Lokaler, Tillgänglighet

På denna sida hit­tar ni lite mer infor­ma­tion om

PLATSER, LOKALER, TILLGÄNGLIGHET

Tex­tival Lit­te­ra­tur­fes­ti­val äger rum på Göte­borgs Lit­te­ra­tur­hus och Fri­lag­ret som lig­ger i Lager­hu­set, Heru­lins plats 1, Göteborg

Fre­dag 18.00–22.00
Göte­borgs Lit­te­ra­tur­hus, Litteraturscenen

Lör­dag 11.00–03.00
Göte­borgs Lit­te­ra­tur­hus, Lit­te­ra­tursce­nen
Fri­lag­ret, Salongen, Logen, Black box, Verk­stan, U-rummet, Kafét
Folk, bar och foajé, Olof Pal­mes Plats, Göteborg

Till­gäng­lig­het
Mer om loka­lerna:
Göte­borgs Lit­te­ra­tur­hus, Lit­te­ra­tursce­nen — ett rum upp­de­lat och avgrän­sat med hyl­lor och avskilj­nings­väg­gar. Möble­ras olika bero­ende på pro­gram­punkt. Här finns sitt­plat­ser på sto­lar och i sof­for samt stå­plat­ser. Föns­ter mot kana­len och ham­nen.
Fri­lag­ret, Salongen — här hålls vår text­mässa, ett stort rum med bord i rader där utstäl­lare och för­lag visar och säl­jer sina böc­ker. Loka­len har också en scen som under fes­ti­va­len också fun­ge­rar som sitt­plat­ser för besö­kare. Här kan ljud­ni­vån vara lite stim­mig och en viss träng­sel­fak­tor finns.
Fri­lag­ret, Logen — ett litet rum med plats för ca 20 per­so­ner, möble­ras olika bero­ende på pro­gram­punkt. Föns­ter ut mot kana­len. Ingång från salongen, vid sidan om sce­nen.
Fri­lag­ret, Black box — ett rum med både gra­dänger och golv­plat­ser för sto­lar, här finns en scen i höjd med gol­vet och duk att visa film och bil­der på — vil­ket en del pro­gram­punk­ter kom­mer att göra. Inga föns­ter. Ingång från kaféts bortre del.
Fri­lag­ret, Verk­stan — här hål­ler Bar­nens Tex­tival till, möble­ras olika bero­ende på pro­gram­punkt. Föns­ter ut mot kana­len. Ingång från salongen.
Fri­lag­ret, U-rummet — ett öppet rum som hänger ihop med kaféts bortre del, här hit­tar ni utställ­ningar. Föns­ter ut mot last­bryg­gan.
Fri­lag­ret, Kafét — det första som möter er när ni kom­mer in på fri­lag­ret, här finns olika typer av bord, sto­lar, sof­for och fåtöl­jer. Angrän­sar till salongen. Föns­ter ut mot last­bryg­gan.
Folk, bar och foajé, Olof Pal­mes Plats, Göte­borg. Lig­ger på mark­plan i Folk­te­a­terns loka­ler, här finns stå– och sittplatser.

I samt­liga loka­ler går det att komma in och runt med rol­la­tor, per­mo­bil, rull­stol och barn­vagn. Det finns också stora toa­let­ter på Göte­borgs Lit­te­ra­tur­hus, Fri­lag­ret och Folk. På grund av begrän­sat med plats, om vi blir många, ber vi dock er med barn­vagn att par­kera utan­för i den mån det går. Kon­takta någon av oss arran­gö­rer om ni und­rar något inför eller på plats.

Språk­till­gäng­lig­het
Tyvärr har vi inte lyc­kats boka syn­tol­kar eller tec­ken­tol­kar till vårt pro­gram, väl­kom­men att ta med en egen tolk om du vill och behö­ver. Kon­takta oss gärna för mer infor­ma­tion!
Många av pro­gram­punk­terna är möj­liga att ta del av till fullo utan att höra: utställ­ningar, fil­mer, text­mäs­san och works­hops. Kon­takta oss gärna för mer infor­ma­tion!
Många av pro­gram­punk­terna är möj­liga att ta del av till fullo utan att se: sam­tal, läs­ningar, före­läs­ningar och works­hops. Kon­takta oss gärna för mer infor­ma­tion!
De flesta pro­gram­punk­ter hålls på svenska. Väl­kom­men att ta med en egen tolk om du vill och behö­ver! Most pro­gram acti­vi­ties are held in Swe­dish but a lot of acti­vi­ties are pos­sible to join fully regard­less to lan­gu­age. You are wel­come to bring your own inter­pre­ter if you want and need! Ple­ase con­tact us if you won­der anyt­hing: Read more about the festival in english HERE.

Kafé Fri­lag­ret
På Fri­lag­ret finns ett Kafé som sat­sar på eko­lo­giskt, fair trade och allt är vege­ta­riskt, det finns även myc­ket veganskt och glu­ten­fritt. Det ser­ve­ras kaffe, te, dryck och mac­kor, goda sal­la­der och vär­mande sop­por från 11.00–18.00.

Entré
Entrén är fri­vil­lig, vil­ket inne­bär att en läg­ger en slant när en kom­mer om en vill och har möj­lig­het. Vi tac­kar på för­hand för det, och väl­kom­nar lik­varmt oav­sett eko­no­miska förutsättningar.