19 september : med samma gång

Väl­komna till
TEXTRAKT: MED SAMMA GÅNG
den första av tre

Lör­dag 19 sep­tem­ber /// Mol­la­ryd Sta­tion, Herr­ljunga kom­mun /// Start kl. 11.50. Sam­man­fat­tande sam­ling med fika kl. 14.00

Med­ver­kande aktö­rer, skri­ben­ter och berät­tel­se­för­med­lare denna gång: Zei­nab El-saneh / Kairo, Nina Vur­delja / Bel­grad, Sofia Hög / Lycke, Ame­lie Lar­s­son / Fårö , Selda Goro­velli / Lushnja, Stina Nilss / Mol­la­ryd.

Med samma gång under­sö­ker rörel­sens histo­ri­e­skriv­ning såväl som alter­na­tiva geo­gra­fier. Vad hän­der i Bel­grad när du pas­se­rar Nos­sans dal­gång och hur lutar Red­wood­sko­gen medan du tän­ker på Värm­land? Som del­ta­gare går en sträcka, som utri­tad på en karta också är en karta över andra plat­ser. Vi är nu i cen­trala Kairo / var­för por­lar fon­tä­nen fort­fa­rande? Vi är nu på Fårö / om vem skrevs dessa ord? Genom att följa lit­te­rära utsnitt genom en geo­gra­fiskt avläg­sen plats när­mar sig “med samma gång” det som hän­der på andra plat­ser; berät­tel­ser som berät­tas och histo­rier som skrivs.

Arrange­manget i sep­tem­ber är fri­stående det första av tre, de föl­jande sker den 10 okto­ber och 14 novem­ber. Vi gör detta i sam­ar­bete och paral­lellt med konst­nä­rer, grup­per, per­so­ner på plats i och med kopp­ling till bland annat Wars­zawa, Kairo, Bel­grad, Got­land, Laxå, Karl­stad, Tirana.

Prak­tiskt

Vad hän­der:
Vi kom­mer att gå en sträcka, ca 3 km, på grus­vä­gar och i bok­skog. Under pro­me­na­den tar vi del av berät­tel­ser som kopp­lar den plats vi befin­ner oss på till en annan plats. Den 19 sep­tem­ber är dessa plat­ser: Kairo/Egypten, Lushnja/Albanien, Belgrad/Serbien och Got­land. Plat­serna binds sam­man med hjälp av per­so­ner – konst­nä­rer, kre­a­tö­rer, skri­ben­ter – som befin­ner sig på dessa plat­ser med ett slags häls­ningar till oss: live och via tele­fon och via inter­net, med ned­skrivna, upp­lästa, inlästa ord, med fotade, teck­nade bil­der, med per­for­mance och paral­lella arrangemang.

Efter vand­ringen sam­las vi med fika och ett sam­tal, där också del­ta­gare som genom­fört paral­lella arrange­mang finns med via internet.

Resa:
Om du reser från Göte­borg /// Åk 9.55 från Göte­borg cen­tral­sta­tion (regi­o­nal­tåg mot sthlm), byt i Herr­ljunga 11.25 (väst­tåg mot var­berg) Du ankom­mer Mol­la­ryd Sta­tion 11.40 och där möter vi /// Hör av dig om rese­kost­na­den känns betung­ande, så ord­nar vi det.
Om du reser från Borås /// Åk 10.01 från Borås Cen­tral (väst­tåg mot udde­valla). Du ankom­mer Borgstena Sta­tion kl. 10.18 och där möter vi.
Med bil och lik­nande tar du dig till Mol­la­ryd Sta­tion, som lig­ger utmed väg 183, mitt emel­lan Borås och Herrljunga.

Anmä­lan:
Skicka ett mail till eller ring 0702303653 senast 17 september och uppge:
Namn, telefonnummer, hur du färdas och om du vill bli hämtad, allergier/behov/önskemål för fika och om du vill delta under dagen med barnvagn/rullstol/i lättillgänglig terräng + om det är något annat vi behöver veta.