Snart sän­ker sig Tex­tival­hel­gens skim­mer över Göte­borg och vi vill ge er chan­sen att lära känna våra utstäl­lare. Kanske vill ni för­be­reda både prat­sam­het, plån­bok och sinne inför 26 mars och mäs­san i Lager­hu­set. Här kom­mer där­för en kort beskriv­ning och länk till de aktö­rer som stäl­ler ut på Tex­tival 2011.

4 ARK – en arki­tek­tur­tid­skrift som tror på en arki­tek­tur som tar färg av en upp­sjö per­spek­tiv, mot­stri­diga idéer och som inte för­ne­kar att den är en del av ett större sammanhang.

A Shoal of Mac­ke­rel – An inde­pen­dent non-profitable publishing house, spe­ci­a­li­zing in small edi­tions, run by artists for artists.

Aage För­lag – Ett obe­ro­ende micro­för­lag som ger ut enstaka tit­lar i den takt tiden tillå­ter, och när vär­de­fulla berät­tel­ser dyker upp

ABF –Sve­ri­ges största stu­di­e­för­bund som finns i alla lan­dets kom­mu­ner och erbju­der stu­die­cirk­lar, kur­ser, före­läs­ningar, semi­na­rier och kulturarrangemang.

Alham­bra - För­la­get bely­ser sär­skilt den ara­biska lit­te­ra­tu­rens höjd­punk­ter under medel­ti­den och den roll denna lit­te­ra­tur har spe­lat för det nya Euro­pas framväxt.

B4Press - Ett print on demand-förlag som möj­lig­gör för­fat­tar­dröm­mar genom att bryta makt­för­hål­lan­den och låta för­fat­tare bestämma själva.

Bok­kafé Vulgo - Que­er­fe­mi­nis­tiskt Anti­ra­sis­tiskt Anar­kis­tiskt Veganskt Bok­kafé i Göte­borg som öpp­nar på Nord­hems­ga­tan 49 den 11:e februari.

Bok­skå­pet - Barn– & ung­doms­bok­han­del som ord­nar gott om fina ver­nis­sa­ger, läs­ningar och arrange­mang. Under Tex­tival är de en av arran­gö­rerna till pro­gram­met för de yngre.

Brända böc­ker –För­lag som under några år gett ut ungersk lit­te­ra­tur på svenska, före­trä­des­vis klas­sisk lyrik men även ett par barnböcker.

C’est Bon Kul­tur –Ger ut tid­skrif­ten C’est Bon Ant­ho­logy och utgör, till­sam­mans med Seri­e­främ­jan­det, Seri­estu­dion och Kul­tur­sko­lan, en sam­lings­plats för teck­nade serier i Malmö: Seriecenter.

Celan­ders För­lag – Arbe­tar för att ge sprid­ning åt tex­ter som bely­ser frå­gor och områ­den vilka rap­por­te­ras säl­lan, fel­ak­tigt eller inte alls genom för­dju­pad ana­lys och nyska­pande litteratur.

Char­lie by Kabusa – Ett för­lag som fat­tat att värl­den och sam­häl­let för­änd­rats och för­änd­ras. Ger ut skön– och fack­lit­te­ra­tur med fokus på queer, hbt och genus.

Dai­da­los - Bok­för­la­get som pre­sen­te­rar såväl klas­siska tex­ter som vik­tiga bidrag till vår tids tän­kande i utgiv­ning inom filo­sofi och sam­hälls­ve­ten­skap, histo­ria, peda­go­gik och litteraturvetenskap.

ETC - ETC för­lag har gjort tid­ningar sedana snart 35 år, förut låg fokus på maga­sin, sedan 2007 ges en nyhets­tid­ning ut. Varje fre­dag, för hela lan­det, med avslö­jan­den, debatt, kultur.

Felis för­lag – Nystar­tat för­lag som ger ut barn­böc­ker från Cen­tra­leu­ropa i svensk över­sätt­ning. Hit­tills har Jacob och Wil­helm Grimm: Rapun­zel, Boglárka Pau­lov­kin: Räven och Musen letar ny lya och Kata­lin Sze­gedi: Lenka getts ut.

Fro­ne­sis - Sam­ti­dens ske­en­den och kon­tro­ver­ser är säl­lan ome­del­bart genom­skåd­liga. Där­för måste sam­hällste­ori få ta tid och plats. Fro­ne­sis går på dju­pet med sam­ti­dens brän­nande frågor.

Ful_ – Que­er­fe­mi­nis­tisk kul­tur­tid­skrift med fokus på ana­lys och utma­nande konst och kul­tur. Fick pri­set Årets Kul­tur­tid­skrift 2010 och ger även ut Fulradio.

