45

Det icke­kom­mer­si­ella konst­närs­drivna pro­jektrum­met Ropa har sin bas i Stock­holm och i ett femi­nis­tiskt syn­sätt på sam­tids­kons­ten. Pro­jek­tet Call out ger plats åt ton­årstje­jer och före­bil­der genom ett sekels dag­boks­blad skrivna av unga kvin­nor. Det var­dag­liga och det stor­ar­tade i dessa berät­tel­ser pre­sen­te­ras av Lovisa Henoch och Dani­ela Auer­bach Gra­din genom visu­ella frag­ment ur processen.

I vårt folk ryms hela värl­den 16.45–17.30

Vad hän­der med tex­ter och skild­ringar när de går från det munt­li­gas för­än­der­liga karak­tär till skrif­tens fast­slagna? Bagir Kwiek dri­ver pro­jekt kring romers kul­tur och rät­tig­he­ter och Monica Hirsh arbe­tar med doku­men­tärt berät­tande. Uti­från sina arbe­ten med att samla munt­ligt för­med­lade sagor och berät­tel­ser lyf­ter de här bety­del­sen av ett skri­vet språk inom den romska rörel­sen och låter oss ta del av text­verk på både romani och svenska.

Ur bild­nings­kom­plexet 17.15–17.45

Vad var det du inte för­stod, eller när blev kun­ska­perna ett ok? I ske­net från OH-projektorer genom­förs en serie läs­ningar, eller en enda syn­kro­ni­se­rad läs­ning. Inläm­nade bidrag till Bild­nings­kom­plexet läses upp enligt prin­ci­pen “det är inte den i fil­men som skri­vit bre­vet” Möt vån­dan med säll­skaps­spel, det snus­kiga med det trev­liga och en histo­ria om att älska med aka­de­mi­ker. De som tar grepp om kom­plexen är Sabina Oster­mark, Sara Anders­son, Siska Hum­le­sjö, Johan Land­gren och Jon Mårtensson.

I rum­met – konst och instal­la­tion – 11.00–18.00

Bar­nens Textival

Berät­tel­ser av barn, lit­te­ra­tur för barn och läs­ning med barn. ”Hund!” tju­ter Kivi. ”Ge mig en hund! Annars sover jag inte en blund!” Map­por och pam­mor och mor­bros­ter Jin, en bryss­ling, en mar­for, en halv­kvarts­ku­sin”. I år utgår Bar­nens Tex­tival ifrån boken Kivi och Monster­hund. Sara Lozano Johans­son, Victo­ria Gabri­els­son, Matilda Becerra och Lena Anders­son låter besö­kare möta en lek­full miljö där kre­a­tivt mot­stånd och nyska­pande språk­lig­het ramas in av upp­ro­riska djur, vägg­kri­tor och inter­ak­tiv hög­läs­ning med konst­nä­ren Richard Dore.

Bild­nings­kom­plexet

Dina svar till­hör Bild­nings­kom­plexet och kan komma att använ­das i ytter­li­gare under­sök­ningar av hur vi rela­te­rar till bild­ning, både den egna och and­ras, samt hur detta påver­kar oss och vår omgiv­ning genom soci­ala koder, för­do­mar, tra­di­tio­ner och bru­kan­det av höga häs­tar. Väl­kom­men till ana­lys, din egen eller någon annans, när Tex­tivals insam­lande pro­jekt under­sö­ker bild­ningen. Enkät erhål­les på textival.se/bildningskomplexet och vid besök.

Flo­ri­le­gium: påse

Tyg­kas­sen och Tex­tival är en pågående kär­leks­hi­sto­ria. Här ger utvalda konst­nä­rer en spridd anto­logi, en instal­la­tion där exklu­si­vi­tet och folk­lig­het möts. 45 unika kas­sar ska­pade av: Lisa Lei­erth, Camilla E Bost­röm, Ollio/Jonathan Josefs­son, Butik Kubik/Anna Saltz­man, Fre­dric Gunve, Ann­so­fie Gran­ström, Erik Odqvist, Simon Rydén, Dot­ter­bo­la­get gbg, Julia Nor­man. Läs mer om ver­nis­sage och auk­tion under Klubb Text nedan.

