Textival Litteraturfestival 2010

  • Program 2010
  • Press med mera 2010
  • Den 27 mars hände det, Tex­tivals fjärde lit­te­ra­tur­fes­ti­val. I år med utgångs­punkt i tema mellanrum.

    Semi­na­rier, För­fattar­bik­ter, Ljud­bok 3.0, konst, mässa, möten, hög­läs­ning, tyst­läs­ning. Lit­te­rära upp­le­vel­ser utö­ver det vän­tade, det var underbart.

    Lite namn­drop­pande, till alla dessa och många fler vill vi ge våra var­maste tack. Tack!

    Jenny Tune­dal, Kristo­fer Folk­ham­mar, Ingrid P Bos­sel­dal, Mar­tin Eng­berg, Linda Schenck, Lotta Eklund, Helena Fager­tun, Carl-Michael Eden­borg, Boel Unnerstad, Jens Andersson/Sanatorium för­lag, Ben­dik Wold/Flamme for­lag, Joanna San­dell och Pia Sandström/Labyrint press, Sara Habchi Vog­ler, pro­jekt­le­dare K-Merkt/konst, Sofia Ols­son, Sara Granér, Ulrica Alm­gård, Helena Gran­ström, Måns Waden­sjö, Marja-Leena Sil­lan­pää, Dimitrios Ior­da­no­glou, Kristina Hult­man, Anne­lie Fur­mark, Audun Mor­ten­sen, Ama­lie Smith, Rasmus Graff, Bekim Gasi, Hen­ning Lund­kvist, Christina Ouzouni­dis, Bok­maf­fian, Björn Wic­ken­berg, Carl Fred­rik Hol­ter­mann, Karl Johns­son, Nutida Musik, Caro­line Ringskog Ferrda-Noli, Fabian Görans­son, Eli Levén, Gun­nar Blå, Naima Cha­h­boun, Lise Hau­rum Chri­s­ten­sen, Odin Nord­ha­gen, Brev­re­vo­lu­tio­nä­rerna, Ste­fan Wing­e­fors, Mag­nus Ros­born, Clara Gus­tavs­son, Johan­nes Kle­nell, Linn Hansén, Bez­domny, Bok­skå­pet, Butik Kubik, Cine­ma­te­ket, ETC Göte­borg, Galago, Him­len, Hey it’s Enrico Pal­lazzo, Lin­nèsta­dens bib­li­o­tek, Radi­owy, Aktör&Vänner, Lars Wiberg, Julia Penn­lert, Johan­nes Björk, Hen­ri­etta Ster­ner, Kata­rina Grön­dahl, Jose­fin Nordsti­erna, Frida Yng­ström, Olav Fuma­rola Uns­gaard, Kerstin Björk, Carl Fors­berg, Sabina Ögren, Elin Nord, Siska Hum­le­sjö, Mar­ga­reta Ham­men­berg, Elin Grels­son, Gus­tav Lejelind, Eli­ana Ivars­dot­ter Had­dad, Frida Lax, Mia Juh­lin, Stina Sara och Anna på Butik Kubik.