Med glädje och stolt­het pre­sen­te­rar vi pro­gram­met för Tex­tival 2011!

Först en snabb tid­plan och en regel­rätt upp­rad­ning av de flesta pro­gram­punk­ters trig­gande tit­lar och efter det lite mer om allt.

Fre­dag 25 mars kloc­kan 9.30–23
Lin­nésta­dens bib­li­o­tek, Bok­skå­pet, Bez­domny
Små för­lag och stora tex­ter INSTÄLLT / Från fab­ler till manga / Poli­ti­kens behov av poli­tisk teori / Ver­nis­sage x 2

Lör­dag 26 mars kloc­kan 11-midnatt
Pus­ter­vik Lager­hu­set, Lin­nésta­dens bib­li­o­tek, Bok­skå­pet, Bez­domny, Butik Kubik, Two Little Birds
Tex­ten på Inter­net / Från plat­sen där jag talar / Bild­nings­kom­plexet / Icketra­di­tio­nella for­mat / Själv­klara tex­ter? / Kalle Bro­lin och SQUID / För­fattar­bikt / Bar­nens Tex­tival / Jose­fin Hin­ders / Kristin Berg­man / Kristin Lid­ström / SQUID / Ljud­bok 4.0 / Julie Four­nier Lévesque / The­rese Johans­son / Vad är en serie / En bra dikt? / Älska och för­akta bro­de­ritra­di­tio­nen / Text för kafé och fåg­lar / Skriv­le­kar med Göte­borg leker / Slu­ten Tillställning

Sön­dag 27 mars kloc­kan 15.30–17
Ata­lante
Trans­la­ting bor­der­line och Asylum Piece

Fre­dag 25 mars

Små för­lag och stora tex­ter
9.30–14.30 – Rosenlunds­ga­tan 4
Med: Kristo­fer Flensmarck/poet, Sara Olausson/serieskapare, Johanna Daehli/Sekwa för­lag, Kerstin Aronsson/Charlie by Kabusa, Svante Weyler/Weyler för­lag
Sam­tals­le­dare: Sabina Oster­mark, Stina Nils­son, Helena Fager­tun
I sam­ar­bete med Kul­tur i Väst. Det är med sorg i hjär­tat som vi på just denna pro­gram­punkt måste säga: INSTÄLLT

Från fab­ler till manga – om nytän­kande bil­der­böc­ker, van­liga motiv och tren­der i barn– och ung­domslit­te­ra­tur.
15–16.30 – Lin­nésta­dens bib­li­o­tek
Med: Ann Boglind/universitetslektor i svensk­äm­nets didak­tik, Anna Nordenstam/docent i litteraturvetenskap

Poli­ti­kens behov av poli­tisk teori – om sak­na­den efter teori, bortom tablo­id­bud­skap om slips­färg och musik­pre­fe­ren­ser. I Sam­ar­bete med Fro­ne­sis.
17.30–19 – Lin­nésta­dens bib­li­o­tek
Med: Ali Esbati/Manifest Norge/fd. ord­fö­rande i Ung väns­ter, Anna Hellgren/kulturjournalist/fd. redak­tör för den femi­nis­tiska tid­skrif­ten Bang
Sam­tals­le­dare: Olav Fuma­rola Unsgaard/ordförande i tid­skrifts­för­e­ningen Fronesis

Ver­nis­sage - Sara Olausson/ Loranga, Masa­rin och Dar­tan­jang
17–19 – Bokskåpet

Ver­nis­sage - Ljud­bok 4.0, Julie Four­nier Levesque, SQUID och The­rese Johans­son
18.30–22 – Bez­domny – Utställ­ningen har öppet fredag-sönda

Lör­dag 26 mars

Sam­tal och seminarier

Tex­ten på Inter­net – om dagens digi­tala skrivprak­ti­ker, över­fö­ringen från tryck till hyper­text och hyper­text till tryck och om den digi­tala lit­te­rära tex­tens sta­tus som kul­tur­arv
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Helena Eitrem/förläggare för Eitrem för­lag, Audun Lindholm/redaktör för tid­skrif­ten Vagant, Sigrid Nurbo/journalist, för­fat­tare och i redak­tio­nen för nät­tid­skrif­ten Ett lysande namn, Julia Pennlert/doktorand i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap vid Umeå uni­ver­si­tet
Sam­tals­le­dare: Johan­nes Björk