I samtal:ett ord

När ordet blir läm­nat ensamt och naket – hur ser det då ut? Vad bety­der det när käns­lan står i kon­trast till bety­del­sen? Filo­so­fiska sam­tal och hant­verk möts när Sop­hie Åström lot­sar genom en värld av vik­tiga ord och krympplast.

Jarko+Textival

Egen­pro­du­ce­rade tryck­sa­ker, zines och artist books är en vital och stän­digt intres­sant form, det tar Jarko fasta på i sitt arbete och utgiv­ning. Här ska­par de en plats där inbjudna konst­nä­rer – vete­ra­ner och debu­tan­ter, inhemska och inter­na­tio­nella – pre­sen­te­ras i form av ett distro.

Ljud­bok 5.0

Tex­tivals Ljud­bok är en gemen­sam lyss­nings­upp­le­velse. En lit­te­rär instal­la­tion med inlästa verk av utvalda för­fat­tare som ger simultan­lyss­ning i gemen­sam avskild­het. I Ljud­bok 5.0 hörs skri­ben­ter och bli­vande för­fat­tare från Biskops-Arnö för­fat­tar­skola och För­fat­tar­sko­lan vid Lunds uni­ver­si­tet. Med det ramar vi in och bely­ser både de kol­lek­tiva pro­ces­ser som utbild­ning­arna rym­mer och enskilda skri­ben­ter och deras tex­ter. Utför­li­gare pre­sen­ta­tion av pro­jek­tet och de med­ver­kande finns i anslut­ning till installationen.

Mind the volcano

Konst­nä­ren Raquel Mey­ers och musi­kern Goto80/Anders Carls­son rör sig i grå­zo­nen mel­lan lit­te­ra­tur och film. Gra­fik, foto och sym­bo­liska såväl som mate­ri­ella tex­te­le­ment tar fysisk form. Instal­la­tio­nen var­vas med liveimprovisation.

My Name Changes Every Day

Konst­nä­ren Bar­rie James Sutc­liffe bju­der här, med en nit­tio år gam­mal radio som medium, lyss­na­ren på en upp­le­velse som grän­sar till det absurda och inte bara låter bli att kräva, utan mot­ar­be­tar en grepp­bar för­stå­else. Instal­la­tio­nen genom­förs till­sam­mans med Clara Gustavsson.

Efter­fes­ten 19.00–01.00

När mäss­bor­den röjts undan bju­der vi i van­lig ord­ning in utstäl­lare, med­ver­kande och besö­kare att fort­sätta afto­nen i lit­te­ra­tu­rens tec­ken: vår efter­fest inne­hål­ler den väl­be­prö­vade och lyc­kade kom­bi­na­tio­nen bar och text. Denna gång hit­tas Bar­rie James Sutc­liffe, Värl­dens Ende och Glad­pac­ket bakom skiv­spe­larna. Omist­liga live­ak­ter tar plats och vi firar Earth Hour med ström­lös för­strö­else samt quiz av pur­färska tid­skrif­ten Mint.

Klubb Text

Med sam­ta­let i fokus bred­vid baren bju­der Klubb Text på lit­te­rär sam­varo i klubb­miljö. Fre­dag 30 mars till­hör Klubb Text #2. Plat­sen är Jazz­hu­set, temat är mot­stånd och Elin Grels­son Almestad möter där bokak­tu­ella Nanna Johans­son. Bar­rie James Sutc­liffe och Clara Gus­tavs­son ger ett per­for­mance, quiz-Christian slår till mot geniknö­larna och i DJ-båset ses Dot­ter­bo­la­get. Det blir även ver­nis­sage för tyg­kas­sens anto­logi där vår utro­pare, med klubba i hand och poesi i mun, ger en svind­lande auk­tion av konst­nä­rer­nas originalverk.