För­fat­tar­cent­rum Väst – Ide­ell för­e­ning för för­fat­tare, vars syfte är att sprida lit­te­ra­tu­ren i sam­häl­let och öka kon­tak­ten mel­lan för­fat­tare och läsare genom orga­ni­sa­tio­nerna Norr, Syd, Väst och Öst.

Galago - Ett av Sve­ri­ges ledande för­lag för alter­na­tiva serier och nam­net på en anto­logi i bok­form som inne­hål­ler serier från hela värl­den, illu­stre­rade novel­ler och diverse infall.

Gasspe­dal - Skan­di­na­viskt mik­ro­för­lag som ger ut den fler­språ­kiga lit­te­ra­tur­se­rien Bib­li­o­te­ket Gasspe­dal och Grønn Kyl­ling – ”tekst-rhizom, en fan­zine for lit­terære forflytninger”

Glänta - Rör sig mel­lan lit­te­ra­tur, filo­sofi, poli­tik, konst – gärna allt sam­ti­digt. Tid­skrif­ten kan handla om natur, sport, dro­ger, cen­sur, felande län­kar. För­la­get ver­kar i samma anda.

Göte­borgs Fria Tid­ning –medi­e­koo­pe­ra­tiv för alla som trött­nat på de stora medie­bo­la­gens ensi­diga verk­lig­hets­be­skriv­ning. Med små resur­ser och stort enga­ge­mang styrs GFT utan vinst­in­tresse med fast fokus på: miljö, djur­rätt, jäm­ställd­het, demo­krati och fri­het, glo­bal och lokal för­del­ning, fred och mång­kul­tu­rella frågor.

Hur­ri­cane Publishing – Dedi­ca­ted to pro­mo­tion and publishing of extra­or­di­nary, odd and exclu­sive books on art, poetry, design and child­ren literature.

Irr­li­cht - Ett obe­ro­ende skivbolag/bokförlag utan vinst­in­tresse. Ambi­tio­nen är att ge ut fram­tida såväl som exi­ste­rande moderna svenska mäs­ter­verk i mindre limi­te­rade upp­la­gor med huvud­sak­ligt fokus på vinyl och papper.

Jarko - Göte­borgs­ba­se­rat zine som ges ut i små upp­la­gor – ofta hand­gjorda, ibland pro­fes­sio­nellt tryckta. Fokus lig­ger på unga nutida konst­nä­rer som arbe­tar med bild som kom­mu­ni­ka­tion. Detta år Ansva­rar Jarko för en fan­zi­nedistro på Tex­tival. Ett stort urval av pap­per­spubli­ka­tio­ner gjorda med sann hän­gi­velse kom­mer fin­nas på plats.

Kabusa böc­ker – Västsve­ri­ges största all­mänut­gi­vande för­lag som ger ut såväl svensk som över­satt skön­lit­te­ra­tur för vuxna och barn, dec­kare, fack– och presentböcker.

Kolik - för­lag som ger ut gra­fiska roma­ner, humor­se­rier, femi­nis­tisk ero­tik, fak­ta­se­rier och skräck. Allt under parol­len intel­li­gent underhållning.

Kul­tur­chock – pro­jek­tet som syf­tar till att för­bättra dis­tri­bu­tion och syn­lig­het av lan­dets kul­tur­tid­skrif­ter. För att fler ska få upp­täcka mer!

Lyrik­vän­nen - Sve­ri­ges största tid­skrift för poesi, där tra­di­tion och för­ny­else sam­sats i mer än fem­tio år. Här möts debu­tan­ter och gigan­ter från Sve­rige och världen.

Migra Gra­fiska AB/Migra För­lag – Tid­nings– och bok­pro­duk­tion på upp­drag åt olika kun­der samt bokut­giv­ning av i första hand livsberättelser.

Oppen­heim för­lag –Med ambi­tion att ge ut för­fat­tare och tex­ter som berör och väc­ker nyfi­ken­het, oav­sett genre.

Ord & Bild - En tid­skrift som ägnar sig åt lit­te­ra­tur, sam­hälle, poli­tik, filo­sofi och foto­grafi, där tex­ter av olika arter korskopp­las med
varandra.

Ord­bil­der - Kon­trak­te­rar och pub­li­ce­rar intres­santa verk, såväl serier och roma­ner som jour­na­lis­tiskt mate­rial, för läsare från äldre barn till ung­do­mar och vuxna.

Palet­ten - Sve­ri­ges äldsta konst­tid­skrift som vän­der sig till alla med ett spe­ci­al­in­tresse för konst. Kons­ten är det cen­trala och Palet­ten har för avsikt att all­tid invol­vera och enga­gera konst­nä­rer i sam­ar­bete med de olika numren.

