Klara utställare 2016

Här föl­jer de aktö­rer och för­lag som till­sam­mans fyl­ler sto­lar, bord, hjär­nor och hjär­tan på text­mäs­san under Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val 2016. Välkomna.

Vom­bat förlag

Ver­bal förlag

Trom­bone

Tid­skrifts­verk­stan i Väst

Tan­ke­kraft

Sub­al­tern

Sto­rySpot

Sphinx Bok­för­lag

Shtëpia Botuese Rizah Sheqiri

Rojal för­lag

Rast­lös förlag

Polska insti­tu­tet

Ord­spår

Ord­ka­non

Ord&Bild

Kul­turim­pe­riet

Kul­tur­chock / Nät­verk­stan

Kor­pu­lent förlag

Insti­tu­tio­nen för lit­te­ra­tur, idéhisto­ria och reli­gion — Göte­borgs Universitet

Göte­borgs Fria Tidning

Granta

Glänta

För­fat­tar­cent­rum Väst

För­e­ningen Arbetarskrivare

Fro­ne­sis

Fol­ket i Bild

Eska­ton

Divan

Dai­da­los

Brända Böc­ker

Black­book Publications

Bilaga — limi­ted editions

Alham­bra

ABF Göte­borg

Mer om utställarna:

Vom­bat för­lag — För­la­gets grund är tan­ken om allas lika värde genom syn­lig­gö­rande och deras pri­mära mål­grupp är barn och unga vuxna från 2–18 år. Tan­ken med utgiv­ningen är att visa många olika aspek­ter av barn och ung­do­mars liv utan att det som bry­ter mot, det som ibland kal­las, nor­men fram­ställs som något avvi­kande eller något som måste pro­ble­ma­ti­se­ras. För­la­get vill att barn som läser deras böc­ker ska känna igen sig själva, för­und­ras, utma­nas i tan­ken och kanske erövra nya världar.

Ver­bal för­lag - Ver­bal för­lag grun­da­des 2008 och ger ut främst repor­ta­ge­böc­ker, debatt, essä­istik och skön­lit­te­ra­tur samt böc­ker om sub­kul­tu­rer inom konst och musik. För­la­get finns i Stock­holm och drivs av jour­na­lis­terna Kristian Borg och Per Björklund

Trom­bone - är ett Göte­borgs­ba­se­rat bok­för­lag vars utgiv­ning rör sig främst inom lyrik och prosa, med mål­sätt­ningen att trampa nya lit­te­rära sti­gar i alla for­mer och med öppen­het för det nya och vågade, äldre och klassiska.

Tid­skrifts­verk­stan i Väst — Tid­skrifts­verk­sta­den har sedan star­ten som­ma­ren 1992 under­stött och utveck­lat pro­duk­tio­nen av kul­tur­tid­skrif­ter. För­e­ningen fort­sät­ter att utveckla den mate­ri­ella och intel­lek­tu­ella bas för fri­stående pub­li­cis­tisk verk­sam­het. Sedan hös­ten 1999 finns Tid­skrifts­verk­sta­den i Lager­hu­set, till­sam­mans med några av Göte­borgs kul­tur­tid­skrif­ter. Tid­skrifts­verk­sta­den enga­ge­rar sig även i och dri­ver ett fler­tal sam­ar­bets­pro­jekt. Detta har resul­te­rat i de verk­sam­he­ter som i dag är våra kol­le­ger och gran­nar: Nät­verk­stan, Vide­ostu­dion, och utbild­ningen Kul­tur­verk­stan. På våningen ovan­för finns också För­lags­hu­set – ett sam­ar­bete mel­lan bok­för­lag. Till­sam­mans utgör dessa ett unikt, alter­na­tivt konst­när­ligt och pub­li­cis­tiskt cent­rum, oav­hängig av medi­e­mo­no­pol och kri­tiskt för­ank­rad i Västsve­ri­ges poli­tiska, intel­lek­tu­ella och konst­när­liga liv. Tid­skrifts­verk­sta­den är orga­ni­se­rad som en eko­no­misk för­e­ning där med­lem­marna utgörs av medlemsredaktionerna.

