Barnens Textival

Tex­tival har en sär­skild sats­ning för barn och unga: Bar­nens Tex­tival. Med det vill vi för­djupa arbe­tet med text, konst och lit­te­ra­tur till­sam­mans med och för de yngre besö­karna. Pro­gram­met är brett och rik­tar sig främst till per­so­ner i åld­rarna 2 – 18 år.

På Bar­nens Tex­tival när­mar vi oss lit­te­ra­tu­ren genom tillex­em­pel hög­läs­ningar, ska­pande woks­hops och lek. Vi arbe­tar också med och för unga och unga vuxna med fokus på bland annat eget skri­vande och skapande.

 

::::::::::::::: PROGRAM : Bar­nens Tex­tival  2016 : Tema Hem :::::::::::::::

 
2 april kl 11–18, Fri­lag­ret
En lit­te­ra­tur­fes­ti­val för alla barn som äls­kar böc­ker! Årets tema: HEM

Fest­lig väl­komst­fest
11.00–12.00: Bar­nens tex­tival riv­star­tar med firande! Vi slår på go musik och äter popcorn. Bygg en sago­koja med Anna Mat­tis­son och gör en pin med Tove Niska­kari. Mas­sor med böc­ker som rör temat hem finns att läsa på plats. Välkomna!

Skapa levande sagor
12.00–13.00: Låt sagan få liv.Vi byg­ger en berät­telse till­sam­mans genom roll­spel, lek och dra­maöv­ningar. Temat är flykt och med på resan finns dra­ma­pe­da­go­gen Linn Johans­son. Sagans ramar utgår ifrån
barn­böc­ker på temat. Plats: Sam­ling i Fri­lag­ret. Ålder: 6–9 år

Skriv din hem-berättelse
13.30–14.30: Skriv din egen berät­telse! För­fat­ta­ren, illust­ra­tö­ren och seri­e­ska­pa­ren Henri Gyl­lan­der hål­ler skriv-workshop på temat hem. Från var­da­gens var­dag­lig­het går vi in i fan­tasins värld med pen­nan i hand. Plats: Fri­lag­rets verk­stad Ålder: 9–12 år.

Testa estrad­po­esi
15.00–16.00: Nino Mick är svensk mäs­tare i poetry slam och vet allt om att känna sig hemma på sce­nen. Vi tes­tar att rimma och komma ihåg utan­till. Och så blir vi jät­te­bra på att sitta i publi­ken! Plats: Fri­lag­rets verk­stad. Ålder: 9–12 år

Bygg fram­ti­dens hem
16.30–17.30:Hur tror du att fram­ti­dens hem ser ut? Har de kanske tag­gar på sidorna eller är helt glitt­riga? Bygg ett hem med konst­nä­ren och works­hople­da­ren Tove Niska­kari i sko­jiga mate­rial.
Plats: Fri­lag­rets verk­stad Ålder: Alla

 

Bar­nens tex­tival
Stig in i Tex­tivals eget bokstavs-hem! Bar­nens tex­tival är en endags­fes­ti­val för att fira böc­ker­nas och läsan­dets fan­tas­tiska sätt att skapa käns­lor och tan­kar hos oss. Fes­ti­va­len är till för alla barn under 13 år; vare sig du kan läsa och skriva eller hål­ler på att lära dig så fi nns det någon pro­gram­punkt som kan
passa. Varje år har tex­tival ett tema. I år under­sö­ker vi hem. Vad är ett hem? Ser alla hem lika­dana ut? Hur ser hem­men ut i fram­ti­den och vad krävs för att en ska känna sig hemma? Den 2 april klu­rar vi på det genom sagor, works­hops och kre­a­tiv ska­par­verk­stad.
Välkomna!