Text­mäs­san — en del av Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val
Vår text­mässa med utstäl­lande för­lag och aktö­rer fun­ge­rar som ett nav för Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val och har tidi­gare år loc­kat upp till 600 besö­kare. Fes­ti­va­lens besö­kare hit­tar här ett tret­ti­o­tal utstäl­lare och bjuds att bläddra, inspi­re­ras, prata, handla.
Med mäs­san vill vi sär­skilt lyfta fram mindre för­lag och tid­skrif­ter med en kva­li­ta­tiv och/eller intres­sant utgiv­ning av skön­lit­te­ra­tur, kul­tur­de­batt och konst samt aktö­rer som med pro­duk­tion, pro­jekt eller verk­sam­het rör sig inom text, konst och sam­hälle.
Text­mäs­san ska också ses som en mötes­plats: mel­lan för­lag och för­läg­gare, konst­nä­rer och för­fat­tare, läsare och publik.

Text­mäs­san 2016 tar plats lör­da­gen den 2 april kl. 11–18 på Fri­lag­ret, Heur­lins plats 1 i Göte­borg.
Se alla med­ver­kande utstäl­lare HÄR

För frå­gor, kom­men­ta­rer och fun­de­ringar: kon­takta