Tan­ke­kraft - Tan­ke­Kraft arbe­tar uti­från över­ty­gel­sen att poli­tisk teori och poli­tisk prak­tik för­ut­sät­ter varandra. Genom att fun­gera som bro­byg­gare mel­lan det som är mest vitalt och inno­va­tivt i dagens aka­de­miska sam­tal och en poli­tiskt enga­ge­rad all­män­het hop­pas vi kunna skapa en platt­form för inklu­de­rande och livs­kraf­tiga sam­hällsvi­sio­ner. Tan­ke­Kraft är och för­bli ett litet och från peri­fe­rin käm­pande för­lag som ämnar fort­sätta att ge ut hög­klas­sig lit­te­ra­tur av poli­tisk karaktär.

Sub­al­tern — Tid­skrif­ten Sub­al­tern ver­kar tvär­kul­tu­rellt i ett gräns­land mel­lan filo­sofi, poli­tik, lit­te­ra­tur och andra uttrycks­for­mer. Sik­tet är inställt på kar­tans vita fläc­kar och upp­dra­get intro­du­ce­rande, ifrå­ga­sät­tande, folk­bildande och inspi­re­rande. Ambi­tio­nen är att föra en idédis­kus­sion med högt i tak, och strikt eklek­tiskt varva eta­ble­rat och oeta­ble­rat, högt och lågt, teo­re­tiskt och tilläm­pat, i ett för­sök att kasta ljus på det bort­glömda och det ännu icke upp­täckta. Sub­al­tern utkom­mer med fyra num­mer per år och ges ut inom h:ström — Text & Kultur.

Sto­rySpot“We are con­fi­dent that every place and spot car­ries a story. With Sto­rySpot, we want to col­lect all these sto­ries and let that unfa­mi­liar house, the stre­ets and soc­cer fields come th life. We also beli­eve that if we know what sto­ries both pla­ces and people hold, we take bet­ter care of each other and the world around us.” Sto­rySpot är en nystar­tad och sam­lande plats där per­so­ner kan dela och lyssna till lokala podcasts och berät­tel­ser. 

Sphinx Bok­för­lag — Sphinx Bok­för­lag ger ut prosa och teo­re­tiska tex­ter i sur­re­a­lis­mens, absur­dis­mens och den ohej­dade tan­kens anda. Omtum­lande meta­mor­fo­ser, under­gångs­dömd gotik, kar­ne­va­lens häck­lande humor och tind­rande mystik är några av de ele­ment som bru­kar inrym­mas mel­lan pär­marna i för­la­gets böc­ker. De är sär­skilt måna om att ge ut kvinn­liga för­fat­tare verk­samma i dessa tra­di­tio­ner, eftersom de av olika anled­ningar ofta har fått verka oför­tjänt myc­ket i skymundan.

Shtëpia Botuese Rizah Sheqiri — Sheqiri föd­des i Kosovo och har stu­de­rat lit­te­ra­tur och språk­ve­ten­skap vid Prish­ti­nas uni­ver­si­tet. Med bak­grund på “Radio Prish­tina” och verk­sam som för­fat­tare, med­lem i Svenska För­fat­tar­för­bun­det och Sve­ri­ges Inter­na­tio­nella För­fat­tar­för­e­ning samt vice ord­fö­rande för Ble­kinge Skrivar­klubb, lek­tör vid BTJ i Lund, över­sät­tare och modersmåls­lä­rare. Rizah Sheqiri skri­ver poesi och prosa för barn, ung­do­mar och vuxna. Han har hit­tills pub­li­ce­rat ett fyr­ti­o­tal böc­ker som också över­satts till andra språk (bl.a. tyska, rumänska och engelska).

Rojal för­lag — Ger ut allt från artist books till foto­böc­ker, mul­tiplar, data­spel, teori och fik­tion, i små, omsorgs­fullt hand­bundna och form­givna upp­la­gor. Rojal för­lag syss­lar med inbind­ning, utgiv­ning, sam­ar­be­ten, upp­täck­ter och sprid­ning av berät­tel­ser, idéer, före­mål och bil­der – som är för smala för att vara lön­samma i större upp­la­gor, som är utgångna och bort­glömda eller som inte pas­sar i kon­ven­tio­nella format.

Rast­lös för­lag — Rast­lös är ett bok­för­lag bosatt i Malmö. Rast­lös är ett oro­ligt flac­kande. Rast­lös är ett sökande efter ord, berät­tel­ser och bil­der som lika rast­löst och bång­sty­rigt utma­nar och får oss att växa. Rast­lös för­pac­kar ord och bil­der, tryc­ker hopp­löst ned något som borde sväva fritt på bleka pap­per­sark. Rast­lös vill vara oro­ligt, oro­ande, nyfi­ket och stö­rande. Rast­lös vill möta läsare som har lika svårt att sitta still.

