Textival Litteraturfestival 2013

 • I samarbete med
 • Praktisk information
 • Väl­komna till Tex­tival Litteraturfestival

  Den 23 mars 2013 intar Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val Stora Tea­tern i Göte­borg. Kopp­ling­arna mel­lan de lit­te­rära och de konst­när­liga fäl­ten sud­das ut och det skrivna och talade ordet kom­bi­ne­ras när fes­ti­va­len arran­ge­ras för sjunde året i rad.

  Plats: Stora Tea­tern  ( se karta: här )

  Tid: Lör­da­gen den 23 mars kl. 11–01

  Dag­pro­gram: 11– 18 fri­vil­ligt inträde

  Kvälls­ar­range­mang: 18–01 100 kr

  Till­gäng­lig­het: samt­liga pro­gram­punk­ter utom “Om hus för lit­te­ra­tur”, “10TAL: vad är en debu­tant?” och “Vir­tual Pre­sence in Phy­si­cal Absence (VPPA) #1″ är i loka­ler där rull­stol och per­mo­bil kan komma in.

  Stora delar av vårt pro­gram är visu­ellt — utställ­ningar, instal­la­tio­ner, disto och dans­fö­re­ställ­ningar — men vi har också sam­tal, där tec­ken­tolk­ning kom­mer att finnas:

  Ful: sam­tal om queer form och este­tik. kl. 12.00–13.00

  Om hus för lit­te­ra­tur. kl. 12.00–14.30

  Van­skapt berät­telse och repli­ker på det abnorma. kl. 13.30–14.30

  10TAL: vad är en debu­tant?. kl. 14.30–16.00

  Se men inte höra — eller tvärt om. kl. 15.30–17.00

  Att skriva in och skriva ut. kl. 16.30–18.00

  det blir också tec­ken­tol­kad DJ-session under efterfesten

  Mat: under dagen ser­ve­rar Stora Tea­tern vege­ta­risk soppa, mac­kor och snacks. Det är också spe­ci­alpris på öl, vin och alko­hol­fritt hela dagen.

  Hör gärna av er till om ni har frågor