Från plat­sen där jag talar – om skri­vande och språk, om läsande och liv, om osä­ker­het och säker­het, om det som är allt.
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Björn Kohlström/gymnasielärare i svenska och eng­elska, dri­ver blog­gen Ber­nur och Ulrika Nielsen/författare

Bild­nings­kom­plexet - en pam­flett och instal­la­tion om bild­ning, makt, okun­skap och käns­lan av att inte för­stå.
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Maja Andreasson/initiativtagare Bild­nings­kom­plexet och gäster

Icketra­di­tio­nella for­mat – om Gasspe­dal Ani­mert, en mötes­plats mel­lan lit­te­ra­tur och ani­me­rad gra­fik.
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Kristian Peder­sen (no)/animatör och Audun Lind­holm (no)/redaktör Gasspe­dal forlag

Själv­klara tex­ter? – om femi­nism och lit­te­ra­tur, åter­ut­giv­ning av böc­ker som borde vara klas­si­ker och bort­glömda för­fat­tar­skap
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Tove Leffler/radiojournalist och för­fat­tare, Moa Holmqvist/Rosenlarv för­lag och Hanna Hellzén Cramér/Rosenlarv förlag

Kalle Bro­lin och SQUID – om tex­tar­kiv, vide­oin­stal­la­tio­ner, fram­be­svär­jande fik­tion och livets imi­ta­tion av kons­ten.
Bez­domny
Med: Kalle Brolin/konstnär och skri­bent, Katja Aglert/konstnär och ini­ti­a­tiv­ta­gare SQUID

För­fattar­bikt - en reak­tion på läs­ningar där fokus är lågt, ljud­ni­vån från omgiv­ningen hög och där mötet mel­lan för­fat­tare och lyss­nare går för­lo­rat. Fokus lig­ger på inne­håll fram­för stor­lek.
Butik Kubik
Med: Nasim Aghili/dramatiker, regis­sör och chefre­dak­tör för den que­er­fe­mi­nis­tiska tid­skrif­ten Ful, Carin Franzén/docent i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap och redak­tions­med­lem för kul­tur­tid­skrif­terna Aio­los och Divan, Malte Persson/författare och lit­te­ra­turkri­ti­ker, Johan­nes Samuelsson/bildkonstnär och essä­ist, Linda Spåman/konstnär och illustratör

Text i utställning

Kopp­ling­arna mel­lan konst och text är många och det är en stän­digt väx­ande utforsk­nings­om­råde. I år pre­sen­te­rar vi bland annat ett utsnitt ur en bok visu­a­li­se­rat som ett helt rum, ett ord­bok­se­pos och ett klä­des­plagg som fått sin till­komst ur inspi­ra­tion från en gra­fisk novell av Joanna Hellgren.

Jose­fin Hin­ders – Fula Edith
Pus­ter­vik Lagerhuset

Kristin Berg­man – Tex­tilt berät­tande
Pus­ter­vik Lagerhuset

Kristin Lid­ström – Ord­bok­se­pos
Pus­ter­vik Lagerhuset

SQUID – tex­tar­kiv
Bez­domny

Ljud­bok 4.0 med inlästa verk av: Nasim Aghili, Kristo­fer Flensmarck, Vik­tor Johans­son, Tove Leff­ler, Erlend O. Nødt­vedt (no), Rosenlarv/Kinesisk utflykt, David Vik­gren, Hanna Wik­man
Bez­domny

Julie Four­nier Lévesque (kan)
Bez­domny

The­rese Johans­son – Tex­ten
Bez­domny

Övrigt pro­gram

Det som är unikt till sin form, som vare sig kan sor­te­ras under sam­tal eller seminarium.

Vad är en serie med Joanna Hell­gren – works­hop och sam­tal där serie­be­rät­tande är i fokus genom såväl seri­esta­fett och att rita en dröm som dis­kus­sion kring seri­ens olika iden­ti­e­ter.
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Joanna Hell­gren, illust­ra­tör och serieskapare

En bra dikt? – works­hop som dis­ku­te­rar kva­li­tets­be­grep­pet i rela­tion till poesins egen­ska­per och utrym­men.
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Julia Penn­lert, dok­to­rand i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap vid Umeå universitet