Polska Insti­tu­tet — Polska Insti­tu­tet har kon­tor i Stock­holm men dri­ver pro­jekt och sam­ar­be­ten i hela lan­det. Upp­dra­get är att sprida kun­skap om Polen och polsk kul­tur, bland annat genom att arbeta med polsk-svenskt kul­tu­rellt och veten­skap­ligt sam­ar­bete och utbyte. Polska Insti­tu­tet ord­nar stu­di­e­re­sor till Polen, ger eko­no­miskt och prak­tiskt stöd till sam­ar­bets­pro­jekt, hjäl­per de som vill starta kul­tur­sam­ar­bete med Polen att hitta rätt sam­ar­bets­part­ner, stöd­jer artists in residence–program för polska konst­nä­rer m.fl. i Sve­rige samt erbju­der inspi­re­rande prak­tik­plat­ser på insti­tu­tet för polska och svenska studenter.

Ord­spår — Ord­spår är ett litet och nystar­tat för­lag som har som ända­mål att möj­lig­göra egen­pub­li­ce­ring av tex­ter och stödja unga per­so­ners kre­a­ti­vi­tet, berät­tande och skrivande.

Ord­ka­non - Ordkanon.se består av peda­go­ger, poe­ter och skri­ben­ter som har utbil­dat sig på skri­var­lin­jer och uni­ver­si­tet, vid skriv­bord och blog­gar samt på sce­ner och Poetry Slam. Nu far de runt i lan­det med ener­giska och spän­nande works­hops i allt de snap­pat upp genom åren. Med vår­dat och ovår­dat språk, aka­de­miska ter­mer och inter­net­slang. Spo­kenword och Poetry Slam samt allt som kom­mer på köpet i form av skri­vande, kre­a­ti­vi­tet, munt­lig fram­ställ­ning och skaparglädje.

Ord&Bild — Tid­skrif­ten Ord&Bild är en röst i sam­ti­den, en plats för konst– kul­tur– och sam­hälls­de­batt, för såväl nyskri­ven svensk som nyö­ver­satt utländsk prosa och poesi, för essä­istik och grän­sö­ver­skri­dande ska­pande mel­lan ord och bild. Tid­skrif­ten grun­da­des 1892 av Karl Wåh­lin, och har sedan dess för­val­tat sin tra­di­tion sam­ti­digt som den genom­gått flera för­änd­ringar. Redan i sin barn­dom sam­lade tid­skrif­ten de mest ton­gi­vande svenska konst­nä­rerna och för­fat­tarna. I slu­tet av 1930-talet blev den en radi­kalt libe­ral röst i ett Europa präg­lat av fascism och nazism. På 1960– och 70-talen var Ord&Bild den intel­lek­tu­ella väns­terns ledande forum. Idag är Ord&Bild en obe­ro­ende radi­kal tid­skrift och Sve­ri­ges äldsta kulturtidskrift.

OEI — En tid­skrift för poe­tisk pro­duk­tion som fun­nits sedan 1999, och ägnar sig även åt bokut­giv­ning genom för­la­get OEI Edi­tör. OEI defi­ni­e­rar sig som “en tid­skrift som ägnar sig åt vir­tu­ella kar­tel­ler och pro­duk­tiva fel­läs­ningar. Sedan star­ten 1999 har den också givit sig hän åt dum­het, sam­tal och brus, lan­gu­a­ge­po­esi och efter­lan­gu­a­ge­po­esi. […] Genom essäer, poesi, kri­tik, över­sätt­ningar och nyskrivna tex­ter vill vi vidga och dif­fe­ren­ti­era reflek­tio­nen kring och arbe­tet med poesi och teori idag och imor­gon.” Har tyvärr fått ställa in med­ver­kan under Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val 2016.

Myn­dig­he­ten för till­gäng­liga medier, MTMMTM till­hör Kul­tur­de­par­te­men­tet och har som upp­drag att vara ett natio­nellt kun­skaps­cent­rum för till­gäng­liga medier och arbeta för att alla ska ha till­gång till lit­te­ra­tur och sam­hälls­in­for­ma­tion uti­från vars och ens för­ut­sätt­ningar, oav­sett läs­för­måga eller funk­tions­ned­sätt­ning. Verk­sam­he­ten består bland annat av pro­duk­tion och dis­tri­bu­tion av tal­böc­ker och punkt­skrifts­böc­ker samt lätt­läst lit­te­ra­tur, bedriva forsk­ning och utveck­ling kring ny tek­nik för pro­duk­tion och läs­ning och arbeta med att sti­mu­lera dis­kus­sio­nen kring lätt­läst och till­gäng­lig­het. Har tyvärr fått ställa in med­ver­kan under Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val 2016.

