Textival Litteraturfestival 2012

  • Program 2012
  • Utstäl­lare
  • Sam­ar­be­ten & tack till

     Tex­tival lit­te­ra­tur­fes­ti­val genom­fördes i sam­ar­bete med och med stöd från en mängd aktö­rer och per­so­ner, de här raderna tilläg­nas dem. Våra var­maste tack till: ABF – Lars Wiberg & Peter Ohls­son, Barn­kul­turå­ret – Anneli Eriks­son, Göte­borgs Fria Tid­ning – Mar­tin Hol­mquist, Göte­borgs stad kul­tur – Kerste Bro­berg, Jarko – Fred­rik Åkum & Jacob Hur­tig, Jazz­hu­set – Lars Ols­son, Love Laos med flera, Kul­tur i Väst – Gun­nar Südow, OCH — Johanna Kal­lin & Mag­nus Eng­ström, Pus­ter­vik &Stora Tea­tern – Anna Ostrowski, Roger Ter­nell, Daniel Klam­born med flera, Västra Göta­lands­re­gi­o­nen — Frispel.

    Alla utstäl­lare, alla med­ver­kande, alla funk­tio­nä­rer och påhe­jare, nära och kära. Utan er har vi var­ken möj­lig­het eller anled­ning att genom­föra Tex­tival lit­te­ra­tur­fes­ti­val. Tack!