Tack för att ni kom!

Tex­tival lit­te­ra­tur­fes­ti­val 2011 är förbi, men för den nostal­giske, för den som vill gräma sig över vad som mis­sa­des eller för den som vill se vad det var en upp­levde egent­li­gen så finns tiderna för dagen och korta pre­sen­ta­tio­ner av det mesta här nedan. Res­ten av året kom­mer vi att göra utflyk­ter och arrange­mang inom och utan­för de lit­te­rära ramarna. Vi hörs om det.

Här vill vi å det var­maste tacka den emi­nenta Kata­rina Gren för illust­ra­tio­nen ur vil­ken lika emi­nenta OCH-studio ska­pat for­men för Tex­tival 2011. Tack!

Se mer om och av Kata­rina här & OCH-studio här