Kul­turim­pe­riet - Kul­turim­pe­riet är en fri och obe­ro­ende tid­skrift som drivs i form av ett non-profit-projekt av Jal­hed Pro­duk­tion AB. Maga­si­net dis­tri­bue­ras gra­tis på ett hund­ra­tal plat­ser i södra Sve­rige i två paral­lella upp­la­gor à fyra num­mer var per år. Kul­turim­pe­riet har redak­tionsnär­varo i Halm­stad och Malmö. Upp­la­gorna dis­tri­bue­ras via bib­li­o­tek, museer, kul­turin­sti­tu­tio­ner, sjuk­hus, vård­cen­tra­ler, köp­centra, buti­ker, mat­stäl­len med mera.

Kul­tur­chock / Nät­verk­stan — Nät­verk­stan är en obe­ro­ende aktör i kul­tur­li­vet med målet att vara ett av Sve­ri­ges främsta resurs­cent­rum för små­ska­lig pub­li­cis­tisk, konst­när­lig och annan kul­tu­rell verk­sam­het. Nät­verk­stan utgör såväl olja som grus i det kul­tur­po­li­tiska maski­ne­riet. Pro­jek­tet Kul­tur­chock syf­tar till att för­bättra dis­tri­bu­tion och syn­lig­het av lan­dets kul­tur­tid­skrif­ter. För att fler ska få upp­täcka mer. Kul­tur­chock del­tar också vid olika eve­ne­mang, så som bok­mäs­sor och musik­fes­ti­va­ler, ord­nar pub­lika till­ställ­ningar på bib­li­o­tek med mera. Vi arran­ge­rar även utbild­nings– och dis­kus­sions­da­gar för tidskriftsmakarna.

Kor­pu­lent för­lag –För­la­get bil­da­des i novem­ber 2014 med driv och glädje i att få forma egen utgiv­ning, efter egna idéer. För­la­get strä­var efter en mångsidig utgiv­ning med “gung­orna och karu­sel­len” som eko­no­miska filo­sofi: den sma­lare lit­te­ra­tur för­läg­garna själva har lust att läsa, hop­pas bli upp­bu­ren av en lång­sik­tig och bred utgiv­ning. Nam­net på för­la­get är en hyll­ning till fas­tig­hets­mäk­la­ren Johan­nes Kri­lon. Han var en kor­pu­lent och kort­växt man i dryga 40-årsåldern och beskrivs som ”mild, tole­rant och reflek­te­rande”. Johan­nes Kri­lon fanns inte på rik­tigt utan är en karak­tär i Eyvind John­sons tri­o­logi kal­lad Kri­lon. Den består av Grupp Kri­lon (1941), Kri­lons resa (1942) och Kri­lon själv (1943).

Insti­tu­tio­nen för lit­te­ra­tur, idéhisto­ria och reli­gion — Göte­borgs Uni­ver­si­tet. Insti­tu­tio­nens olika ämnen idé– och lär­doms­hi­sto­ria, lit­te­ra­tur­ve­ten­skap, reli­gi­ons­ve­ten­skap och teo­logi, och tea­ter­stu­dier för­e­nas i ett gemen­samt intresse för ana­lys och tolk­ning av tex­ter och kul­tu­rella prak­ti­ker. Grun­den för utbild­ning och forsk­ning vid insti­tu­tio­nen är stu­dier av män­ni­skan och mänsk­liga sam­man­hang i lit­te­rära, filo­so­fiska, veten­skap­liga, poli­tiska och reli­giösa kul­tu­rytt­ringar från äldsta tiders sten­tav­lor till våra dagars digi­tala medi­e­värld. Under 2016 bör­jar en ny kan­di­dat­ut­bild­ning i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap inrik­tad mot redak­tio­nell prak­tik.

