Att ställa ut på Textival Litteraturfestival 2016

Den här sidan rik­tar sig till er som är anmälda som utstäl­lare till text­mäs­san under Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val 1–2 april 2016.

Varmt väl­komna!

Tex­tival är en lit­te­rär aktör som rik­tar sig till för­lag, kul­tur­tid­skrif­ter, lit­te­rärt ori­en­te­rade för­e­ningar, dess använ­dare och ivrare. Vårt arbete stäl­ler frå­gor, bear­be­tar, omfor­mar och ska­par kopp­lingar inom lit­te­rära och konst­när­liga fält.

Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val 2016
Årets fes­ti­val arbe­tar med temat Hem. Genom sam­tal, läs­ningar och woks­hops kom­mer vi att utforska begrep­pet hem i lit­te­ra­tur och sam­hälle: hur lit­te­ra­tu­ren kan vara ett hem, en plats för sam­tal om hem, men också iscen­sätta hem­lik­nande plat­ser. Temat gri­per bland annat in i frå­gor om iden­ti­tet och hem­ma­hö­rig­het, exil och främ­ling­skap, språk och över­sätt­ning, plats och rörelse /förskjutning. Med temat hem vill vi aktu­a­li­sera per­spek­tiv kring migra­tion, flykt, gräns­drag­ningar och ute­stäng­ande innan­för­skap som präg­lar den histo­riska verk­lig­het som vi lever i.
Mer om temat och vårt pro­gram kom­mer — håll utkik på hem­sida och facebook.

Text­mäs­san — en del av Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val
Vår text­mässa med utstäl­lande för­lag och aktö­rer fun­ge­rar som ett nav för Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val och har tidi­gare år loc­kat upp till 600 besö­kare. Det är nu med värme och stor glädje som vi bju­der in er att anmäla er som utställare!

Med mäs­san vill vi sär­skilt lyfta fram mindre för­lag och tid­skrif­ter med en kva­li­ta­tiv och/eller intres­sant utgiv­ning av skön­lit­te­ra­tur, kul­tur­de­batt och konst samt aktö­rer som med pro­duk­tion, pro­jekt eller verk­sam­het rör sig inom text, konst och sam­hälle.
Text­mäs­san ska också ses som en mötes­plats: mel­lan för­lag, konst­nä­rer, för­fat­tare, läsare och publik.

Plats och pris
Vi kom­mer att arran­gera själva text­mäs­san på Fri­lag­ret i Göte­borg. Hela Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len tar plats där samt på Göte­borgs lit­te­ra­tur­hus. Allt lig­ger i samma bygg­nad på Heur­lins plats 1 i Göteborg.

Pris för utstäl­lare är 1000 kr. Detta inklu­de­rar 1–2 sto­lar vid bord, inträde på all pro­gram­verk­sam­het både fre­dag och lör­dag, pre­sen­ta­tion på webb samt i tryck­sak. Vi har också möj­lig­het att erbjuda er ett halvt bord, till halva pri­set, om ni så öns­kar, vi är på inget sätt omöj­liga med rum och plats.

Tider
Tider för hela fes­ti­va­len: fredag-lördag 1–2 april 2016 + tis­dag 29 mars.
Tis­da­gen den 29 mars hålls en ver­nis­sage­fru­kost med öpp­ning av tre utställ­ningar.
På fre­da­gen invigs fes­ti­va­len på lit­te­ra­tur­hu­set med sam­tal, läs­ningar och bar.
Text­mäs­san hålls enbart under lör­da­gen den 2 april. Vi öpp­nar kl. 11.00 och stänger kl. 18.00.
Utstäl­lare ska vara på plats kl. 10.00 och hålla sitt bord öppet till 18.00, där­ef­ter ploc­kas allt ihop raskt.

För anmä­lan
Det är nu full­satt bland bor­den. För att komma med på en reserv­lista i fall av åter­bud: kon­takta
Ni som utställare på vår mässa spelar en viktig roll i festivalen som helhet. Hör gärna av er med frågor och funderingar.
Följ oss på www.textival.se och www.facebook.com/textival