Älska och för­akta bro­de­ritra­di­tio­nen – uti­från Geril­jabro­derins bud­ord, med kon­flikt och kon­trast, upp­ror mot tra­di­tio­nellt hand­ar­bets­he­ge­moni och möns­terund­vi­kande.
Pus­ter­vik Lager­hu­set
Med: Astrid Loraas/grafisk desig­ner och geril­ja­le­dare, Mai Lindberg/grafisk desig­ner och geriljabroderist

SQUID – sam­tal base­rat på arbe­tet med ett inter­net­ba­se­rat tex­tar­kiv och ett inter­ak­tivt under­sö­kande av det­samma.
Bez­domny

Text för kafé och fåg­lar
Med: Odin Nordhagen/poet med bak­grund inom elektro­nisk musik och opera och Eme­lia Claesson/feministisk akti­vist med vurm för de gamla stora tex­terna.
Two little birds

Skriv­le­kar med Göte­borg leker – works­hop där unga och äldre möts i olika typer av lekar: upp­värm­nings­le­kar, barn­le­kar, ring­le­kar, språk­liga lekar, skriv­le­kar och olika impro­vi­se­rade övningar.
Lin­nésta­dens bibliotek

Slu­ten Till­ställ­ning
Pus­ter­vik Lager­hu­set
För de som köpt fes­ti­val­pass eller bli­vit med­lem­mar i Tex­tivals för­e­ning finns en afton att se fram mot i mäss­lo­ka­len. Utstäl­lare, med­ver­kande, för­fat­tare och besö­kare fort­sät­ter det lit­te­rära temat ända till mid­natt. Vi firar Earth Hour med ström­lös under­håll­ning med levande ljus. Poe­ten Hen­ning H. Bergs­våg ger en per­for­ma­tiv iscen­sätt­ning med sin egen poe­tiska posi­tion som mål­tavla. Ann-Charlotte Rug­felt Ferm upp­trä­der. Med mera. Vårt kvälls­pro­gram, och svensk utskänk­nings­lag, krä­ver att du köpt ett fes­ti­val­pass innan kloc­kan 16.00 den 26 mars och vi släp­per ej in någon i dör­ren utan att namn finns registrerat.

För de yngre

Tex­tivals barn­fo­kus utgår all­tid från barns med­ska­pande, deras eget berät­tande. Lik­som förra året har Tex­tival god hjälp av Bok­skå­pet som med­ska­pare av denna del av pro­gram­met, och hos dem kan man få tips på lit­te­ra­tur från ett stort urval för­lag. Vi utveck­lar även for­men för inter­ak­tiva läs­ningar och lyssningar.

Inter­ak­tiv läs­ning
Lin­nésta­dens bib­li­o­tek
Med utgångs­punkt i Bar­bro Lind­grens Loranga, Masa­rin och Dar­tan­jang och Eva Berg­ströms Snur­ran och fjärr­kon­trol­len ger konst­nä­ren Richard Dore inter­ak­tiva läs­ningar. Bar­nen del­tar i läs­ningen med hjälp av kri­tor, färg och pap­per samt genom sam­tal, skulp­tu­rer och egna illustrationer.

Ur Loranga, Masa­rin och Dar­tan­jang. En works­hop med Sara Olaus­son och Camilla Nyman där ens inre seri­e­ska­pare under­söks uti­från den nyut­givna gra­fiska novel­len base­rad på Bar­bro Lind­grens klas­si­ker.
Bok­skå­pet

Sön­dag 27 mars

Trans­la­ting bor­der­line och Asylum Piece
Ata­lante
Tex­tival­hel­gen avslu­tas på Ata­lante där Hen­ri­ette Peder­sens dans­fö­re­ställ­ning Ani­mal Mag­ne­tism (bil­jet­ter här), som är en hyll­ning till hyste­ri­kor genom tiderna, visas. ”De som spe­lar hysteri hjäl­per inte bara till att sprida syndro­met, de väl­jer hyste­rin som uttryck också!”
Tex­tival genom­för i anslut­ning till före­ställ­ningen Text för plats. Anja Høvik Strøms­ted läser diktsvi­ten Trans­la­ting bor­der­line. Vidare läser Helena Eriks­son och Helena Fager­tun ur sin opub­li­ce­rade över­sätt­ning av Anna Kavans Asylum Piece. ”Om man bara visste för vad och av vem man blev ankla­gad, när, var och enligt vilka lagar man skulle dömas, skulle det fin­nas en möj­lig­het att sys­te­ma­tiskt för­be­reda sitt för­svar och ta itu med saker på ett för­nuf­tigt sätt.”