Göte­borgs Fria Tid­ning — Fria Tid­ningar är ett med­ar­be­ta­rägt medi­e­koo­pe­ra­tiv som gör alter­na­tiva medier för män­ni­skor som vill för­ändra värl­den och som i tra­di­tio­nell media har svårt att hitta nyhe­ter som sva­rar mot deras vär­de­ringar kring sam­hälle, miljö och inter­na­tio­nella för­hål­lan­den. Fria Tid­ningar styrs utan vinst­in­tresse. I pap­pers­tid­ningar och på web­ben rap­por­te­ras om lokala och glo­bala nyhe­ter, med sär­skilt intresse för soci­ala och poli­tiska aktö­rer och ske­en­den som bidrar till en öppen, demo­kra­tisk, fred­lig, fri­het­lig, soli­da­risk och eko­lo­gisk samhällsutveckling.

Granta — Granta är en tid­skrift som lyf­ter fram starka berät­tel­ser och ovän­tade per­spek­tiv. Sce­nen läm­nas fri åt de med­ver­kande för­fat­tar­nas tex­ter: novel­ler, roma­nut­drag, repor­tage, reseskild­ringar och själv­bi­o­gra­fiska berät­tel­ser. Nyskri­vet svenskt mate­rial blan­das med över­sätt­ningar, och eta­ble­rade skri­ben­ter med nya rös­ter. Den ursprung­liga eng­elsk­språ­kiga utgå­van av Granta grun­da­des av stu­den­ter vid Cam­bridge i slu­tet av 1800-talet. År 1979 fick tid­skrif­ten sin nuva­rande form. Svenska Granta byg­ger på ett nära sam­ar­bete med såväl den brittisk-amerikanska för­la­gan som det tio­tal andra sys­terut­gå­vor som de senaste åren star­tats runt om i värl­den. Svenska Granta utkom­mer två gånger om året.

Glänta — Glänta är en tid­skrift som, sedan 1993, kom­mer ut med fyra num­mer per år och rör sig i gräns­lan­det mel­lan filo­sofi, lit­te­ra­tur, konst, poli­tik, histo­ria mm. Med ore­gel­bundna mel­lan­rum arran­ge­rar Glänta dess­utom filo­so­fi­ba­rer, fes­ter och annat. Redak­tio­nen lig­ger i Göte­borg. Glänta Pro­duk­tion har sedan den första utgå­van 1999 givit ut ett  åtti­o­tal böc­ker. Utgiv­ningen rör sig ledigt över grän­serna mel­lan teori och poli­tik, filo­sofi och lit­te­ra­tur, forsk­ning och konst, ofta i essäform.

För­fat­tar­cent­rum Väst — För­fat­tar­cent­rum Väst omfat­tar Västra Göta­land, Hal­lands och Värm­lands län. För­e­ningen har cirka 350 yrkes­verk­samma för­fat­tare som med­lem­mar. Inom ramen för För­fat­tar­för­med­lingen för­med­lar de för­fat­tar­fram­trä­dan­den i, fram­förallt, sko­lor, bib­li­o­tek. De arran­ge­rar olika lit­te­rära eve­ne­mang för all­män­he­ten, bland annat Forum för poesi och prosa, Sve­ri­ges ledande scen för upp­läst lit­te­ra­tur. För­e­ningen dri­ver också olika frå­gor med anknyt­ning till lit­te­ra­tur. Det kan vara allt från ytt­ran­de­fri­het till att värna om lokala bibliotek.

För­e­ningen Arbe­tar­skri­vare — För­e­ningen Arbe­tar­skri­vare star­ta­des 1990 och har med­lem­mar över hela lan­det, allt från “byrå­lå­de­skri­vare” till eta­ble­rade för­fat­tare. Vartan­nat år ger för­e­ningen ut en anto­logi och varje år delas ett sti­pen­dium ut. För­e­ningen skri­ver om arbete och kär­lek, om sam­tal vid mat­bord och på arbets­plat­ser, om timan­ställ­ningar och pap­pers­lös­het, om över­tid för vissa och upp­säg­ning för andra, om att inte kunna ta semes­ter, om att hamna i ett Fas3-projekt, om stun­der av gemen­skap och lycka: om arbe­tet och om livet som inte syns i van­liga medier annat än i undan­tags­fall. 2015 star­tade För­e­ningen Arbe­tar­skri­vare tid­ningen Klass.