Pon­ton –Lit­te­rär tid­skrift av och för unga som utkom­mer med fyra num­mer varje år. För att bli pub­li­ce­rad i pon­ton måste du vara mel­lan 14 och 21 år gam­mal. För att läsa pon­ton får du vara pre­cis hur ung eller gam­mal som helst.

Posi­tiv För­lag - I Dalarna finns Posi­tiv för­lag som bland annat ger ut en tid­ning för barn som fått myc­ket högt betyg. Tid­ningen Tivoli är full­ma­tad med nypro­du­ce­rade svenska serier, fan­tas­tiska bil­der, fan­ta­si­fulla berät­tel­ser, klu­riga pys­sel och finur­lig fakta. De har även gett ut Loranga Masa­rin och Dar­tan­jang i serieform.

Rikets sal – I en tid av mör­ker och själs­lig torka reser sej riketssal.se som en krycka att luta sej mot. Träd in i temp­let, tag natt­var­den och skratta. Riketssal.se erbju­der snabba lös­ningar på stora problem.

Rosen­larv - Femi­nis­tiskt för­lag som räd­dar böc­ker de vill läsa ur glömska och bib­li­o­teks­ma­ga­sin. De upp­täc­ker stor­he­ter du inte trodde fanns och åter­ut­ger böc­ker som borde ha bli­vit klassiker.

Ruth Fell­din – Läkare, konst­när, skulp­tör och för­fat­tare med stun­dens ingi­velse som sty­rande och fär­ger, ofta ljusa eller kraft­fulla, som det cen­trala i ska­pan­det. Ruth skri­ver främst deckare.

Sub­al­tern - tid­skrift som inte bry­ter med sitt dunkla för­flutna, eller påstår sig fun­nit en slut­gil­tig form. Not­hing is con­stant but change. Sub­al­tern hop­pas efter bästa för­måga fort­sätta mura på en mångschat­te­rad platt­form för en mot­stån­dets och hän­fö­rel­sens estetik.

Syn­di­ka­lis­tiskt forum – I Fol­kets Hus vid Järn­tor­get hål­ler de till och pre­sen­te­rar böc­ker och tid­skrif­ter om syn­di­ka­lism, kom­mu­nism och anarki.

Thorén & Lind­skog – Nystar­tat för­lag som har för avsikt att över­sätta och ge ut roliga, tra­giska, spän­nande, van­sin­niga och fan­tas­tiska berät­tel­ser från Tyskland, Öster­rike och Schweiz vilka ald­rig nått Sverige.

Trom­bone - Har som mål­sätt­ning att trampa nya lit­te­rära sti­gar, att ger ut nyska­pande och klas­sisk lit­te­ra­tur i en osa­lig bland­ning. Trom­bone räds inte korta expe­ri­men­tella manus.

Utflukt – Norsk ide­a­lis­tisk tid­skrift med en bred ori­en­te­ring mot kul­tur, lit­te­ra­tur och sam­hälls­frå­gor. Redak­tio­nen består ute­slu­tande av kvin­nor, och femi­nis­tiska per­spek­tiv tas ofta upp. Skri­ben­ter, illust­ra­tö­rer och läsare är av bägge kön, och tex­terna upp­trä­der i många olika former.

Vagant - ”ny lit­te­ra­tur, begeistrede pre­sen­ta­sjo­ner, kri­tiske bemerk­ninger, filo­so­fiske side­blikk og dypt­pløy­ende ana­ly­ser. Vi publi­se­rer essays, over­set­tel­ser, anmel­del­ser, inter­vjuer og alle for­mer for skjønnlitteratur”

Ver­tigo - Pre­sen­te­rar tex­ter på avgrun­dens rand för läsare som inte öns­kar vända bort ansik­tet från vår tids kata­strof. Yrsel och illamå­ende, hän­fö­relse och uppen­ba­relse, poesi och kri­tik där ord­ningen och spek­tak­let tra­sas sönder

Vom­bat - Litet för­lag som med que­er­fe­mi­nis­tisk grund tän­ker stort. Tan­ken är att visa olika aspek­ter av barn och ung­do­mars liv utan att det som bry­ter mot nor­men ses som avvikande.

Värl­dens Ende – Kre­a­tiv sam­man­slut­ning av konst­nä­rer och vän­ner med seri­e­kons­ten som ett av de vik­ti­gare insla­gen i verk­sam­he­ten. Kol­lek­ti­vet står för det kol­lek­tiva och kom­plexa i en tid präg­lad av indi­vi­du­a­lism och karriärism.