Nu är Tex­tivals lit­te­ra­tur­fes­ti­val 2011 ett minne blott, men vänta er infor­ma­tion lik­nande den här nedan inför nästa år. Då kör vi som van­ligt sista hel­gen i mars, lör­da­gen har datu­met 30/3. Vi hörs om det.

Det är dags att boka bord på Tex­tivals text­mässa. För femte gången arran­ge­ras lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len Tex­tival. Vi rik­tar oss till små och medel­stora för­lag, kul­tur­tid­skrif­ter, lit­te­rärt ori­en­te­rade för­e­ningar, dess använ­dare och ivrare. Som en del av vår verk­sam­het dri­ver vi en mässa som tidi­gare år loc­kat mel­lan 300 och 600 unika besö­kare under en dag. För­ank­ringen mel­lan utstäl­lande för­lags utgiv­ning och pro­gram­met är vik­tig och eftersom vi tidi­gare år fått för­fråg­ningar från för­lag i sista sekund vill vi påminna om detta redan nu. Pro­gram­met är just nu under pro­duk­tion, men utrymme finns fort­fa­rande. Dead­line för samt­liga pro­gram­punk­ter har vi i janu­ari. Hör av er med förslag!

Mäs­san pågår från 11.00 – 18.00 under lör­da­gen den 26 mars. Tex­tival som hel­het har pro­gram även på fre­da­gen och sön­da­gen. Under kväl­len den 26 mars fort­sät­ter kväl­len med fest­lig­he­ter som är gra­tis för alla.
Utstäl­lar­av­gif­ten är 1000 kr. Denna beta­las in till oss i för­skott. I utställ­nings­av­gif­ten ingår två utstäl­lar­kort, entré till Tex­tival­fes­ten, länk på hem­si­dan samt enklare fru­kost innan Tex­tival öpp­nar på lör­dags­mor­go­nen. Om ni vet att ni inte behö­ver ett helt bord utan vill dela med någon – kon­takta oss. Vi ord­nar med mindre ytor för en bil­li­gare peng och gör all­tid vad vi kan för att så många aktö­rer som möj­ligt skall kunna medverka.

Anmäl er till Mag­nus Bern­vik på