Fro­ne­sis — Sam­häl­let är kom­pli­ce­rat. Sam­ti­dens ske­en­den och kon­tro­ver­ser är säl­lan ome­del­bart genom­skåd­liga. Där­för måste sam­hällste­ori få ta tid och plats. Tid­skrif­ten Fro­ne­sis går på dju­pet med sam­ti­dens soci­ala och poli­tiska frå­gor. Fro­ne­sis vär­jer inte för det som är kom­pli­ce­rat. Poli­tik är kom­pli­ce­rat, på samma sätt som sam­häl­let är kom­pli­ce­rat. Med breda ingångar och en peda­go­gisk ambi­tion vill vi göra det kom­plexa till­gäng­ligt för fler. Där­för behö­ver radi­kal sam­hällste­ori gott om sidut­rymme att breda ut sig på. Tid­skrif­ten Fro­ne­sis ges ut av en själv­stän­dig tid­skrifts­för­e­ning och utgiv­ningen påbör­ja­des 1998.

Fol­ket i Bild — Fol­ket i Bild/Kulturfront är en par­ti­po­li­tiskt obe­ro­ende tid­skrift, som ges ut av en för­e­ning med samma namn. Tid­ningen ser som sin upp­gift att verka till för­svar för ytt­rande– och tryck­fri­het, för främ­jan­det av en fol­kets kul­tur och till de anti­im­pe­ri­a­lis­tiska kraf­ter­nas stöd.

Eska­ton — Eska­ton är ett litet för­lag med bas i Malmö vil­ket har som avsikt att foku­sera på avsi­des men rele­vanta tex­ter inom huma­niora, sam­hälls­ve­ten­skap och skönlitteratur.

Divan — Divan är en tid­skrift för kul­tur och psy­ko­a­na­lys, med utgiv­ning sedan 1990. Divan kom­mer ut med två tema­num­mer per år med tex­ter i olika gen­rer, men med en psy­ko­a­na­ly­tisk eller psy­ko­a­na­ly­tiskt inspi­re­rad grund­håll­ning. Minst ett konst­när­skap pre­sen­te­ras också utför­ligt i text och bild i varje nummer.

Dai­da­los - Sedan star­ten 1982 har Bok­för­la­get Dai­da­los pre­sen­te­rat klas­siska tex­ter och skrivna bidrag till vår tids tän­kande. Den största delen av för­la­gets utgiv­ning lig­ger inom filo­sofi och sam­hälls­ve­ten­skap, men i utbu­det syns också histo­ria, peda­go­gik och litteraturvetenskap.

Brända Böc­ker — Brända Böc­ker För­lag star­ta­des 2004 av Ove Berglund. För­la­get ger huvud­sak­li­gen ut över­satt ungersk lit­te­ra­tur, främst poesi.

Black­book Pub­li­ca­tions — Black­book Pub­li­ca­tions pre­sen­te­rar egenut­giv­ning av artist books, ska­pade av intres­santa foto­gra­fer och konst­nä­rer i Skan­di­na­vien. För­la­get star­tade hös­ten 2009 och har bland annat gett ut ‘Album’ av Kalle San­ner, ‘Jigsaw fee­lings’ av Anaïs Bou­dot, ‘What do you mean by that METAPHOR’ av Signe Vad och ‘Apan är rädd’ av Simon Berg.

Bilaga — limi­ted edi­tionsBILAGA är ett konst– och för­lags­pro­jekt av konst­nä­rerna Mari Lagerquist & Lina Pers­son som fyra gånger per år ger ut text­konst, poesi, objekt, col­lage, tryck­sa­ker med mera — vilka leve­re­ras till pre­nu­me­ran­ter via brev.

Alham­bra — Alham­bra för­lag vill genom sin utgiv­ning — av främst klas­sisk och modern ara­bisk lit­te­ra­tur — främja en anda av sam­hö­rig­het mel­lan olika mänsk­liga kul­tu­rer och belysa sär­skilt den ara­biska lit­te­ra­tu­rens höjd­punk­ter under medel­ti­den och den roll denna lit­te­ra­tur har spe­lat för det nya Euro­pas framväxt.

ABF Göte­borg — Arbe­tar­nas Bild­nings­för­bund, ABF, är Sve­ri­ges största stu­di­e­för­bund. ABF Göte­borg genom­för årli­gen ca 4 800 stu­die­cirk­lar varav hälf­ten inom det este­tiska områ­det. Där­ut­ö­ver anord­nas cirka 2 400 kul­turar­range­mang, före­läs­ningar och stads­vand­ringar. Även vux­en­ut­bild­ning på upp­drag av Göte­borgs stad, med intro­duk­tions­kur­ser och gym­na­si­estu­dier i kom­bi­na­tion med yrkes­ut­bild­ningar. Huvud­de­len av akti­vi­te­terna är för­lagda till bostads­om­rå­den där det sam­ar­be­tas med olika föreningar.