I samarbete med

Tex­tival lit­te­ra­tur­fes­ti­val och övriga arrange­mang genom­förs i sam­ar­bete med och med stöd från en mängd aktö­rer och personer.

Till alla som med­ver­kar i våra pro­jekt och pro­gram, alla funk­tio­nä­rer och påhe­jare, besö­kare, nära och kära. Utan er har vi var­ken möj­lig­het eller anled­ning att driva Tex­tival. Tack!

Textrakt Mol­la­ryd är bland annat en av satel­li­terna i GIBCA exten­ded och genom­förs till viss del med stöd från Lea­der Sju­hä­rad.

Våra var­maste tack också till:

Natu­rum Hornborgarsjön

Dans­by­rån

Pro­jek­tet Wri­ting Move­ments genom Kedja. Med stöd från EUs kulturprogram

Tea­ter Trix­ter & pro­jek­tet Dröm­fång­are

Nor­diska Folk­hög­sko­lans tec­ken­språkstolk­ut­bild­ning

ABF  Göte­borg

Göte­borgs stad kultur

Jarko

Kul­tur i Väst

OCH stu­dio

Stora Tea­tern

Västra Göta­lands­re­gi­o­nens Frispel

Uto­pia

Fes­ten fre­dag 22 mars gjor­des till­sam­mans med Koloni, och där sam­ar­be­tar vi även med the Lite­ra­tur­werk­statt Ber­lin och deras The ZEBRA Poetry Film Festival